Subsidieregeling versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Bestaande kennis- en innovatienetwerken (K&I) kunnen subsidie aanvragen om hun vermogen tot organiseren te versterken. Binnen de K&I netwerken werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om kennis te delen en vernieuwingen te verbeteren.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Van 1 februari tot en met 1 juli 2022 kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidieregeling?

Bent u verantwoordelijk voor een bestaand kennis- en innovatienetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Een kennis- en innovatienetwerk bestaat uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het K&I netwerk moet bijdragen aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiekracht. Daarnaast is het netwerk actief binnen één van de volgende Zeeuwse economische deelgebieden:

 1. industrie en maintenance,
 2. havens en logistiek,
 3. agrofood en seafood,
 4. water en energie,
 5. vrijetijdseconomie,
 6. zorg.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor het versterken van het vermogen om zich te kunnen organiseren als netwerk. Voor de volgende activiteiten kunt u subsidie aanvragen:

 1. het starten en organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor de leden of partners van het netwerk;
 2. het starten en organiseren van activiteiten met als doel het aantrekken van nieuwe leden of partners van het netwerk;
 3. het onderhouden van contacten met leden of partners;
 4. de ondersteuning bij het ontwikkelen en bijwerken van de meerjarenagenda;
 5. het beginnen en organiseren van samenwerking met andere regionale, landelijke en Europese netwerken;
 6. public relations en communicatie rond de activiteiten van het netwerk;
 7. vertegenwoordiging van het netwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Welke voorwaarden gelden er?

Aan wat moet er worden voldaan om in aanmerkingen te komen voor subsidie?

 • alleen bestaande K&I netwerken kunnen subsidie aanvragen;
 • minimaal tien bedrijven, minimaal twee onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en minimaal één overheidsinstelling maken deel uit van het netwerk;
 • het K&I netwerk moet een meerjarenagenda hebben. Dit is een strategische meerjarenvisie van de partijen binnen het K&I netwerk samen en bevat een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma moet bestaan uit vernieuwende projecten en/of programma’s;
 • de vraag vanuit de ondernemers is de basis van (de activiteiten van) het K&I netwerk;
 • de resultaten van de activiteiten van het netwerk moeten vooral voordelen opleveren voor Zeeland;
 • in de aanvraag moet beschreven zijn welke banden of samenwerkingen het K&I netwerk heeft met vergelijkbare netwerken in de sector in Zeeland, Nederland of internationaal;
 • in de aanvraag moet beschreven zijn hoe het K&I netwerk bijdraagt aan de economische en maatschappelijke vraagstukken in het economische deelgebied waarin het netwerk actief is;
 • heeft het K&I netwerk in hetzelfde kalenderjaar provinciale subsidie ontvangen? Dan kan het netwerk geen aanvraag doen voor deze subsidie.

Kosten voor het uitvoeren of leiden van projecten die ontstaan vanuit het uitvoeringsprogramma van het K&I netwerk komen niet in aanmerking voor subsidie.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de bekendgemaakte regeling.

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de kosten die in aanmerking komen, met een maximum van 50.000 euro.

Het totale beschikbare bedrag voor het geven van deze subsidie bedraagt 400.000 euro.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op deze website invullen.

Aanvraagformulier Subsidie Versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Graag ontvangen wij het ondertekende formulier samen met alle bijlagen (projectplan, meerjaren agenda en begroting) per e-mail op subsidies@zeeland.nl.

Waarom deze subsidieregeling?

De subsidieregeling voor kennis- en innovatienetwerken is ontstaan uit Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij werken samen om te zorgen voor een sterke band tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat moet de kracht van Zeeland om te vernieuwen vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie. Eén van de drie basisprincipes van Campus Zeeland is het steunen van kennis- en innovatienetwerken binnen de belangrijkste Zeeuwse deelgebieden.

Binnen de K&I-netwerken is in de afgelopen jaren vooral aandacht besteed aan het opbouwen van nieuwe netwerken. In de komende jaren ligt de focus vooral op het voortzetten en versterken van bestaande netwerken. En het zorgen dat er een goede link gemaakt wordt met de overige afspraken van de Provincie. De verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheden staat daarbij centraal.

Heeft u nog vragen?

Stuur dan een e-mail naar Wilma Boonstra, Provincie Zeeland, wmd.boonstra@zeeland.nl, telefoon +31 6-55484471.

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.