Subsidieregeling versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Bestaande kennis- en innovatienetwerken (K&I) kunnen subsidie aanvragen om hun organisatiekracht te versterken. Binnen de K&I netwerken werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen. Ze werken samen aan innovaties en delen kennis.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Van 1 januari tot en met 15 maart 2024 kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidieregeling?

Bent u verantwoordelijk voor een bestaand kennis- en innovatienetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Een kennis- en innovatienetwerk bestaat uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het K&I netwerk moet bijdragen aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiekracht. Daarnaast is het netwerk actief binnen één van de volgende Zeeuwse economische deelgebieden:

 1. industrie en maintenance,
 2. havens en logistiek,
 3. agrofood en seafood,
 4. water en energie,
 5. vrijetijdseconomie,
 6. zorg.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor het versterken van het vermogen om zich te kunnen organiseren als netwerk. Voor de volgende activiteiten kunt u subsidie aanvragen:

 1. het starten en organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor de leden of partners van het netwerk;
 2. het starten en organiseren van activiteiten met als doel het aantrekken van nieuwe leden of partners van het netwerk;
 3. het onderhouden van contacten met leden of partners;
 4. de ondersteuning bij het ontwikkelen en bijwerken van de meerjarenagenda;
 5. het beginnen en organiseren van samenwerking met andere regionale, landelijke en Europese netwerken;
 6. public relations en communicatie rond de activiteiten van het netwerk;
 7. vertegenwoordiging van het netwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Welke voorwaarden gelden er?

Waaraan moet worden voldaan om in aanmerkingen te komen voor subsidie?

 • alleen bestaande K&I netwerken kunnen subsidie aanvragen;
 • minimaal tien bedrijven, minimaal twee onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en minimaal één overheidsinstelling maken deel uit van het netwerk;
 • het K&I netwerk moet een meerjarenagenda hebben. Dit is een strategische meerjarenvisie van de partijen binnen het K&I netwerk samen en bevat een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma moet bestaan uit vernieuwende projecten en/of programma’s;
 • de vraag vanuit de ondernemers is de basis van (de activiteiten van) het K&I netwerk;
 • de resultaten van de activiteiten van het netwerk moeten vooral voordelen opleveren voor Zeeland;
 • in de aanvraag moet beschreven zijn welke banden of samenwerkingen het K&I netwerk heeft met vergelijkbare netwerken in de sector in Zeeland, Nederland of internationaal;
 • in de aanvraag moet beschreven zijn hoe het K&I netwerk bijdraagt aan de economische en maatschappelijke vraagstukken in het economische deelgebied waarin het netwerk actief is;
 • heeft het K&I netwerk in hetzelfde kalenderjaar provinciale subsidie ontvangen voor het organiserend vermogen? Dan kan het netwerk geen aanvraag doen voor deze subsidie.

Kosten voor het uitvoeren of leiden van projecten die ontstaan vanuit het uitvoeringsprogramma van het K&I netwerk komen niet in aanmerking voor subsidie.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de bekendgemaakte regeling.

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de kosten die in aanmerking komen, met een maximum van 60.000 euro.

Het totale beschikbare bedrag voor het geven van deze subsidie bedraagt 420.000 euro.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt uw subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen

Gebruik het onderstaande aanvraagformulier:

Aanvraagformulier versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Het digitaal aanvragen van subsidie heeft als voordeel dat u uw aanvraag kunt bekijken op Mijn Provincie Zeeland. Via Mijn Provincie Zeeland kunt u alle post en berichtgeving over uw aanvraag bekijken en daarnaast ook eventuele wijzigingen doorgeven en uw verantwoording indienen. 

Waarom deze subsidieregeling?

De subsidieregeling voor kennis- en innovatienetwerken is ontstaan uit Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij werken samen om te zorgen voor een sterke band tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat moet de kracht van Zeeland om te vernieuwen vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie. Campus Zeeland steunt kennis- en innovatienetwerken binnen de belangrijkste Zeeuwse deelgebieden.

Binnen de K&I-netwerken is in de afgelopen jaren vooral aandacht besteed aan het opbouwen van nieuwe netwerken. In de komende jaren ligt de focus vooral op het voortzetten en versterken van bestaande netwerken. En het zorgen dat er een goede link gemaakt wordt met de overige afspraken van de Provincie. De verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheden staat daarbij centraal.

Heeft u nog vragen?

Stuur dan een e-mail naar Wilma Boonstra, Provincie Zeeland, wmd.boonstra@zeeland.nl, telefoon +31 6-55484471.