Een subsidieaanvraag indienen

Wie kunnen aanvragen?

Bij elke subsidie is vermeld wie er kunnen aanvragen. Veel subsidies van de Provincie zijn alleen bedoeld voor verenigingen, stichtingen, instellingen, organisaties en bedrijven. Bent u particulier en heeft u voor ideeën of activiteiten met een provinciaal belang subsidie nodig, dan doet er goed aan u aan te sluiten bij een vereniging of andere organisatie.

Hoe vraagt u aan?

Bij elke subsidie kunt lezen hoe u die kunt aanvragen. Beantwoord bij aanvragen via een aanvraagformulier alle vragen. Dan is meteen duidelijk of uw aanvraag aan de criteria voldoet.

Al subsidie van andere instanties?

Krijgt u ook al van bijvoorbeeld de gemeente of een fonds subsidie voor de activiteit waarbij bij de Provincie subsidie aanvraagt? Of sponsoring van bedrijven? Als één van de andere instanties meer bijdraagt dan de Provincie dan kan de Provincie ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de voorwaarden van die instantie. Stuur in zo'n geval een schriftelijk bewijsstuk van die subsidie of sponsoring mee met uw subsidieaanvraag bij de Provincie.

Wanneer aanvragen?

In het algemeen moet u een aanvraag acht weken voor aanvang van de activiteit indienen. Bij sommige subsidies wordt met aanvraagronden gewerkt. Dan is bij de subsidie-informatie vermeld wanneer uw aanvraag ingediend moet zijn.

Ontvangstbericht

De Provincie stuurt u altijd een bericht van ontvangst. Zowel bij digitale aanvragen als bij aanvragen per post. Als u dit bericht niet binnen uiterlijk veertien dagen na uw aanvraag heeft ontvangen, neem dan contact op met het contactadres dat in de subsidie-informatie is vermeld.

Beoordeling van subsidieaanvraag

Criteria

Eerst toetst de behandelend ambtenaar of uw aanvraag voldoet aan de criteria die voor de subsidie gelden. Voldoet u niet aan de criteria, dan laat de behandelend ambtenaar u dat zo vlug mogelijk weten. U kunt dan alsnog zaken in orde maken of uw aanvraag terugtrekken.

Besluit

Gedeputeerde Staten nemen een besluit over uw aanvraag. Er wordt gelet op de kwaliteit en effectiviteit van uw activiteiten en of ze passen bij de doelstellingen van de Provincie. U krijgt schriftelijk bericht over het besluit. Uw aanvraag kan zijn toegewezen, afgewezen of gedeeltelijk worden ingewilligd. In dat laatste geval krijgt u wel subsidie maar minder dan u heeft aangevraagd.

Definitieve toewijzing

Voor de definitieve toewijzing zal de behandelend ambtenaar met u afspreken hoe u de prestatieafspraken na afloop kunt meten. Ook worden afspraken gemaakt over andere zaken, zoals een voorschot, tussentijdse rapportage en de verantwoording van uitgaven, die u moet indienen. Dit alles wordt in de beschikking opgenomen.

Beschikking

Als de subsidie wordt toegewezen krijgt u een beschikking. Daarin staat alles over de subsidie. Het is een juridisch document dat u en de Provincie bindt aan de aangegane verplichtingen. Het niet nakomen van die verplichtingen kan leiden tot verlaging of intrekking de subsidie. 

U bent onder meer verplicht alle zaken te melden die van invloed kunnen zijn op de hoogte of het verkrijgen van de subsidie. Bijvoorbeeld als u een prestatieafspraak niet kunt nakomen of als er extra opbrengsten zijn.