Met subsidies voert de Provincie het provinciaal beleid uit. Met subsidie kunnen ondernemers zich ontplooien en kunnen maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk aan het organiseren van een festival of sportmanifestatie. Subsidie is er ook voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voordat u subsidie aanvraagt is het zinvol meer te weten over procedures, regelgeving en criteria. Hiermee voorkomt u dat u een kansloze subsidieaanvraag doet.


Zoek op onderwerp

Indienen en beoordelen van een subsidieaanvraag en ontvangen van een beschikking.

Na de subsidietoekenning, definitief subsidiebedrag, bezwaar en beroep en subsidieverordening en subsidiebesluit.

Subsidiemogelijkheden voor particulieren en terreinbeheerders.

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Als uw bezwaar tegen een besluit van de Provincie ongegrond is verklaard, kunt u daar meestal nog beroep tegen instellen. Soms kunt u ook beroep instellen zonder dat er een bezwaarprocedure aan vooraf is gegaan.

Heeft u een vergunning, ontheffing, subsidie of andere beschikking aangevraagd? Of een bezwaarschrift ingediend? En neemt de Provincie te laat een beslissing daarop? Dan kunt u de Provincie een dwangsom aan u laten betalen.

Vindt u dat de Provincie onvoldoende naar u heeft geluisterd? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat meestal om het gedrag van bestuurders of ambtenaren.

De Provincie Zeeland publiceert maandelijks een subsidieregister. Het subsidieregister bevat informatie over wie subsidie ontvangt, het verleende bedrag en waar de subsidie voor bedoeld is.