Subsidie voor opruimen van drugsafval dat regelmatig in natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden gedumpt wordt.

Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van 8 juni 2020 tot en met 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Niet alleen voor Zeeland, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde – subsidieregeling opengesteld.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

Subsidie kan worden aangevraagd voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode januari 2019 tot en met november 2020. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. Elke provincie kent een eigen subsidieplafond. Voor de provincie Zeeland bedraagt dit plafond € 20.373,-.  

50 – 100% vergoeding

Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999,- Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. 

Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999,-.

Aanvragen

De provincie Noord-Brabant is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland (met uitzondering van de provincie Gelderland, die haar eigen subsidieregeling uitvoert). U kunt subsidie aanvragen via de site: www.subsidiedrugsafval.nl. Alle aanvragen komen bij de provincie Noord-Brabant binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies van de provincie Noord-Brabant via subsidie@brabant.nl of via +31 73 6808282 tussen 09.00 en 12.00 uur op werkdagen.