Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Vestigingsklimaat

Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoeken en pilot projecten die de leefbaarheid vergroten, waardoor het aantrekkelijker wordt voor (potentiële) werknemers om zich in Zeeland te vestigen. Een aantrekkelijk leefklimaat is een belangrijke randvoorwaarde voor sterke economie in Zeeland. Projecten kunnen worden aangevraagd dooreen consortium, dan  minimaal uit twee partijen moeten bestaan, waaronder ten minste één rechtspersoon. De aanvrager moet in Zeeland gevestigd zijn.  

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten. Of en wanneer er een volgende openstelling plaatsvindt kunt u te zijner tijd lezen op deze pagina.

Voor wie is deze subsidieregeling?

Subsidie kan worden aangevraagd door een  samenwerking van minimaal twee partijen, waaronder ten minste één rechtspersoon (een vereniging, een stichting of een bedrijf). De aanvrager moet in Zeeland gevestigd zijn. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoeken of pilotprojecten:

 • Die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor (potentiele) werknemers om zich in Zeeland te vestigen; en
 • Die gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening (bijvoorbeeld sociaal, cultureel, zorg en onderwijs) of de bereikbaarheid van de voorzieningen;
 • En waarbij een onderzoek of werkwijze wordt ontwikkeld die overdraagbaar is.

Welke voorwaarden gelden er? 

 • De vraag vanuit de (potentiële) werknemer staat centraal.
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
 • Het project heeft een bovenlokaal effect: dat wil zeggen dat het zijn neerslag in tenminste twee gemeenten heeft.
 • Het project sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen. Gemeenten kunnen dit aangeven met behulp van een instemmingsverklaring die bij de aanvraag moet worden meegestuurd. In elke gemeente is er een contactpersoon beschikbaar, die hiervoor benaderd kan worden. In de factsheet vindt u een overzicht.
 • De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) partijen die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld door publicatie op platvorm Maex Zeeland en deelname aan uitwisselingsbijeenkomsten.
 • De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een projectplan, een uitgewerkte (meerjaren) begroting met dekkingsoverzicht en een ingevulde instemmingsverklaring van tenminste één gemeente. ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland kan u hierbij helpen. 
 • Het onderzoek of pilotproject behoort niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking tot subsidie. Uurtarieven worden berekend op basis van het standaarduurtarief. Dit komt overeen met ten hoogste 1,2 procent van het betreffende bruto salaris.
 • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats middel een zogeheten tenderprocedure. De aanvragen worden daarbij gerangschikt, waarbij de kwalitatief beste aanvragen het hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafon is bereikt.
 • Beschikking van de aanvragen vindt plaats in februari 2021. De onderzoeken en pilotprojecten moeten binnen zes maanden na sluiting van de openstelling worden gestart. Onderzoeken moeten binnen 18 maanden na sluiting van de openstelling worden gerealiseerd. Pilotprojecten binnen 24 maanden.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de gepubliceerde regeling.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op deze website invullen. Daarna stuurt u het formulier ondertekend samen met alle bijlagen (projectplan en begroting) per post naar: Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Aanvraagformulier Versterking van het Vestigingsklimaat: onderzoek

Aanvraagformulier Versterking van het vestigingsklimaat: Pilot projecten

Waarom deze subsidieregeling?

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast het stimuleren van innovatie en samenwerking bij bedrijven, zijn voldoende werkgelegenheid en een aantrekkelijk leefklimaat voor werknemers ook belangrijke randvoorwaarden voor een sterke economie. Het versterken van de leefbaarheid raakt zowel provinciale als gemeentelijke ambities. De oplossing vraagt echter meer dan alleen de inzet van de overheid. De afgelopen jaren zijn er mooie initiatieven ontstaan door samenwerking tussen bewoners bedrijven en overheidsinstanties. Met deze subsidieregeling willen we de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven versterken en nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid stimuleren.

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling? 

ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met: subsidieloket@dezb.nl.

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.