Hoe wordt een subsidie vastgesteld?

Na afloop van uw activiteiten stelt de Provincie het definitieve subsidiebedrag vast. Dan is pas duidelijk wat alles heeft gekost en of u de afgesproken prestaties heeft geleverd. In de beschikkingsbrief staat hoe u bewijst dat u de afgesproken prestatie heeft geleverd. Dit is het prestatiebewijs. De procedure van verantwoorden hangt af van het arrangement van de subsidie.

Wanneer wordt een subsidie vastgesteld?

De aanlevering van de verantwoording om tot een subsidievaststelling te komen, dient 12 weken na afloop van de activiteit of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend te worden ingediend.

Uitzondering daarop is de integrale kosten subsidie. Dan wordt de aanvraag tot subsidievaststelling vóór 1 juli van het jaar na afloop van het betreffende jaar waarvoor de subsidie is verstrekt, ingediend.

Hoe moet een accountantsverklaring eruit zien?

Bij een arrangement 3 subsidie is naast de verantwoording over de prestatie ook een financiële verantwoording met accountantscontrole verplicht.

In bijlage A van de ASB 2013 vind u de voorwaarden waaraan deze verklaring moet voldoen.

Wij attenderen u erop dat de financiële verantwoording dien aan te sluiten op de ingediende begroting bij de subsidieaanvraag.