Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Slimmer omgaan met zand op Schouwen

In de Nationale Visie Kust is de Kop van Schouwen aangewezen als Parel op initiatief van de regio. Dit betekent dat er wordt geprobeerd om innovatieve maatregelen voor de kust te koppelen aan economische en/of ruimtelijke ontwikkelingskansen. In de Kop van Schouwen is dat mogelijk door slim om te gaan met de inzet van zand voor de kustveiligheid. Uitgangspunt is om éénmalig een strandgedeelte niet op te spuiten. Dit levert een positieve bijdrage aan de natuurontwikkeling in de Kop van Schouwen en vergroot de belevingswaarde van de duinen. Het beschikbare zand kan worden ingezet op een locatie waar dit een meerwaarde oplevert voor de recreatie en de economie.

Aangepaste werkwijze Zeeuws Participatiefonds

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) gaat op een andere manier werken. Er komt één loket, uitgevoerd door Impuls Zeeland, waar ondernemers met hun financieringsvragen terecht kunnen. Het doel ervan is aan (door)startende Zeeuwse ondernemers risicodragend kapitaal te verstrekken ter stimulering van de economie. Vanwege deze omvorming worden de statuten gewijzigd. De Provincie Zeeland is aandeelhouder van het ZPF en Gedeputeerde Staten stemmen in met de voorgestelde statutenwijziging.

Subsidie voor Faunabeheereenheid Zeeland

Voor het uitvoeren van taken die in de Flora- en faunawet staan krijgen provincies geld van het Rijk. Met dit geld subsidieert de Provincie Zeeland de Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland voor het uitvoeren van haar activiteiten. De FBE ontvangt ruim 107.000 euro voor een planmatig beheer van de fauna in Zeeland. Bijvoorbeeld het binnen de perken houden van de damhertenpopulaties in de Manteling van Walcheren en op de Kop van Schouwen. Ook verzorgt de FBE ontheffingen voor agrariërs die schade aan hun gewassen ondervinden van in het wild levende dieren.

Doorgeleiding brief Kleine Scholen Coöperatie naar Onderwijs Autoriteit

Vijf Nederlandse dorpen in Nederland hebben een coöperatie gevormd om kleine basisscholen te behouden. Daarmee willen ze het door de overheid vereiste minimumaantal leerlingen omzeilen. De Kleine Scholen Coöperatie (KSC) wil ook de basisschool in Kats heropenen. In een brief informeert de organisatie het College over de aanpak. De Provincie heeft echter geen wettelijke taken op het gebied van (basis)onderwijs. Het College stuurt de brief wel door aan de Onderwijs Autoriteit Zeeland.

Klaverblad Zeeland ontvangt 1.380.000 euro subsidie

Stichting Het Klaverblad ontvangt in 2014 een subsidie van 1.380.000 euro. Het bedrag is bedoeld voor activiteiten en projecten die de collectieve belangen behartigen van Zeeuwse zorgconsumenten en patiënten. Daarnaast is de subsidie bestemd voor het uitvoeren van de landelijke telefonische hulpdienst Sensoor in Zeeland.

Stichting het Klaverblad Zeeland ontvangt tot en met 2016 ieder jaar subsidie voor haar activiteiten. Het college van GS besloot om de jaarlijkse subsidie vanaf 2015 af te bouwen en met ingang van 2017 definitief te beëindigen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 juni 2014.

Een greep uit de agenda: 

9 juni 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman nam deel aan de vaartocht Volvo Oceanrace Team Brunel vanuit Scheveningen naar Breskens.

11 juni 2014

George van Heukelom is gastheer tijdens het congres en de informatieavond ‘Waterdunen ontvouwen’ in de Grote Kerk van Groede.

CdK Han Polman opent in Middelburg de MKB Inspiratie-avond van de Urgenda regiotour en reikt later op de avond de Gouden Lepel uit (www.maakdeswitch.nl/).

Ben de Reu neemt deelt aan het programma van de Urgenda regiotour en gaat naar Seafarm in Kamperland en naar de duurzame dorpen in 's- Heer Hendrikskinderen.

12 juni 2014

CdK Han Polman spreekt tijdens de Landelijke Griffiedag in het kader van 200 jaar Zeeland in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg.
Ook neemt hij deze dag neemt het eerste vaatje haring in ontvangst tijdens de Haringparty Vlissingen in de Timmerfabriek.

Ben de Reu houdt het openingswoord bij de netwerkbijeenkomst 'Ondernemen houdt Zeeland jong en innovatief' op de HZ in Vlissingen en hij neemt zitting in het panel. Ook ontmoet hij Alida Oppers van het ministerie van Economische Zaken in Vlissingen.

Carla Schönknecht hijst de grootste Zeeuwse vlag bij Pannekoekenmolen De Graanhalm in Burgh-Haamstede.

13 juni 2014

George van Heukelom opent de tentoonstelling ‘Het gezicht achter Foetaal Alcohol Syndroom’ bij de Mytylschool in Goes.

CdK Han Polman neemt het boek 'Middelburgsche Commercie Compagnie' door auteur dr. Ruud Paesie in ontvangst tijdens het internationale symposium Afschaffing Slavenhandel in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. Ben de Reu is ook aanwezig.

14 juni 2014

CdK Han Polman verzorgt het welkomstwoord tijdens de Herdenking Afschaffing Slavenhandel in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Ben de Reu is ook aanwezig.