Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werken we aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. De subsidie Economische structuurversterking Zeeland helpt daarbij.

Openstellingen

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling is op 20 april 2018 gesloten. Uiterlijk begin juli zullen de projecten die een subsidiebijdrage ontvangen bekend worden gemaakt. De Economic Board Zeeland adviseert later in het jaar over een volgende openstelling. Voor meer informatie over de subsidieregeling kan contact worden opgenomen met Manon de Ruijsscher tel. +31 6-50419175

De subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken wordt verlengd voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2018.

Zeeland wil de economie verder versterken, door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg.  Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en het exporteren van kennis. Bent u ondernemer in één van deze sectoren en heeft u plannen voor samenwerking, haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden voor subsidie.

Zeeland in Stroomversnelling en Campus Zeeland

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie. Binnen Campus Zeeland werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden al langere tijd samen om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland. 

Waarvoor is deze subsidie?

De subsidie bestaat uit 3 onderdelen, voor:

 • het organiserend vermogen van samenwerkingsverbanden
 • haalbaarheidsstudies en verkenningen
 • demonstratieprojecten en pilots

Organiserend vermogen van samenwerkingsverbanden

Het duurzaam versterken van de economische structuur begint bij de basis; sterke netwerken die kennis bundelen, innovatie organiseren en samenwerken om de sector te versterken.  Het is daarom belangrijk dat er binnen  de belangrijkste clusters sterke, triple helix netwerken  zijn. Doel van Campus Zeeland is om in elke kernsector één of enkele robuuste netwerken tot ontwikkeling te brengen waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan innovatie en/of aan de invulling van nieuwe opleidingen. De netwerken kunnen een beroep op Campus Zeeland doen voor de versterking van het organiserend vermogen van het netwerk.

Daarom zetten we verder in op de ontwikkeling van sterke Kennis- en Innovatie- netwerken (K&I-netwerken), waarbij de ondersteuning vanuit Campus Zeeland zich richt op het organiserend vermogen, en nadrukkelijk niet de inhoudelijke programma’s en projecten die voortvloeien uit deze netwerken.

Subsidiecriteria

Campus Zeeland steunt Kennis- en Innovatienetwerken die vallen binnen de Zeeuwse economische kernsectoren en waarbij:

 • Het netwerk wil inzetten op de versterking van het organiserend vermogen van het netwerk; het doel is het ontwikkelen van een robuust netwerk (en niet de uitvoering van een project);
 • Alle drie de onderdelen van de Triple Helix (bedrijven, overheden en kennisinstellingen) bij het initiatief betrokken zijn;
 • De vraag vanuit de ondernemers het belangrijkste uitgangspunt van het netwerk vormt;
 • Het initiatief een bovenlokale (Zeeuwse-brede) impact heeft;
 • De initiatiefnemers minimaal de helft van de benodigde middelen zelf in brengen;
 • Helder dient te zijn wat de projecten bijdragen aan de versterking van de concurrentiekracht van één of meerdere Zeeuwse kernsectoren;
 • Helder dient te zijn hoe de initiatiefnemers samenwerken met andere organisaties en instellingen in Zeeland en/of in buurregio’s en hoe zij van toegevoegde waarde zijn op de eventuele reeds bestaande netwerken in de betreffende kernsector.

Subsidiepercentage en –bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de invulling en versterking van het organiserend vermogen van het netwerk. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 15.000,- voor netwerken in de pioniersfase en maximaal € 50.000,- voor netwerken in de groei- of volwassen fase.  De beoordeling van de aanvragen vindt plaats via een first come first serve-systeem door een onafhankelijke deskundigencommissie.

Aanvraagformulier subsidie kennis en innovatie netwerken

Het aanvraagformulier kunt u sturen naar info@campuszeeland.nl.

Haalbaarheidsstudies en verkenningen

Consortia willen kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse clusters, waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s. Doel is om nieuwe programma’s, projecten en businesscases te laten ontstaan. Haalbaarheidsstudies- en verkenningen zijn dan nodig.

Een haalbaarheidsonderzoek kan vanuit een consortium uit een van de economische clusters industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie en zorg worden uitgevoerd en is gericht op een van de thema’s voortvloeiend uit het Investeringsprogramma: energietransitie, circulaire economie, biobased economy, ICT, human capital en vestigingsklimaat. Het onderzoek kan worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een:

 • innovatief product
 • innovatief productieproces
 • innovatieve dienst

Subsidiecriteria

Het haalbaarheidsonderzoek sluit aan bij een Zeeuwse agenda van het betreffende consortium (bijvoorbeeld afkomstig vanuit een K&I netwerk) en draagt bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit de Zeeuwse context. Daarnaast is het een innovatief project en heeft het voorstel voldoende kwaliteit. Let op: in tegenstelling tot wat op het eerdere aanvraagformulier stond, is een MKB verklaring niet verplicht.

Bij haalbaarheidsonderzoeken verstaan we onder een consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie.

Subsidiepercentage en - bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van het haalbaarheidsonderzoek. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 50.000,-. De beoordeling van de haalbaarheidsonderzoeken vindt plaats via een tendersysteem. 

Demonstratieprojecten en pilots

Daarnaast zet Zeeland in op het faciliteren van icoonprojecten: demonstraties en pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking in de sectoren zoals in het actieprogramma zijn beschreven. Zeeland wil naar voorbeeld van omliggende regio’s extra financiële middelen inzetten om de economie extra te stimuleren en zo (Europese) projectaanvragen versneld mogelijk te maken. Daarnaast willen we deze middelen ook inzetten voor projecten die niet in de bestaande programma’s passen, maar wel een hoge private bijdrage kennen of in een eerste fase extra financiële middelen nodig hebben om tot realisatie te komen en daarmee een duurzame versterking zijn van de Zeeuwse economie. 

Subsidiecriteria

Een demonstratieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product, een innovatief proces of een innovatieve dienst binnen de thema’s voortkomend uit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling: energietransitie, circulaire economie, biobased economy, ICT, human capital en vestigingsklimaat.Met het project wordt uitvoering gegeven aan een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium in de economische clusters industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie en zorg.

Het project draagt bij aan het versterken van de economisch structuur in Zeeland en biedt perspectief op verdere ontwikkelingen binnen het cluster. Daarnaast is het mogelijk om voor demonstratieprojecten die passen in Europees of nationaal subsidie instrumentarium aanvullende cofinanciering aan te vragen tot een maximale publieke steun van 50%. Let op: in tegenstelling tot wat op het eerdere aanvraagformulier stond, is een MKB verklaring niet verplicht.

Bij demonstratieprojecten verstaan we onder een consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie.

Subsidiepercentage en -bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van het demonstratieproject Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,-. De beoordeling van de demonstratieprojecten vindt plaats via een tendersysteem.

Rijksoverheid / Campus Zeeland / Economic Board Zeeland

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Neem dan contact op met Merel Toorop-van Rens (K&I netwerken) tel. +31 6 25726648 of mail m.toorop-van_rens@zeeland.nl of Manon de Ruijsscher-Boomert (haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten) tel. +31 6 50419175 of mail mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl.