Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Regels gebruik haltetaxi

Bij de aanbesteding van het busvervoer in Zeeland is de Provincie uitgegaan van een mobiliteitsgarantie. Deze houdt in dat op plekken en momenten, waarop de vaste bus verdwijnt, de reizigers een beroep kunnen doen op de haltetaxi. Op 1 maart 2015 treedt de nieuwe dienstregeling van Connexxion in werking. Per die datum wordt ook de haltetaxi ingezet. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 10 februari 2015 de regels voor het gebruik van de haltetaxi vastgesteld.

Provincie Zeeland stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor herstructurering

De Provincie Zeeland heeft besloten 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor projecten waarbij particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of bloksgewijs opgeknapt (met een minimum van drie). Er is ook subsidie  beschikbaar voor bijzondere projecten in de openbare ruimte of beeldbepalende leegstaande panden, evenals voor vermindering van het aantal sociale huurwoningen. Door demografische ontwikkelingen zijn investeringen hard nodig om de komende jaren de Zeeuwse woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden met een digitaal aanvraagformulier tot 1 april 2015 via www.zeeland.nl/piw

Verslag Verkenning Zorg "Grenzen slechten"

Op 29 januari 2015 heeft de Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg zijn rapportage tijdens een openbare bijeenkomst overhandigd aan het provinciebestuur. Het college van Gedeputeerde Staten biedt de rapportage ter kennisneming aan de minister van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de voorzitter van Provinciale Staten en aan de partijen waar in de achterliggende periode door de heer De Beer mee is gesproken.

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Herenweg 40  Aardenburg

De gemeente Sluis heeft een wijzigingsplan ingediend voor de vergroting van het agrarisch bouwvlak van een veehouderijbedrijf aan de Herenweg 40 in Aardenburg. Het bedrijf wil uitbreiden. De Provincie Zeeland toetst wijzigingsplannen altijd aan het provinciaal Omgevingsplan en de provinciale verordening. De uitbreiding is toegestaan mits dit een belangrijke kwaliteitsimpuls oplevert voor de omgeving. Het ingediende plan voldoet hier niet aan. De Provincie wees de gemeente hierop in een reactie.

ROVZ Werkplan 2015

Het werkplan verkeersveiligheid Zeeland 2015 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. De speerpunten Fietsveiligheid en Snelheid worden in 2015 voortgezet. Het plan is een uitwerking van het beleidsplan verkeersveiligheid Zeeland met de titel: 'Op weg naar 0 vermijdbare verkeersslachtoffers'. Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) voert het werkplan uit in nauwe samenwerking met haar partners. Meer informatie over het ROVZ en het werkplan verkeersveiligheid 2015 is te vinden op www.rovz.nl.

Reactie op verzoek van inwoner aan de Kroon

Een inwoner heeft een verzoek aan de Kroon gericht tot vernietiging van een besluit van de gemeente Tholen. Het betreft een besluit over de benoeming van een aantal bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand, waarbij ambtenaren een beroep doen op gewetensbezwaren. De verzoeker is van oordeel dat dit in strijd is met wet- en regelgeving en doet tevens een (aanvullend) beroep op de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten (GS) en de Commissaris van de Koning (CdK). GS en de CdK informeren de verzoeker over de procedure, die geldt bij een dergelijk verzoek en geven aan dat zowel GS als de Cdk geen rol toekomt in dit geval.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 februari 2015.

Een greep uit de agenda: 

9 februari 2015

George van Heukelom was aanwezig bij de regiobijeenkomst in Oostburg over de nieuwe dienstregeling busvervoer.

Ben de Reu was aanwezig bij de kick-off bijeenkomst over duurzame business modellen op de Roosevelt Academy. Ook nam hij deel aan het slotdebat “Krimp past in bredere maatschappelijke verandering” in Porgy en Bess in Terneuzen.

10 februari 2015

Het GS-college gaat op werkbezoek bij RUD Zeeland (de omgevingsdienst voor een schoon en veilig Zeeland) in Terneuzen.

Han Polman bezoekt de Gemeenteraad en het college van Vlissingen.

11 februari 2015

George van Heukelom is aanwezig bij de regiobijeenkomst in Domburg over de nieuwe dienstregeling busvervoer.

Han Polman ontvangt de medaille winnaars Wegkoers: Marijn Stahl (goud 15 kilometer) en Edwin Maas (zilver 40 kilometer).

12 februari 2015

George van Heukelom is aanwezig bij de regiobijeenkomst in Tholen over de nieuwe dienstregeling busvervoer.

Carla Schönknecht verzorgt samen met de heer Engelhardt van Zeeland Seaports (ZSP) de uitreiking van de ZSP-prijs in de Mariahoeve in Nieuwdorp.

13 februari 2015

Han Polman zit de openbare vergadering van Provinciale Staten voor.