Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Zeeland

Gedeputeerde Staten (GS) zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente of gemeenschappelijke regeling al dan niet onder een zwaardere vorm (preventief) van toezicht moet worden geplaatst. De Provincie gaat achteraf de stukken bekijken. De (meerjaren) begroting 2016 -2019, inclusief de taakstellende bezuinigingsmaatregelen, bieden een reëel perspectief op een begroting die uiterlijk in 2019 structureel en reëel in evenwicht is.

Verkeersmaatregel voor provinciale weg Oud-Vossemeer- St. Philipsland (N656)

Op de provinciale weg Oud-Vossemeer-St. Philipsland, de N656, gebeuren geregeld eenzijdige ongelukken. In overleg met de gemeente Tholen zijn maatregelen bedacht om de verkeersveiligheid op deze bochtige weg te vergroten. Het besluit om de maximumsnelheid ter plaatse te verlagen van 80km/h naar 60km/h is één van deze maatregelen. Na besluitvorming start een periode van 6 weken waarin belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen. Dit betekent dat, afhankelijk van het al dan niet ingediend worden van bezwaren, de snelheidsverlaging per half oktober van kracht kan zijn.

Subsidie Provinciaal Jeugddebat Zeeland

De Nationale Jeugdraad organiseert ieder jaar de provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren komen tijdens deze debatten in aanraking met de provinciale politiek. Met hun deelname krijgen zij ook de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Het provinciaal Jeugddebat maakt een belangrijk onderdeel uit van de debatleerlijn binnen het jongerenparticipatiebeleid Jouw Zeeland van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 3.708, die op 22 oktober 2015 plaats vindt.

Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 2010

Gedeputeerde Staten hebben besloten enkele kleine wijzigingen aan te brengen in de oude Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer uit 2010. AIs gevolg hiervan kunnen de lopende subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer onder die regeling correct worden uitgediend.

Wettelijke taken provinciearchivaris ondergebracht bij Zeeuws Archief

De taken van de provinciearchivaris als bedoeld in art 29 Archiefwet 1995 worden overgedragen aan het Zeeuws Archief.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 Wabo

Gedeputeerde Staten hebben het handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2015 vastgesteld.
Het uitvoeringsprogramma bevat de activiteiten die de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) in 2015 namens de Provincie uitvoert op het gebied van milieutoezicht en handhaving bij bedrijven.

Handhavingsverzoek wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Oosterpark Oostkapelle

De Provincie heeft een handhavingsverzoek ontvangen. Hierin wordt de Provincie verzocht om handhavend op te treden tegen de gemeente Veere ten aanzien van het wijzigen van de bestemming van recreatiewoningen op het Oosterpark te Oostkapelle. Gedeputeerde Staten hebben besloten om dit verzoek af te wijzen. De gemeente Veere handelt niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Daarom is er onvoldoende grond voor de Provincie om handhavend op te treden.

Wijzigingen Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2015 – 2019

Jaarlijks stelt de Provincie Zeeland een Meerjarenprogramma lnfrastructuur Zeeland (MIZ) op. Daarin zijn de investeringen in de infrastructuur voor de komende jaren opgenomen. Regelmatig wordt de planning aangepast, bijvoorbeeld omdat de voorbereiding langer duurt dan gedacht. Ook worden de budgetten voor de verschillende projecten periodiek tegen het licht gehouden. Naarmate de projecten verder zijn uitgewerkt kunnen er nauwkeuriger ramingen worden gemaakt. De begroting moet dan aangepast.

Toestemming Yara Sluiskil voor tijdelijke hogere ureumstofemissie

Het college van Gedeputeerde Staten besluit Yara Sluiskil B.V. tot 31 december 2017 een tijdelijke hogere ureumstofemissie op de ureumpriltoren toe te staan, totdat een mogelijke nieuwe installatie voor de verwerking van ureumoplossing tot vast eindproduct is gerealiseerd.

Aanvraag wijziging indirecte lozing afvalwater

Het college van Gedeputeerde Staten besluit de door Van Citters Beheer B.V. aangevraagde wijziging van de lozingsvergunning te verlenen.

Kostensubsidie 2015 voor Zeeuws Museum

Het Zeeuws Museum ontvangt in het kader van het Provinciaal cultuurbeleid € 2.805.706 subsidie voor de uitvoering van de prestatieafspraken tussen hen en de Provincie Zeeland in 2015. Het Zeeuws Museum beheert de (Provinciale) collectie, zorgt voor (wissel)tentoonstellingen en stelt educatieprogramma's op ten behoeve van het Zeeuwse onderwijs.

Provincie: afsluiten drie kruispunten Absdaalseweg (N258) tussen Absdale en Hulst

Vanuit beleidsoogpunt en omwille van het bevorderen van de verkeersveiligheid en doorstroming wordt de provinciale weg N258 tussen Absdale en Hulst aangepast. Er wordt een rotonde gerealiseerd en aan de noordzijde wordt een parallelstructuur beoogd, al dan niet met deels een vrij liggend fietspad. Na deze aanpassingen komen drietal aansluitingen op de N258 te vervallen. In het kader hiervan is de onttrekkingsprocedure van deze aansluitingen opgestart. Het verkeer dat nu gebruik maakt van de kruisingen, vindt in de toekomst via de rotonde en aangrenzende (reeds bestaande en nieuw te realiseren) parallelstructuur zijn weg.

Mandatering Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op 1 januari 2014 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Dienst Regelingen (DR) en Agentschap.nl tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. DR was door Gedeputeerde Staten (GS) gemandateerd voor het doen van een aantal handelingen en het nemen van een aantal besluiten namens GS op het gebied van Programma Beheer, de subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland, de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland en de provinciale subsidieverordening lnrichting Landelijk gebied Zeeland. In verband met de fusie zijn de mandaten die aan DR waren toegekend, aan de RvO.nl toegekend. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van het huidige mandaat- en machtigingenbesluit.

Gewijzigde subsidievaststelling mobiliteitscentrum Thermphos

De gemeente Middelburg heeft bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de subsidie ten behoeve van het project mobiliteitscentrum Thermphos. Na overleg leverde de gemeente de ontbrekende gegevens aan, waardoor de subsidie gewijzigd wordt vastgesteld. De wijziging resulteert in een nabetaling van € 9.647,05.

Inhoudelijke reactie van Provincie op brief Heros Sluiskil in september

Heros Sluiskil heeft de Provincie een brief gestuurd met betrekking tot het toepassen van AEC-bodemas bij het project Sloeweg. in die brief vroeg Heros Sluiskil om binnen twee weken te reageren. Gelet op de aard van de opmerkingen is dat niet mogelijk. De verwachting is dat de Provincie pas begin september inhoudelijk op de brief kan reageren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 september 2015.

Een greep uit de agenda: 

2 september 2015

Han Polman is aanwezig bij de High Level netwerkconferentie van het Ministerie van Economische Zaken in aanwezigheid van minister Kamp.

3 september 2015

Carla Schönknecht spreekt op het Havencongres Zeeland in het Scheldetheater in Terneuzen.

5 september 2015

Jo-Annes de Bat verricht de openingshandeling van het 25 jarig Folklore Feest van 'Ons Boeregoed' op de Markt in Kruiningen.

Ben de Reu is aanwezig bij het 40-jarig jubileum van Molen de Hoed in Waarde.

Carla Schönknecht gaat naar de Wereldhavendagen in Rotterdam.

6 september 2015

Carla Schönknecht is aanwezig  bij het feestelijk onthaal van de Mariniers bij de Rowing Challenge in Vlissingen.

7 september 2015

Jo-Annes de Bat assisteert Fruitteeltbedrijf Karelse uit Schore bij start perenpluk.

Carla Schönknecht spreekt op het symposium Nationaal Park Oosterschelde in het dorpshuis in Krabbendijke.