Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
16:25 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen PS van 25 april en 26 mei 2014
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief van M. Vossenstein uit Nunspeet met nota 'Natuur als Natuurbeheerder'
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Brief van de Kleine Scholen Coöperatie van 8 mei 2014 over de Zeeuwse Onderwijs Autoriteit
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  3. Brief van Deloitte Accountants BV met het accountantsverslag 2013
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Jaarstukken 2013 Zeeland
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief van GS van 13 mei 2014 met toelichting correctie bestemmingsreserve afwikkeling ILG in jaarrekening 2013
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel Jaarstukken 2013 Zeeland
  2. Brief van GS van 20 mei 2014 met reactie op het accountantsverslag
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Jaarstukken 2013 Zeeland
  3. Brief van GS van 13 mei 2014 met advies PCO m.b.t. nota Nieuwe Wegen
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  4. Brief van GS van 3 juni 2014 over Thermphos
   Afdoeningsvoorstel: behandelen
  5. Brief van CvdK van 3 juni 2014 over melden nevenfunctie
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2013
  2. Statenvoorstel 5e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
  3. Statenvoorstel Jaarrekening 2013 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen
  4. Statenvoorstel Programma-indeling begroting 2015
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Jaarstukken 2013 Zeeland
  2. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014
  3. Statenvoorstel 7e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
 9. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 6e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
  2. Statenvoorstel Realisatie verbreding Tractaatweg
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
   
 12. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 6 juni 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming:

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 op schriftelijke (art. 44 vragen van het lid Van Burg (SGP) over doelmatigheid van compensatie schade aan natuurgebieden
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over winstwaarschuwing op Deltadividend
 3. Brief van de AMf en de stichting Het Zeeuws Landschap van 23 mei 2014 aan GS over nieuwbouw van permanente vakantiewoningen op het Sophiastrand te Kamperland