1. Subsidieregels
  1. Welke subsidieregels kent de Provincie Zeeland?
  2. Wat houden de drie standaard arrangementen van de ASB 2013 in?
 2. Vooraf de subsidie aanvragen
  1. Wie kan een aanvraag indienen?
  2. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  3. Wat als ik al subsidie heb van andere instanties?
  4. Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?
  5. Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?
 3. Beslistermijnen
  1. Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?
  2. Wat als de Provincie te laat beslist?
 4. Bezwaar: Ik ben het niet eens met de Provincie.
  1. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?
  2. Hoe stel ik een beroep in?
  3. Hoe dien ik een klacht in?
 5. Beschikking, meldplicht, voorschot en uitbetaling
  1. Wat is een beschikking?
  2. Wat is de meldplicht?
  3. Worden subsidies bevoorschot?
  4. Wanneer vinden uitbetalingen plaats?
 6. Achteraf de vaststelling van de subsidie
  1. Hoe wordt een subsidies vastgesteld?
  2. Wanneer wordt een subsidie vastgesteld?
  3. Hoe moet een accountantsverklaring eruit zien?
 7. Juridische vragen
  1. Wat houdt staatssteun in?
  2. Wat is een subsidieplafond en hoe werkt dit?
  3. Ben ik verplicht om het logo van de Provincie Zeeland te gebruiken?

Welke subsidieregels kent de Provincie Zeeland?

De algemene regels en voorwaarden voor subsidies zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2013 (ASV 2013) en het Algemeen subsidiebesluit 2013 (ASB 2013). Voor sommige subsidies gelden speciale regels, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie of vanuit het Rijk. Voor subsidieverlening op het gebied van Natuur- en Landschapsbeheer geldt niet de ASV, maar het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).Onderdeel van de SNL zijn:
 • De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL2016)
 • De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

Wat houden de drie standaard arrangementen van de ASB 2013 in?

De ASB 2013 kent drie strandaard arrangementen. Hierbij bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag de mate van verantwoording.

Type

Hoog­te sub­si­die­be­drag

Ver­ant­woor­ding

Ar­ran­ge­ment 1

van € 2.500 tot € 10.000

De Provincie vraagt alleen steekproefsgewijs een verantwoording. Het kan dus zijn dat u niet om een verantwoording wordt gevraagd. Dan krijgt u binnen 22 weken na afloop van uw activiteit een beschikking van de Provincie waarin de subsidie definitief wordt vastgesteld op het maximale bedrag dat u heeft aangevraagd. Als u wel uw prestaties moet verantwoorden, krijgt u daarover een brief van de Provincie.

Ar­ran­ge­ment 2

van € 10.001 tot € 50.000

Ver­ant­woor­ding over de pres­ta­tie door middel van de afgesproken prestatiebewijzen.

Ar­ran­ge­ment 3

van­af € 50.001

Naast de ver­ant­woor­ding over de pres­ta­tie door middel van de afgesproken prestatiebewijzen moet ook een financiële verantwoording met accountantsverklaring inleveren.

Wie kan een subsidie aanvraag indienen?

Bij elke subsidie is vermeld wie in aanmerking komen. Veel subsidies van de Provincie zijn alleen bedoeld voor verenigingen, stichtingen, instellingen, organisaties en bedrijven. Bent u particulier en heeft u voor ideeën of activiteiten met een provinciaal belang subsidie nodig, dan doet er goed aan u aan te sluiten bij een vereniging of andere organisatie.

Hoe kan ik een subsidie aanvraag indienen?

Bij elke subsidie kunt lezen hoe u die kunt aanvragen. Beantwoord in een aanvraagformulier alle vragen. Dan is het duidelijk of uw aanvraag aan de criteria voldoet.

Wat als ik al subsidie heb van andere instanties?

U kunt voor een activiteit bij de provincie subsidie aanvragen, wanneer u ook al van bijvoorbeeld het rijk, de gemeente of een fonds subsidie krijgt. Als één van de andere instanties meer bijdraagt dan de Provincie, dan kan de Provincie ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de voorwaarden van die instantie. Stuur in zo'n geval een schriftelijk bewijsstuk van die subsidie of sponsoring mee met uw subsidieaanvraag.

Wanneer kan ik mijn subsidie aanvraag indienen?

Volgens de ASB 2013 dient u een aanvraag acht weken voor aanvang van de activiteit in. Een aanvraag voor subsidie kan het hele jaar worden ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten een termijn of uiterlijke indieningsdatum vaststellen waarbinnen een aanvraag moet worden ingediend.

Hoe wordt mijn subsidie aanvraag beoordeeld?

Eerst toetst de behandelend ambtenaar of uw aanvraag voldoet aan de criteria die voor de subsidie gelden. Voldoet u niet aan de criteria, dan laat de behandelend ambtenaar u dat zo vlug mogelijk weten. U kunt dan alsnog zaken in orde maken of uw aanvraag terugtrekken.
Voor de definitieve toewijzing zal de behandelend ambtenaar met u afspreken hoe u de prestatieafspraken na afloop kunt meten. Ook worden afspraken gemaakt over andere zaken, zoals een voorschot en de verantwoording van uitgaven, die u moet indienen. Dit alles wordt in de toekenningsbrief opgenomen.

Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?

Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag voor subsidie binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, mits deze aan alle vereisten voldoet. Uitzondering hiervan zijn de tendersubsidies. Dan begint de beslistermijn van acht weken pas te lopen op de dag na sluiting van het vastgestelde indieningstermijn.

U krijgt schriftelijk bericht over het besluit. Uw aanvraag kan zijn toegewezen, afgewezen of gedeeltelijk worden ingewilligd. In dat laatste geval krijgt u wel subsidie maar minder dan u heeft aangevraagd.

Wat als de Provincie te laat beslist?

Als wij niet op tijd zijn met onze beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u dat schriftelijk bij ons melden door ons ‘in gebreke te stellen’. Vanaf de dag waarop wij deze melding ontvangen, hebben we twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Als wij na deze twee weken nog steeds geen beslissing hebben genomen, hebt u vanaf dat moment recht op een dwangsom. Voor meer informatie omtrent ‘in gebreke stellen’ wordt u verwezen naar de volgende pagina: