Welke subsidieregels kent de Provincie Zeeland?

De algemene regels en voorwaarden voor subsidies zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2013 (ASV 2013) en het Algemeen subsidiebesluit 2013 (ASB 2013). Voor sommige subsidies gelden speciale regels, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie of vanuit het Rijk.

Voor subsidieverlening op het gebied van Natuur- en Landschapsbeheer geldt niet de ASV, maar het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).Onderdeel van de SNL zijn:

  • De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL2016)
  • De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)
Wat houden de drie standaard arrangementen van de ASB 2013 in?

De ASB 2013 kent drie strandaard arrangementen. Hierbij bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag de mate van verantwoording.

Type

Hoog­te sub­si­die­be­drag

Ver­ant­woor­ding

Ar­ran­ge­ment 1

van € 2.500 tot € 10.000

De Provincie vraagt alleen steekproefsgewijs een verantwoording. Het kan dus zijn dat u niet om een verantwoording wordt gevraagd. Dan krijgt u binnen 22 weken na afloop van uw activiteit een beschikking van de Provincie waarin de subsidie definitief wordt vastgesteld op het maximale bedrag dat u heeft aangevraagd. Als u wel uw prestaties moet verantwoorden, krijgt u daarover een brief van de Provincie.

Ar­ran­ge­ment 2

van € 10.001 tot € 50.000

Ver­ant­woor­ding over de pres­ta­tie door middel van de afgesproken prestatiebewijzen.

Ar­ran­ge­ment 3

van­af € 50.001

Naast  de ver­ant­woor­ding over de pres­ta­tie door middel van de afgesproken prestatiebewijzen moet ook een financiële verantwoording met accountantsverklaring inleveren.