Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werken we aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. De subsidie Zeeland in Stroomversnelling helpt daarbij.

Zeeland wil de economie verder versterken, door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg.  Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en het exporteren van kennis. Bent u ondernemer in één van deze sectoren en heeft u plannen voor samenwerking, haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden voor subsidie.

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken is inmiddels gesloten. Een nieuwe openstelling volgt in het najaar van 2019.

Zeeland in Stroomversnelling 

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Waarvoor is deze subsidie?

De subsidie bestaat uit 2 onderdelen, voor:

  • haalbaarheidsstudies en verkenningen
  • demonstratieprojecten en pilots

Haalbaarheidsstudies en verkenningen

Consortia willen kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse clusters, waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s. Doel is om nieuwe programma’s, projecten en businesscases te laten ontstaan. Haalbaarheidsstudies- en verkenningen zijn dan nodig.

Een haalbaarheidsonderzoek kan vanuit een consortium uit een van de economische clusters industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie en zorg worden uitgevoerd, binnen een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium. Denk bijvoorbeeld aan de agenda’s van SDR (Smart Delta Resources), Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeland Connect en ViaZorg. Een overzicht van deze agenda's vindt u onderaan deze pagina. Het onderzoek kan worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een:

  • innovatief product
  • innovatief productieproces
  • innovatieve dienst

Subsidiecriteria

Het haalbaarheidsonderzoek sluit aan bij een Zeeuwse agenda van het betreffende consortium (bijvoorbeeld afkomstig vanuit een K&I netwerk) en draagt bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit de Zeeuwse context. Daarnaast is het een innovatief project en heeft het voorstel voldoende kwaliteit. 

Bij haalbaarheidsonderzoeken verstaan we onder een consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie.

Subsidiepercentage en - bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van het haalbaarheidsonderzoek. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 50.000,-. De beoordeling van de haalbaarheidsonderzoeken vindt plaats via een tendersysteem. 

Demonstratieprojecten en pilots

Daarnaast zet Zeeland in op het faciliteren van icoonprojecten: demonstraties en pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking in de sectoren zoals in het actieprogramma zijn beschreven. Zeeland wil naar voorbeeld van omliggende regio’s extra financiële middelen inzetten om de economie extra te stimuleren en zo (Europese) projectaanvragen versneld mogelijk te maken. Daarnaast willen we deze middelen ook inzetten voor projecten die niet in de bestaande programma’s passen, maar wel een hoge private bijdrage kennen of in een eerste fase extra financiële middelen nodig hebben om tot realisatie te komen en daarmee een duurzame versterking zijn van de Zeeuwse economie. 

Subsidiecriteria

Een demonstratieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product, een innovatief proces of een innovatieve dienst waarmee uitvoering wordt gegeven aan een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium. Denk bijvoorbeeld aan de agenda’s van SDR (Smart Delta Resources), Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeland Connect en ViaZorg. Een overzicht van deze agenda's vindt u onderaan deze pagina.

Het project draagt bij aan het versterken van de economisch structuur in Zeeland en biedt perspectief op verdere ontwikkelingen binnen het cluster. Daarnaast is het mogelijk om voor demonstratieprojecten die passen in Europees of nationaal subsidie instrumentarium aanvullende cofinanciering aan te vragen tot een maximale publieke steun van 50%.

Bij demonstratieprojecten verstaan we onder een consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie.

Subsidiepercentage en -bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van het demonstratieproject Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 200.000,-. De beoordeling van de demonstratieprojecten vindt plaats via een tendersysteem.

Subsidie Kennis en Innovatienetwerken

Binnen Campus Zeeland werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden al langere tijd samen om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland. Voor het versterken van deze netwerken is de subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken beschikbaar. De regeling is er op gericht om de start, groei en doorontwikkeling van Kennis- en Innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken. Het doel is het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers en het ondersteunen van samenwerking. De regeling is bedoeld om zowel verkenning van samenwerking te stimuleren, om partijen die geconstateerd hebben dat een samenwerking in de vorm van een kennis- en innovatienetwerk van toegevoegde waarde is te ondersteunen, en daarnaast ook gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een netwerk waarbij ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en overheden aantoonbaar betrokken zijn. Lees meer op de website van Campus Zeeland.

Digitaal aanvraagformulier Kennis- en innovatienetwerken

 

Zeeuwse sectoren en hun agenda's

Haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten zijn gericht op de ontwikkeling en realisatie van innovatieve fysiek producten, -processen of -diensten die passen binnen een gezamenlijke agenda van samenwerkende organisaties binnen de verschilledende economische sectoren. U vindt de agenda's in de linken hieronder of bij de documenten rechts op deze pagina.

Industrie en maintenance

Op de industrie en maintenance sector zijn de volgende agenda’s van toepassing: de SDR Roadmap, de Roadmap ‘Maintenance Circulair!’ (Circulaire perspectieven en projectideeën voor Ki<|MPi), de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.4 energietransitie en circulaire economie) en het Schelde Safety Network: Coöperatie voor Veiligheid.

Havens en Logistiek

Voor de havens en logistieke sector is de agenda Logistieke visie en roadmap 2019-2023 van toepassing.

Agrofood en Seafood

Voor de agri en aqua sector zijn de leidende agenda’s Verbinden en versterken Visserij Zuidwest Nederland Agenda 2022 en de Economische agenda Provincie Zeeland 2017-2021 (Hoofdstuk 3.6 Sector Food).

Water en Energie

In de energie en water sector geldt de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.4 energietransitie en circulaire economie) als leidraad en het Werkprogramma Energietransitie en Circulaire Economie 2018.

Vrijetijdseconomie

In de vrije tijdssector is de agenda uit het Strategiedocument 2019-2025 Toeristisch Ondernemend Zeeland van kracht en de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.1 Beleef Zeeland).

Zorg

In de zorg zijn de agenda’s Visie op Zorg in Zeeland in 2025 en het Regionaal Zorgpact Zeeland leidend voor de agenda.

Rijksoverheid / Campus Zeeland / Economic Board Zeeland

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Voor meer informatie over de haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten kunt u contact opnemen met Manon de Ruijsscher-Boomert tel. +31 6 50419175 of mail mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl.Voor meer informatie over de K&I netwerken kunt u contact opnemen met Wilma Boonstra (K&I netwerken) tel. +31 6 6 55484471 of mail wmd.boonstra@zeeland.nl.