Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Spoedlocatielijst Zeeland 2016

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van het Convenant "Bodem & Ondergrond 2016-2020" een geactualiseerde lijst vastgesteld van locaties met bodemverontreiniging die verspreidings- of ecologische risico's met zich mee brengen (Spoedlocatielijst Zeeland 2016). De humane risico's zijn al gesaneerd of beheersbaar gemaakt. De lijst wordt sinds 2014 gepubliceerd op de website van de RUD Zeeland.

Subsidie voor uitvoering jaarplan Zeeland Connect

Gedeputeerde Staten hebben aan Zeeland Connect (penvoerder is Impuls Zeeland) een subsidie van € 45.000 ter beschikking gesteld. Deze bijdrage is bedoeld om de samenwerking tussen de havenbedrijven te stimuleren, integrale havenprojecten op te starten en meer bedrijven aan te laten sluiten bij Zeeland Connect. Sinds 1 jaar is Zeeland Connect in de huidige organisatie actief en zijn er al diverse goede projecten van start gegaan. Enkele voorbeelden:

  • In 2016 is het project bundelen van goederen vervoerstromen verder uitgevoerd. Goederenstromen van enkele bedrijven konden worden gecombineerd. Aandacht voor dit project was er bij het Jaarcongres van de topsector Logistiek. Daar werd een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar met de topsector ondertekend. Het resultaat is dat het goederenvervoer efficiënter wordt uitgevoerd door het verhogen van de bezettingsgraad.
  • Op dit moment loopt het project Uniforme Aanmelding Terminals. Het doel is om de afhandeling van het vrachtverkeer bij een terminal te vereenvoudigen. De terminalexploitant bespaart tijd en het transportbedrijf heeft minder wachttijd.
  • In september werd het congres "Vlissingen als snelle aan- en afvoerhaven voor uien in containers" in samenwerking Comité Uienhandel Nederland georganiseerd. Het doel is om op termijn 10.000 tot 15.000 reefers niet meer via de weg maar via het water te vervoeren.
  • In november 2016 wordt het jaarcongres van Zeeland Connect gehouden.

Reactie GS op aanpassingen in de financiering monumentenzorg

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg aangekondigd. Die aanpassingen betreffen de afschaffing van de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten. GS reageren op deze aanpassingen met een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Subsidie voor  internationale schelpdierconferentie

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 5.000 voor de organisatie van een internationale schelpdierconferentie die op 26 en 27 januari 2017 zal plaatsvinden op Neeltje Jans. Tijdens deze conferentie gaan binnen- en buitenlandse experts in op de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse schelpdiersector.

€ 8.000 voor Skills Talents wedstrijden in beroepsonderwijs

De Skills Talents wedstrijden in Zeeland krijgen van de Provincie Zeeland een subsidie van ruim € 8.000. Tijdens deze vakwedstrijden kunnen alle leerlingen in het beroepsonderwijs in Zeeland hun vaardigheden laten zien. De Skills Talents wedstrijden worden georganiseerd om het belang van vakmanschap te onderstrepen. Denk bijvoorbeeld aan de kapper op de hoek, de agrariër die met precisielandbouw werkt, die fantastische kok en de prachtige etalage in de winkel. De winnaars van de wedstrijden in Zeeland gaan als team naar de landelijke finale. Ze vertegenwoordigen op deze manier Zeeland.

Subsidie voor behoud en beheer kapel Vrouwenpolder

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 3.500 aan de gemeente Veere voor het uitvoeren van de pilot behoud en beheer van archeologische monumenten. Tijdens de pilot zal de gemeente Veere behoud- en beheermaatregelen nemen om verdere achteruitgang van de kapel van Vrouwenpolder tegen te gaan. Het doel van de pilot is vooral om duidelijkheid te krijgen over de te volgen werkwijze, inzicht te krijgen in de kosten en ervaring op te doen met mogelijke problemen waar tegenaan wordt gelopen bij het behoud en beheer van archeologische monumenten.

Provincie draagt 750.000 euro bij aan verwerving AMAC terrein in 's-Heerenhoek

De gemeente Borsele heeft de onderhandelingen met eigenaar Cingelveste Beheer BV over de verwerving van het AMAC terrein in 's-Heerenhoek succesvol afgerond. Eind 2016 zal een begin gemaakt worden met de sloop van de gebouwen. Aan de verwerving van dit terrein draagt de Provincie € 750.000 bij.

PIW subsidievoorwaarden voor project in Middelburg aangepast

Bij de derde ronde van de Provinciale Impuls Wonen is in 2015 een bedrag van € 430.000 toegekend aan de gemeente Middelburg. De subsidie is bedoeld voor het toekomstbestendig omvormen van 43 woningen in een aantal Middelburgse wijken. Door veranderende omstandigheden is het wenselijk om de prestatieafspraken van de subsidie aan te passen. Hierdoor worden de kans op succes van het project en de stroomversnellingsaanpak van particuliere woningen in Zeeland vergroot.

Provincie stelt cofinanciering beschikbaar voor Europese POP-3 projecten binnen LEADER

Binnen het budget dat de Provincie voor 2016 gereserveerd heeft als cofinanciering voor Europese subsidieprogramma's blijkt nog enige ruimte te bestaan. Dit bedrag wil het GS-college in 2017 alsnog inzetten om de uitvoering van bottom up projecten binnen het Europese subsidieprogramma voor Plattelandsontwikkeling POP-3 een steuntje in de rug te geven. Voor de cofinanciering van dergelijke regionale initiatieven staan ook de Zeeuwse gemeenten en het waterschap aan de lat. De Provincie verwacht met de bijdrage ook de gemeenten verder te enthousiasmeren hun financiële steentje bij te dragen aan de cofinanciering van de LEADER initiatieven die nog tot eind december 2016 kunnen worden ingediend.

Overhevelen budget 2016 naar 2017 levering nieuwe dienstauto bestuur

De in 2016 bestelde dienstauto voor het vervoer van het GS-college wordt in het eerste kwartaal 2017 geproduceerd en geleverd. Hierdoor dient het beschikbare budget 2016 te worden overgeheveld naar 2017.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 november 2016.

Een greep uit de agenda: 

2 november 2016

Jo-Annes de Bat en Han Polman gaan op werkbezoek bij Roompot Vakanties in Kamperland.           

Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas, Ben de Reu en Carla Schönknecht bezoeken de workshop Maak Verschil bij het CIOS in Goes.

3 november 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt de voor de Emergis Prijs genomineerde bedrijven Bever Innovations in Zierikzee en Allplast in Tholen.

Ben de Reu neemt deel aan het Deltacongres in Apeldoorn.

Carla Schönknecht is gastvrouw tijdens het bezoek van de bestuurlijke delegatie IPO Vitaal Platteland aan Zeeland.

4 november 2016

Carla Schönknecht is gastvrouw tijdens het bezoek van de bestuurlijke delegatie IPO Vitaal Platteland aan Zeeland.

5 november 2016

Han Polman reikt de Zeeuwse boekenprijs uit in het ZB Planbureau.

Ben de Reu is aanwezig bij de SSVA Benefiet Korenconcert in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Ook is hij aanwezig bij de prijsuitreiking van de Zeeuwse Boekenprijs in het ZB Planbureau.

Carla Schönknecht doet mee aan de natuurwerkdag door SLZ in Arnemuiden en gaat er wilgen knotten.

6 november 2016

Jo-Annes de Bat opent het Mendelsohnfestival in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

7 november 2016      

Harry van der Maas gaat naar de bijeenkomst MobiliteitsPoort in Den Haag.

Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij de Topontmoeting Vlaanderen-Nederland in Gent.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de afsluiting van Zwakke Schakels in West Zeeuws-Vlaanderen met minister Schultz in Cadzand-Bad.