Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief commissaris van de Koning van 8 januari 2016 met jaarverslag 2015 - 16000366
 6. Statenvoorstel 5e begrotingswijziging Provincie Zeeland 2016 - SERV-030
 7. Brief GS van 12 januari 2016 over Thermphos, voortgang - 16000699
 8. Statenvoorstel harmonisatie en modernisering Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden - SERV-029
 9. Statenvoorstel Toetsingskader herstructurering DELTA N.V. - SERV-032
 10. Brief GS van 4 december 2015 over DELTA NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 december - 15017502
  10A. Brief GS van 19 januari 2016 over verzoek verlenging wachtgeldrechten ivm verhoging AOW-leeftijd - 16000608
 11. Brief GS van 20 oktober 2015 met Personeelsmonitor Provincies 2014 – 15014795
 12. Conceptverslag van vergadering van 20 november 2015 met Advies aan Presidium
 13. Conceptverslag van vergadering 4 december 2015 met Advies aan Presidium
 14. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 15 december 2015 met afdoening toezegging 10 cie. Bestuur dd 16/10/2015 inzake overzicht externe inhuur - 15018351
 15. Volgende vergadering: vrijdag 19 februari 2016, 9.30 uur
 16. Sluiting

 

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief GS van 1 december 2015 met Koers 2016 NV Westerscheldetunnel - 15017379
 2. Brief GS van 15 december 2015 over benoeming leden commissie bezwaar, beroep en klachten provincie Zeeland miv 01-01-2016 - 15018274
 3. Brief voorzitter Rekenkamer Zeeland van 17 december 2015 met onderzoeksprogramma 2016 - 15018396
 4. Circulaire Ministerie van BZK van 9 december 2015 met wijzigingen Provinciewet - 15018238
 5. Conceptverslag vergadering Scheldemondraad van 13 november 2015
 6. Eerste Kamer der Staten-Generaal; jaarbericht 2014-2015 - 16000271
 7. Brief Raad openbaar bestuur van 17 december 2015 met advies Wisselwerking - 16000309
 8. Verslag vergadering commissie Integriteit van 8 juli 2015
 9. Brief GS van 12 januari 2016 over financiële gevolgen Decembercirculaire Provinciefonds 2015 - 16000139