Bestaande kennis- en innovatienetwerken (K&I) kunnen subsidie aanvragen voor de versterking van hun organiserend vermogen. In de K&I netwerken werken bedrijven, overheden  en kennisinstellingen samen om kennis te delen en innovaties te bevorderen.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Van 1 februari tot en met 1 november 2021 kunnen subsidie aanvragen worden ingediend.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan aangevraagd worden door een (vertegenwoordiger van een) bestaand kennis- en innovatienetwerk. Dit is een triple helix netwerk bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Dit K&I netwerk moet bijdragen aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiekracht en actief zijn binnen een van de volgende Zeeuwse economische sectoren:

 1. industrie en maintenance;
 2. havens en logistiek;
 3. agrofood en seafood;
 4. water en energie;
 5. vrijetijdseconomie;
 6. zorg;

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor de versterking van het organiserend vermogen van het netwerk. Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:

 1. het initiëren en organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor de leden of partners van het netwerk;
 2. het initiëren en organiseren van activiteiten met als doel het werven van nieuwe leden of partners van het netwerk;
 3. het onderhouden van contacten met leden of partners;
 4. de ondersteuning bij het ontwikkelen en updaten van de meerjaren agenda;
 5. het initiëren en organiseren van samenwerking met andere regionale, landelijke en Europese netwerken;
 6. public relations en communicatie omtrent de activiteiten van het netwerk;
 7. vertegenwoordiging van het netwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Welke voorwaarden gelden er?

Aan wat moet er worden voldaan om in aanmerkingen te komen voor subsidie?

 • Alleen bestaande kennis- en innovatienetwerken kunnen subsidie aanvragen.
 • Minimaal tien bedrijven, minimaal twee onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en minimaal één overheidsinstelling maken deel uit van het netwerk.
 • Het K&I netwerk dient te beschikken over een meerjaren agenda; dat is een gezamenlijke strategische meerjaren visie inclusief jaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma dient te bestaan uit innovatieve projecten en/of programma’s.
 • De vraag vanuit de ondernemers is het uitgangspunt van (de activiteiten van) het K&I netwerk.
 • De resultaten van de activiteiten van het netwerk dienen overwegend ten goede komen aan Zeeland.
 • In de aanvraag dient beschreven te worden welke connecties of samenwerkingen het kennis- en innovatienetwerk heeft met soortgelijke sectorale netwerken in Zeeland, Nederland of internationaal.
 • In de aanvraag moet beschreven worden op welke wijze het kennis- en innovatienetwerk bijdraagt aan de economische en maatschappelijke vraagstukken in de betreffende economische sector.
 • Een K&I netwerk dat in het betreffende kalenderjaar al eerder provinciale subsidie heeft ontvangen voor de versterking van het organiserend vermogen, komt niet voor deze subsidie in aanmerking.

Niet subsidiabel zijn de kosten voor het uitvoeren of managen van projecten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma van het Kennis- en Innovatienetwerk.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de gepubliceerde regeling.

Wat is de maximale vergoeding?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-.

Het subsidieplafond bedraagt € 400.000,-.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op deze website invullen.

Aanvraagformulier Subsidie Versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Voor hulp bij het aanvragen kunt u contact opnemen met Dockwize, Kitty van Aken: kitty@Dockwize.nl.

Graag ontvangen wij het ondertekende formulier samen met alle bijlagen (projectplan, meerjaren agenda en begroting) per mail op subsidies@zeeland.nl.

Waarom deze subsidieregeling?

De subsidieregeling voor kennis- en innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie.

Eén van de drie pijlers van Campus Zeeland is het ondersteunen van kennis- en innovatienetwerken binnen de Zeeuwse kernsectoren. In de K&I netwerken werken bedrijven, overheden  en kennisinstellingen samen om kennis te delen en innovaties te bevorderen.

Bij de K&I-netwerken is in de afgelopen jaren vooral aandacht besteed aan het opbouwen van nieuwe netwerken. In de komende jaren gaat het vooral om het continueren, bestendigen en versterken van bestaande netwerken, zodat  meer de link gemaakt wordt met de overige beleidsdoelstellingen van de provincie. De verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheden staat daarbij centraal.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Contactpersoon:  Wilma Boonstra, Provincie Zeeland, wmd.boonstra@zeeland.nl, telefoon +31 6-55484471.