Subsidieregeling realisatie mobiliteitshubs Zeeland 2023-2024

De regeling Realisatie mobiliteithubs Zeeland 2023-2024 stelt subsidie beschikbaar voor de realisatie van haltes, hubs en deelmobiliteithubs.
 

Deze te realiseren locaties dragen bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Zeeuwse dorpen, steden, landelijk gebied en industrieel gebied. Hiermee leggen we de basis voor het Zeeuwse vervoerssysteem van de toekomst. Lees eerst het Algemeen subsidiebesluit (Hoofdstuk 27) waarin de voorwaarden van deze regeling staan.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

De regeling was opengesteld van 27 maart 2023 tot en met 31 oktober 2023.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen ‘realisatie mobiliteithubs’ en ‘realisatie deelmobiliteithubs’.

Realisatie mobiliteitshubs

De regeling voor realisatie van mobiliteithubs en deelmobiliteithubs kan worden aangevraagd door Zeeuwse gemeenten.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Realisatie mobiliteitshubs

De subsidie kan worden aangevraagd voor de realisatie van haltes, reguliere hubs, regionale hubs.

Realisatie deelmobiliteithubs

De volgende typen deelmobiliteithubs kunnen worden aan gevraagd: buurthub, wijkhub en regiohub. Deze deelmobiliteithubs bieden ruimte voor respectievelijk minimaal 5, 10 of 15 deelvoertuigen.

Welke voorwaarden gelden er?

Algemene voorwaarden voor beide onderdelen

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer:

 1. de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, passen in de Regionale mobiliteitsstrategie Zeeland zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 17 december 2021;
 2. de halte, hub of deelmobiliteithub gelegen is in de openbare ruimte en voor alle reizigers toegankelijk is;
 3. voor alle voertuigen wordt gezorgd voor een goede ondergrond, belijning en bebording;
 4. de halte, hub of deelmobiliteithub past binnen het bestemmingsplan en ruimtelijk wordt ingepast;
 5. de subsidieaanvrager die niet tevens eigenaar is van de grond waarop de subsidiabele activiteiten plaatsvinden, daarvoor toestemming van die eigenaar heeft.

Aanvullende voorwaarden realisatie deelmobiliteithubs

 1. voor fietsen, e-fietsen en e-scooters wordt een stalling gerealiseerd;
 2. voor e-deelvoertuigen wordt voldoende laadinfrastructuur gerealiseerd, met een aansluiting op het net;
 3. de landelijke identiteit (Mijksenaar stijl) wordt toegepast zoals voorgeschreven in het handboek: link naar-> Handboek voor inrichting van en wayfinding voor deelmobilitieit- en hublocaties (zeeland.nl);
 4. de aanvrager volgt de voorwaarden die het Rijk via de Provincie Zeeland stelt op voor subsidieaanvraag voor realisatie deelmobiliteithub zoals bijvoorbeeld het verstrekken van gebruikersgegevens van deelmobiliteit;
 5. de realisatie van een deelmobiliteithub is binnen een jaar na indiening van de aanvraag om subsidie afgerond.

Niet subsidiabele kosten

 1. Personeelskosten van medewerkers in dienst van gemeenten zijn niet subsidiabel.
 2. In aanvulling op het eerste lid zijn niet subsidiabel:
  1. de onderhoudskosten aan infrastructuur of voorzieningen en de kosten als gevolg van achterstallig onderhoud; 
  2. de kosten voor de onderdelen van de infrastructuur of dienst die niet direct leiden tot het bereiken van de doelstellingen van de Regionale mobiliteitsstrategie Zeeland; 
  3. de kosten voor de aanschaf en het plaatsen van laadpalen; 
  4. de kosten voor de exploitatie van deelvoertuigen.

Wat is de maximale vergoeding?

Vergoeding realisatie mobiliteitshubs

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:

 • € 50.000,- voor de realisatie van een nieuwe halte;
 • € 150.000,- voor de realisatie van een reguliere hub;
 • € 300.000,- voor de realisatie van een regionale hub.

Vergoeding realisatie deelmobiliteithubs

Het subsidiebedrag voor de realisatie van een deelmobiliteithub bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:

 • € 20.000,- in het geval van een buurthub;
 • € 35.000,- in het geval van een wijkhub;
 • € 50.000,- in het geval van een regiohub.

Subsidieplafond

In 2023 is een subsidieplafond van € 1.000.000,- ingesteld tot 31 oktober 2023.

Gedurende het tijdvak 2023-2024 wordt subsidie verleend voor maximaal vijf regionale hubs, acht reguliere hubs, tien haltes en dertig deelmobiliteithubs.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen. 

 

Waarom deze subsidieregeling?

De Regionale Mobiliteitsstrategie is vastgesteld door Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. De ambitie voor realisatie van mobiliteithubs en deelmobiliteithubs is hierin beschreven. Met deze locaties wil Zeeland het vervoersnetwerk verbeteren en breder toegankelijk maken.
Met deze regeling stimuleert Provincie Zeeland de realisatie van mobiliteithubs en deelmobiliteithubs. De drempel om tot realisatie van deze locaties over te gaan wordt verlaagd met Provinciale cofinanciering op uitvoeringskosten.

Handboek identiteit hubs

Dit Handboek identiteit hubs voor inrichting van en wayfinding voor deelmobilitieit- en hublocaties is het resultaat van een traject van een jaar waarbij samen met een vijftigtal gemeentes, provincies en vervoerders is nagedacht over hoe deelmobiliteithubs herkenbaar gemaakt kunnen worden, en hoe het gebruik van hubs duidelijk wordt voor reizigers.

Provincie Zeeland is mede-opdrachtgever van dit traject. Bij de ontwikkeling van hublocaties willen we aansluiten bij de landelijke uniforme identiteit die in dit handboek is beschreven. Voor de realisatie van deelmobiliteit is deze huisstijl een verplichte toepassing om voor subsidie in aanmerking te komen.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Annemarie Pouwer: am.pouwer@zeeland.nl