Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Financiële steun voor Smart Delta Resources

De Provincie Zeeland blijft in 2016 het platform Smart Delta Resources (SDR) steunen met een bijdrage van € 100.000. In 2013 zijn elf grote bedrijven in de Delta-regio gaan samenwerken om energie en grondstoffen uit te wisselen en hun concurrentiepositie te verbeteren. De bedrijven uit de sectoren chemie, energie, voeding en staal zetten zo stappen naar een industriële symbiose. Het platform kan een belangrijke bijdrage leveren in het totale transitieproces naar een cyclische economie, voor zowel bestaande fossiel gebaseerde industrieën, maar ook voor toekomstige hernieuwbare energie en grondstoffen gebaseerde industrieën. Meer informatie over SDR kunt u lezen op de website van Impuls Zeeland.

Cofinancieringsbijdrage voor project CrossRoads2

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage van
€ 130.000 te verlenen aan de Stichting Grensoverschrijdende Innovatie Crossroads. MKB bedrijven uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kunnen hierdoor grensoverschrijdend samenwerken op het gebied van innovatie. Voor de regio Zeeland is Economische Impuls Zeeland, als belangrijke partner van de Provincie op het gebied van innovatiestimulering voor het MKB, als partner in het project betrokken bij de uitvoering.

Gladheid Meld Systeem operators aanwijzen als coördinatoren gladheidbestrijding.

GS hebben een nieuwe structuur voor samenwerken aan gladheidbestrijding tussen verschillende overheden vastgesteld. Een van de doelstellingen uit het samenwerkingsverband is te komen tot een uniforme invulling van taken, zodat volledige uitwisselbaarheid van coördinatoren en
weginspecteurs/kantonniers tussen de wegbeheerders op elkaars wegen en steunpunten mogelijk wordt. Dit betekent voor de Provincie Zeeland dat zij coördinatoren op moet leiden die meer taken en verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van de gladheidbestrijding. Dit heeft gevolgen voor de rechtspositie van de betrokken medewerkers.

OV-jaarkaart minderjarige MBO-studenten

Gedeputeerde Staten zeggen toe dat ze toezien op een goede afstemming van de scholierenabonnementen voor busvervoer voor het schooljaar 2016/2017 en de invoering per 1 januari 2017 van de studenten-OV voor minderjarige MBO-studenten. Dat doen GS op verzoek van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.

Benoeming leden Overlegplatform Openbaar Vervoer

Op voordracht van het Overlegplatform Openbaar Vervoer (OPOV) stemmen Gedeputeerde Staten in met de benoeming van de heren De Mul, Godthelp en De Jong. Zij zijn lid van het OPOV namens het Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties, de Stichting Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie respectievelijk de VVV Zeeland.

Subsidie vrijwilligersbijdrage buurtbusprojecten 2016

Gedeputeerde Staten hebben voor 2016 € 50.200 subsidie verleend aan de buurtbusverenigingen die in Zeeland verantwoordelijk zijn voor het rijden van de buurtbuslijnen. De buurtbusverenigingen en hun vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het openbaar vervoer in Zeeland. De subsidie is bedoeld voor het dekken van reiskosten van de vrijwilligers en administratieve lasten van de verenigingen.

Werkverdringing buurtbussen

FNV vraagt aandacht voor het behoud van werkgelegenheid binnen het openbaar vervoer. Dit mede naar aanleiding van een recent GS-besluit om buurtbus 507 tijdelijk te laten rijden met betaalde chauffeurs. Provinciale Staten hebben recent ook over dit onderwerp gesproken en gereageerd naar FNV Streekvervoer. De reactie van Gedeputeerde Staten is in lijn met deze eerdere reactie van Provinciale Staten.

Contract software overstromingsberekeningen

De Provincie Zeeland heeft als wettelijke taak het berekenen van overstromingsgevolgen. Voor het project Normering Regionale Waterkeringen is de Provincie leadpartner samen met andere overheden in de regio. Om gevolgenberekeningen mogelijk te maken, gebruikt de Provincie sinds 2010 een softwarepakket en rekenmodel dat is gekoppeld aan de webapplicatie Lizard Flooding. Deze applicatie is vanaf 2011, mede met geld van Provincie Zeeland, doorontwikkeld bij onze leverancier. De softwarematige doorontwikkeling en de aanschaf van de mobiele 3D opstelling zorgen ervoor dat het bestaande B&O contract met de leverancier wordt herzien, welke een kleine kostenverhoging met zich meebrengt.

Cofinanciering project Biobased4SME

De Provincie Zeeland ondersteunt de overgang naar een economie die is gebaseerd op hernieuwbare, groene grondstoffen: de biobased economie. Het Interregproject Biobased4SME focust zich op aspecten die belangrijk zijn voor bedrijven om biobased innovaties naar de markt te brengen. De Provincie Zeeland heeft de intentie om het Biobased4SMEproject te co-financieren met een bedrag van € 35.000. Dit biedt Zeeuwse ondernemers de kans om deel te nemen aan workshops en trainingen. Zeeuwse ondernemers kunnen ondersteuning vragen aan de verschillende biobased applicatiecentra waar ze hun innovaties kunnen testen en optimaliseren. Denk daarbij aan biobased kleurstoffen, chemicaliën en vezels gemaakt van reststromen uit de agro- en foodsector.

Concept Zeeuwse Nota Waterkeringen

Alle Zeeuwse overheden, betrokken bij de zorg voor de waterkeringen, werken samen binnen het Zeeuws Overleg Waterkeringen. Voor deze afstemming hanteert men de Zeeuwse Nota Waterkeringen, waarin een relatie wordt gelegd tussen het waterveiligheidsbeleid en andere beleidsvelden. De Zeeuwse Nota Waterkeringen bevat geen nieuw beleid en heeft geen formele status. Voor de periode 2016-2021 is in concept een nieuwe Nota Zeeuwse Waterkeringen gemaakt, die voorstellen bevat voor de samenwerking tussen overheden, het te hanteren ambitieniveau en de te maken keuzes bij de uitvoering. De concept-nota wordt op 18 mei 2016 ter vaststelling aan het Zeeuws Overleg Waterkeringen aangeboden.

Provincie Zeeland stelt ruim 8 ton beschikbaar voor natuur- en landschapsbeheer in Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt €814.007 subsidie aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers. De volgende activiteiten worden onder andere uitgevoerd:

  • De aankleding van het landschap zoals de aanplant van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee
  • Onderhoudswerkzaamheden zoals het knotten van wilgen, het afzetten van hakhout en het hooien van grasland
  • Coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers en sociaal kwetsbaren
  • Onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en 50.000 euro aan vergoedingen voor boerenlandpaden

Subsidie voor Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid in 2016

Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is een belangrijke partij als het gaat om natuur- en milieueducatie richting de Zeeuwse bevolking, maar ook richting recreanten en toeristen. Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om het IVN in 2016 een provinciale subsidie van € 234.375 te verlenen voor de uitvoering van tal van aansprekende activiteiten rond natuureducatie en –beleving, duurzaamheid en gezondheid. Dit doet het instituut in samenwerking met inwoners, maatschappelijke en terreinbeherende organisaties en ondernemers. Met deze activiteiten versterkt het IVN de lokale betrokkenheid tussen ecologie en economie.

Subsidie voor ZMf in 2016

De Provincie verleent ZMf een subsidie van maximaal € 344.070 in 2016. De Zeeuwse Milieuorganisatie voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid. De ZMf versterkt de relatie tussen ecologie en economie. Het versterken gebeurt door het uitvoeren van voorbeeldprojecten. Uit te voeren projecten voor 2016 zijn onder andere:

  • organiseren van een 'Community of Practice Circulaire Economie'
  • het in samenspraak met BZW en Portiz opzetten van een monitoringssystematiek
  • opzoeken van bedrijfsmilieuplannen voor de industriële bedrijven én de startende samenwerking met de ZLTO op het gebied van natuur en landschap

De ZMf werkt samen met burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties.

Subsidie voor Zeeuws Museum in 2016

Het Zeeuws Museum ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel museumbeleid, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2016 bedraagt deze subsidie € 2.848.640. Het Zeeuws Museum draagt met deze subsidie zorg voor de collectie, tenminste twee wisseltentoonstellingen in 2016 en het opstellen en uitvoeren van educatieprogramma's voor het Zeeuwse onderwijs.

5000 euro voor overgang Jazzfestival Middelburg naar Zeeland Jazz

Gedeputeerde Staten (GS) dragen € 5.000 bij in de transitiekosten van Jazzfestival Middelburg naar Zeeland Jazz. GS hebben met het uitreiken van het Zeeuws Compliment dit jaar aan de initiatiefnemers al de waardering uitgesproken voor deze nieuwe samenwerking over de Westerschelde heen. De krachtenbundeling past ook bij de doelstellingen uit de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2016.

Reactie op klachten over Scheepswerf Reimerswaal

Op 12 oktober 2015 is een klacht ontvangen over een handhavingsverzoek betreffende Scheepswerf Reimerswaal. Deze klacht is onderverdeeld in negen subklachten en behandeld door de klachtencommissie. De commissie heeft de negen subklachten beoordeeld en is van mening dat de klachten één en vier tot en met negen ongegrond verklaard moeten worden. Gedeputeerde Staten (GS) nemen dit oordeel van de commissie over. Ten aanzien van de klachten twee en drie adviseert de commissie deze gegrond te verklaren. GS zijn ten aanzien van de tweede klacht meegegaan met het oordeel van de commissie. De commissie heeft geconcludeerd dat de klagers te laat op de hoogte zijn gesteld van een uitblijven van een besluit. In de brief richting de klagers wordt aangegeven dat we onze werkwijze op dit punt aanpassen. Ten aanzien van de derde klacht heeft het college besloten niet mee te gaan met het oordeel van de commissie. Deze klacht had betrekking op de afhandeling van een eerder ingediend WOB verzoek. Deze klacht ongegrond is verklaard.

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten verklaren de bezwaarschriften van Koel- en Vrieshuis Reimerswaal en LambWeston/Meijer ontvankelijk doch ongegrond. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt wordt niet herroepen.

Brief aan bedrijven over beoordeling veiligheidsrapport BRZO

Op 15 juli 2015 is het besluit risico's zware ongevallen in werking getreden. Tot op heden is de bij het besluit horende regeling niet in werking getreden. Om te voorkomen dat de bedrijven hun veiligheidsrapportage twee keer kort achter elkaar moeten aanpassen, wordt in een brief aangegeven dat de beoordeling van het veiligheidsrapport zal worden aangehouden tot het moment waarop de regeling RRZO in werking treedt. Omdat de mandatering richting de RUD van het BRZO 2015 nog niet geregeld is, wordt deze brief niet via de RUD, maar via de Provincie aan betrokken bedrijven verzonden.

Evaluatie inzet vijfde dienstauto vervoer GS-college

Het GS-college heeft besloten om de inzet van een vijfde dienstauto voor het bestuur te beëindigen. Dit op basis van de resultaten van de gehouden proef in de periode februari 2015 tot en met december 2015, waarbij de meerwaarde is afgezet tegen de kosten.

Continuering Zeeuwse lobbyfunctie

De Stuurgroep IJzendijke heeft de Zeeuwse overheden gevraagd in te stemmen met de continuering van de Zeeuwse lobbyfunctie met inbegrip van de huidige kostenverdeling. GS hebben besloten de Stuurgroep IJzendijke te berichten, dat in verband met het Zero Based Budgetting-proces, hierover pas in mei 2016 een besluit kan worden genomen.

Artikel-12 Vlissingen: vaststellen provinciaal verslag over begroting 2016 en toestemming verlenen tot het doen van uitgaven

 De gemeenteraad van Vlissingen heeft op 12 november 2015 besloten voor het jaar 2016 een aanvraag te doen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds (artikel 12). Gedeputeerde Staten zijn verplicht een provinciaal verslag vast te stellen en toe te zenden aan de beheerders van het gemeentefonds: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris van Financiën. In het verslag is een analyse opgenomen van de financiële ontwikkelingen, is een berekening en beoordeling opgenomen van de mate waarin sprake is van een aanmerkelijk en structureel tekort en het redelijk peil van de gemeentelijke belastingen, en is verslag gedaan van ons uitgeoefende financieel toezicht.

Administratieve wijziging in Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013

Gedeputeerde Staten hebben een administratieve wijziging in het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013 aangebracht. Hiermee wordt het voor GS mogelijk om in uitzonderingsgevallen af te wijken van de indientermijn voor subsidies in het kader van de regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop: voor zover de activiteit op het moment van ontvangst van de aanvraag nog niet is gerealiseerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 maart 2016.

Een greep uit de agenda: 

2 maart 2016

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij het symposium Toekomstbestendige zorg: verbeteren en innoveren in Middelburg.

3 maart 2016

Jo-Annes de Bat gaat mee met het werkbezoek van Provinciale Staten aan Brussel.

4 maart 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij een netwerkbijeenkomst van de EGTS Linieraad in Stekene (B).