Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Waarvoor is deze subsidie?

De subsidie bestaat uit 2 onderdelen, voor:

  • haalbaarheidsstudies en verkenningen
  • demonstratieprojecten en pilots

Haalbaarheidsstudies en verkenningen

Consortia willen kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse clusters, waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s. Doel is om nieuwe programma’s, projecten en businesscases te laten ontstaan. Haalbaarheidsstudies- en verkenningen zijn dan nodig.

Een haalbaarheidsonderzoek kan vanuit een consortium uit een van de economische clusters industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie en zorg worden uitgevoerd, binnen een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium. Denk bijvoorbeeld aan de agenda’s van SDR (Smart Delta Resources), Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeland Connect en ViaZorg. Een overzicht van deze agenda's vindt u onderaan deze pagina. Het onderzoek kan worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een:

  • innovatief product
  • innovatief productieproces
  • innovatieve dienst

Subsidiecriteria

Het haalbaarheidsonderzoek sluit aan bij een Zeeuwse agenda van het betreffende consortium (bijvoorbeeld afkomstig vanuit een K&I netwerk) en draagt bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit de Zeeuwse context. Daarnaast is het een innovatief project en heeft het voorstel voldoende kwaliteit.

Bij haalbaarheidsonderzoeken verstaan we onder een consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie.

Subsidiepercentage en - bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van het haalbaarheidsonderzoek. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 50.000,-. De beoordeling van de haalbaarheidsonderzoeken vindt plaats via een tendersysteem.

Demonstratieprojecten en pilots

Daarnaast zet Zeeland in op het faciliteren van icoonprojecten: demonstraties en pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking in de sectoren zoals in het actieprogramma zijn beschreven. Zeeland wil naar voorbeeld van omliggende regio’s extra financiële middelen inzetten om de economie extra te stimuleren en zo (Europese) projectaanvragen versneld mogelijk te maken. Daarnaast willen we deze middelen ook inzetten voor projecten die niet in de bestaande programma’s passen, maar wel een hoge private bijdrage kennen of in een eerste fase extra financiële middelen nodig hebben om tot realisatie te komen en daarmee een duurzame versterking zijn van de Zeeuwse economie.

Subsidiecriteria

Een demonstratieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product, een innovatief proces of een innovatieve dienst waarmee uitvoering wordt gegeven aan een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium. Denk bijvoorbeeld aan de agenda’s van SDR (Smart Delta Resources), Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeland Connect en ViaZorg. Een overzicht van deze agenda's vindt u onderaan deze pagina.

Het project draagt bij aan het versterken van de economisch structuur in Zeeland en biedt perspectief op verdere ontwikkelingen binnen het cluster. Daarnaast is het mogelijk om voor demonstratieprojecten die passen in Europees of nationaal subsidie instrumentarium aanvullende cofinanciering aan te vragen tot een maximale publieke steun van 50%.

Bij demonstratieprojecten verstaan we onder een consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie.

Subsidiepercentage en -bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van het demonstratieproject Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 200.000,-. De beoordeling van de demonstratieprojecten vindt plaats via een tendersysteem.

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Voor meer informatie over de haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten kunt u contact opnemen met Manon de Ruijsscher-Boomert tel. +31 6 50419175 of mail mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl.

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse yvonnebraamse@impulszeeland.nl​