Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bestuurlijk Platform Visserij vraagt aandacht voor positie visserijsector

Door het Bestuurlijk Platform Visserij is een Position Paper opgesteld. Hierin wordt aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke dossiers die mede de toekomst van de Nederlandse visserijsector bepalen. Aan de visserijwoordvoerders van de politieke partijen en de informateur wordt gevraagd deze onderwerpen mee te nemen in de onderhandelingen betreffende de kabinetsformatie.

Publieksversie Nederland in Balans

Gedeputeerde Staten sturen de publieksversie van Nederland in Balans en een presentatie van prof. Bettina Bock ter kennisname naar Provinciale Staten. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst in Den Haag op 2 februari 2017 waar Zeeland met Friesland, Limburg, Groningen en Gelderland gezamenlijk in K5-verband pleitten voor een evenwichtige economische groei in Nederland.

Subsidie 2017 ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de begroting en het prestatieaanbod 2017 van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

GS reageren op verzoek tot handhaven bijdrage Bevrijdingsfestival door gemeente Vlissingen

De Provincie heeft geantwoord op een brief van de gemeente Vlissingen over het Bevrijdingsfestival Zeeland. De gemeente verzocht tot handhaving van de provinciale subsidie aan het festival. De Provincie heeft gereageerd dat er gezamenlijk gezocht wordt om de maatschappelijke waarde die het festival vertegenwoordigt, nog beter tot uiting te laten komen in de provinciale keuzes.

Verzoek om informatie over interne integriteitsonderzoeken

Het NRC Handelsblad heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur alle provincies aangeschreven met het verzoek informatie te verstrekken over door de Provincie uitgevoerde onderzoeken naar integriteitsschendingen door bestuurders en ambtenaren na 1 januari 2012. GS verstrekken de gevraagde gegevens.

Provinciale Subsidie voor Europees project SAIL

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage van € 134.479 te verlenen voor het Europese project Staying Active and Independant for Longer in the 2 Seas Area (SAIL). Ze verlenen deze bijdrage aan de HZ (University of Applied Sciences Kenniscentrum Kusttoerisme), Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland en SMWO/Sport Zeeland samen. Zeeland heeft te maken met een vergrijzende bevolking en een vergrijzende toeristenstroom, evenals een toestroom van nieuwe inwoners met een hogere gemiddelde leeftijd. Het is een uitdaging om deze groep mensen langer actief en onafhankelijk te houden, hun welzijn en kwaliteit van leven te verhogen en hen zo, minder afhankelijk te maken van traditionele gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. In SAIL wordt met de vrijetijds- en de welzijnssector samengewerkt om met de doelgroep nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die aan die uitdaging tegemoet komen wat betreft Food & Wellbeing en Sports & Movement. SAIL draagt bij aan de vormgeving van Zeeland als gezonde regio.

Zeeland, een gezonde regio

Zeeland bezit door haar onderscheidende ligging en vele natuurlijke kwaliteiten de basis om verder te ontwikkelen tot een gezonde regio, waar het goed (en mogelijk beter dan elders) toeven is: voor zowel permanente als tijdelijke bewoners. Vele organisaties en bedrijven zijn al bezig om zich hier sterk voor te maken. De komende tijd worden verschillende acties ondernomen om partijen bijeen te brengen en te verbinden in een gezamenlijke ambitie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 april 2017.

Een greep uit de agenda: 

11 april 2017

Carla Schönknecht gaat naar de ambassadeursbijeenkomst implementatie omgevingswet in het provinciehuis in Middelburg.

12 april 2017

Ben de Reu heet de deelnemers aan de conferentie “Kijken naar Kunst en Museumbezoek” welkom in het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht opent de entreepunten Oosterscheldedijk in Colijnsplaat. Daarna gaat ze naar de bestuurdersbijeenkomst ‘Aan de slag met de omgevingswet’ in Den Haag.

13 april 2017  

Harry van der Maas verzorgt de aftrap Girlsday in het Topshuis in Vrouwenpolder. Daarna bezoekt hij de opening van de Westkapelseweg in Zoutelande.

15 april 2017

Ben de Reu opent de gerestaureerde Oostbeer in Vlissingen.