Subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen – Planvorming

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten wordt een subsidieregeling voor gemeenten en ondernemers opengesteld.

De subsidieregeling ondersteunt gemeenten en op het bedrijventerrein gevestigde ondernemingen bij het opstellen van plannen die inzetten op de kwaliteit en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Voor deze openstelling is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. De openstellingsperiode is van 3 maart 2023 tot en met 31 oktober 2023.

Over de regeling

Subsidie kan worden verstrekt voor de planvorming ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bestaande bedrijventerreinen die zich richt op:

  • het opzetten en uitvoeren van een gebiedsproces;
  • het inventariseren van kansen en knelpunten (w.o. duurzaamheidsscan);
  • het onderzoeken van de haalbaarheid;
  • het uitwerken van ruimtelijke plannen.

De planvorming dient betrekking te hebben op minimaal drie van de volgende thema’s:

  • herstructurering in de vorm van zware revitalisering, herprofilering of transformatie, voor zover deze bijdraagt aan de verduurzaming van het bedrijventerrein of de verduurzaming van de daarop gevestigde bedrijven mogelijk maakt;
  • energietransitie;
  • circulaire economie;
  • klimaatadaptatie;
  • biodiversiteit;
  • zero-emissie mobiliteit.

Voorwaarden

Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 per aanvraag. Subsidiabel zijn uitsluitend de kosten voor de inhuur van of uitbesteding aan een externe partij. Ter onderbouwing van de kosten dient een offerte te worden bijgevoegd van de partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Voor de eerste openstelling is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De beoogde maatregelen dienen impact te hebben op een (groot) deel van het bedrijventerrein en meerdere van de daarop gevestigde bedrijven.

Voor meer informatie en de volledige voorwaarden verwijzen we naar hoofdstuk 24 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Gebruik het onderstaande digitale aanvraagformulier:

Aanvraagformulier toekomstbestendige bedrijventerreinen - planvorming

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met  eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen

Waarom deze regeling

Om bedrijventerreinen in Zeeland economisch vitaal te houden dient o.a. ingezet te worden op herstructurering, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, zero-emissie mobiliteit en biodiversiteit. Het werken aan sterke en duurzame bedrijventerreinen is een gezamenlijke opgave van overheden en marktpartijen. Dit start met het maken van goede plannen met betrokken partijen op het terrein. Met deze subsidieregeling wil Provincie Zeeland deze planvorming stimuleren. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de realisatie van herstructurerings- en duurzaamheidsprojecten op bedrijventerreinen.

Contact

Voor vragen kunt u via e-mailadres bedrijventerreinen@zeeland.nl contact opnemen.

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.