Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijdrage van de N.V. Westerscheldetunnel aan de Sloeweg

Op vrijdag 16 december 2016 hebben Provinciale Staten besloten tot het aanleggen van de zogenaamde Stervariant voor het knooppunt Sloeweg-Bernhardweg. Om deze variant mogelijk te maken heeft NV WST aangeboden een financiële bijdrage te leveren. Provinciale Staten hebben ingestemd met een bijdrage van € 4,2 miljoen. Over de manier waarop dit besluit uitgevoerd moet worden, zullen nadere afspraken gemaakt worden tussen de Provincie en de NV WST. Deze nadere afspraken, zoals onder andere de betalingsmomenten, worden vastgelegd in een overeenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst realisatiefase zandsuppletie Roggenplaat

Door de aanleg van de Oosterscheldekering zijn de getijdenstromen in de Oosterschelde afgenomen. De geulen zijn daardoor te ruim bemeten en de getijdenstroom is niet sterk genoeg meer om intergetijdengebieden (platen, slikken en schorren) die tijdens stormen zijn afgekalfd, weer op te bouwen met zand en slib. Dit verschijnsel staat bekend als de zandhonger van de Oosterschelde. De zandhonger vormt een bedreiging voor de natuur-, de landschaps- en de recreatiewaarde en voor de lange termijn waterveiligheid van het gebied. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische zaken een MIRT-verkenning uitgevoerd naar de meest effectieve maatregelen voor de aanpak van de zandhonger in de Oosterschelde. De uitkomst is dat de effecten van de zandhonger bestreden kunnen worden met het suppleren van zand binnen de intergetijdengebieden. Voor de korte termijn is de aanpak van de Roggenplaat het meest urgent, omdat door de zandhonger de oppervlakte en hoogte van deze plaat snel afnemen. De aanpak van andere locaties is pas vanaf 2025 aan de orde. Op 9 juli 2015 hebben GS besloten om, samen met Rijkswaterstaat (RWS) en andere betrokken partijen, te starten met de planuitwerking van de Roggenplaat. Inmiddels is deze planfase nagenoeg afgerond en kan met de realisatiefase worden gestart. Daartoe hebben GS besloten om, met de andere partijen, tot ondertekening van de "Samenwerkingsovereenkomst realisatiefase Roggenplaat" over te gaan. Het EU-subsidiebedrag dat inmiddels door Provincie Zeeland is verkregen, is voldoende voor het sluiten van de begroting voor de realisatiefase. Voor de bekostiging van de evaluatiefase moet de Provincie nog op zoek naar EU-subsidie van circa € 1.500.000. De Provincie bereidt hiertoe in overleg met RWS en Natuurmonumenten een of meerdere EU-aanvragen voor.

GS beslissen op bezwaar van Heros

Heros Sluiskil B.V. wenst met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, alle informatie over de besluitvorming van Gedeputeerde Staten over het al dan niet toepassen van bodemas. Het provinciaal dagelijks bestuur heeft daarop onder andere aangegeven dat er over bedoelde besluitvorming geen stukken zijn, anders dan de documenten die al openbaar zijn gemaakt. Heros heeft in bezwaar onder meer aangegeven dat de Provincie het verzoek te beperkt uitlegt en wenst alle interne en externe correspondentie te ontvangen over bodemas. Het provinciaal bestuur heeft nu een beslissing op bezwaar genomen.

Beroep vastgesteld bestemmingsplan Maagdenweg 1 in Aardenburg

De gemeente Sluis wil meewerken aan een initiatief voor het realiseren van een nieuwe woning in het buitengebied aan de Maagdenweg 1 in Aardenburg in ruil voor agrarische bebouwing die op een naastgelegen agrarisch bouwvlak wordt gesloopt. Het beleid van de Provincie staat bouw van een woning in ruil voor sloop van bebouwing toe, maar wel onder de voorwaarde dat het agrarisch bouwvlak volledig verdwijnt en de agrarische activiteiten worden beëindigd. Het plan van de gemeente voldoet hier niet aan, omdat het de bedoeling is om de agrarische activiteiten de komende jaren te continueren.

Archeologie in zone 6 van Waterdunen voldoende onderzocht

Het graven van de geulen voor het natuurontwikkelingsplan Waterdunen in zone 6, Slikkenburgseweg, is onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Hierbij is een boerenerf uit de 16e eeuw aangetroffen en onderzocht. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat zone 6 hiermee voldoende is onderzocht.

Reactie op brief geluidsoverlast door evenementen

Van het bewonerscomité geluidsoverlast Oudeland, Ouddorp en vereniging verblijfsrecreanten Poldersbos heeft de Provincie een brief ontvangen over geluidsoverlast door evenementen op de Brouwersdam. Gedeputeerde Staten antwoorden op deze brief.

Subsidie voor Stichting Biobased Delta

De Provincie Zeeland stimuleert en ontwikkelt samen met het bedrijfsleven en de Provincies Brabant en Zuid-Holland de biobased economy in Zuidwest-Nederland onder andere via de stichting Biobased Delta. De Provincie Zeeland verleent subsidie aan Biobased Delta in 2017. Biobased Delta voert daarvoor biobased programma's en projecten uit, draagt bij aan biobased lobby & acquisitie, samenwerking in Europese projecten, beursbezoek en communicatie. De werkzaamheden van Biobased Delta vinden plaats in nauwe samenwerking met onder andere bedrijven en de ontwikkelingsmaatschappijen NV Economische Impuls, Rewin, Innovation Quarter en BOM.

Zeeuws Museum ontvangt subsidie voor 2017

Het Zeeuws Museum ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel museumbeleid, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2017 bedraagt deze subsidie € 2.877.126. Het Zeeuws Museum zal met deze subsidie zorgdragen voor de collectie, tenminste twee wisseltentoonstellingen in 2017 organiseren en ten behoeve van het Zeeuwse onderwijs educatieprogramma's opstellen en uitvoeren.

Subsidie voor Terra Maris in 2017

In 2017 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 336.394 voor het uitvoeren van haar museale- en natuurbelevingsactiviteiten. Terra Maris draagt door middel van haar activiteiten bij aan het natuurbeleid van de provincie Zeeland door:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden
  • Het faciliteren en uitvoeren van natuur- en milieu-educatie met onder meer het IVN en terreinbeherende organisaties en ondernemers
  • Het verbreden van het recreatief product

Alle informatie over de activiteiten in en om Terra Maris zijn te vinden op hun website.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 januari 2017.

Een greep uit de agenda: 

10 januari 2017

Jo-Annes de Bat woont de nieuwjaarsreceptie bij van de BZW in Terneuzen.

Ben de Reu bezoekt de inloopavond van het ADRZ in Goes voor een kijkje in de operatiekamers.

12 januari 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Zeeuws Detailhandelscongres in Goes.

Han Polman is als beschermheer aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Behoud Hoogaars in Arnemuiden.

Ben de Reu is aanwezig bij het nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest in het Scheldetheater in Terneuzen.

13 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie provinciebestuur Zeeland en de uitreiking van de Zeeuwse Complimenten in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Het voltallig GS-college is aanwezig. U bent van harte welkom vanaf 15.45 uur.