Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 13 juli 2017

Doorgaand (vracht)verkeer door Zeeland

Om de vier jaar vindt er een grootschalig kentekenonderzoek plaats naar de verkeersstromen door Zeeland, Dit onderzoek is samen met Rijkswaterstaat en de NV Westerscheldetunnel uitgevoerd. Partijen zijn met name geïnteresseerd in de routes van het vrachtverkeer. Belangrijkste conclusies zijn dat het verkeer op de hoofdwegen zoals A58, N62 en N61 de laatste jaren sterk is toegenomen. Het verkeer in noord zuid richting over Oosterschelde en Grevelingen is juist iets afgenomen. Het doorgaande verkeer zonder herkomst of bestemming in Zeeland blijft erg beperkt. Het vrachtverkeer van en naar België is ten opzichte van het vorige onderzoek in 2012 toegenomen.

Subsidie voor Academische Werkplaats Ouderenzorg

GS reserveren een bedrag van € 50.000 voor het project Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). Een AWOZ is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, onderzoeksinstelling(en), zoals universiteit/hogeschool en lokale beleidspartner(s), veelal gemeente(n), waarbinnen uitwisseling van kennis plaatsvindt tussen beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs en vragen uit beleid en praktijk worden beantwoord via kennis. Het gaat daarbij om het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen door het verbeteren van de zorg aan ouderen, waarbij er voldoende aandacht is voor de wensen van ouderen zelf.

Provincie Zeeland zet samenwerking voor de gebiedsontwikkeling rondom Volkerak-Zoommeer voort

Het samenwerkingsverband Waterpoort zet zich in voor de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer, wat drie provincies beslaat: Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Publieke en private partners, onderwijs en belangenbehartigers voor natuur en landbouw werken samen om het gebied economisch vitaler te maken. De riviercruisemarkt is een groeiende markt. Door het stimuleren en lokale initiatieven met elkaar te verbinden wordt een aanbod ontwikkeld voor deze markt. Naast het ontwikkelen van dagexcursies wordt er ook ingezet op het versterken van het cultuurhistorische aanbod (forten).

Watersnoodmuseum ontvangt subsidie voor 2017 en 2018

Het Watersnoodmuseum is begin 2016 door de minister van Infrastructuur en Milieu officieel erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953. In aanloop naar de 65-jarige herdenking van de Ramp op 1 februari 2018 wordt de vierde caisson van het Watersnoodmuseum heringericht. Centraal thema is het vergroten van het overstromings- en klimaatbewustzijn, met bijzondere aandacht voor jongeren. Ook speelt de vierde caisson een belangrijke rol als internationaal verknooppunt van kennis en innovaties binnen de watersector. Om dit mogelijk te maken verleent de Provincie Zeeland een subsidie van € 100.000 verdeeld over de jaren 2017 en 2018.

Draaipremie historische molens

Gezien het ASB 2013 ontvangen eigenaren van historische molens een kleine subsidie, van € 100 tot € 2.000 voor het doen draaien van historische molens. In overleg met gemeenten is besloten dit voor molens in eigendom van gemeenten met ingang van 2018 af te schaffen. Dit betekent dat in 2018 voor het laatst subsidie zal worden verstrekt voor het draaien van historische molens in 2017 die in eigendom zijn van gemeenten. Het geld dat overblijft zal ingezet worden voor deskundigheidsbevordering en het werven van meer vrijwilligers.

Vergunning wijzigen opslagvoorzieningen VCB

Er is een vergunningaanvraag van Van Citters Beheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor het wijzigen van de functie van enkele opslagvoorzieningen en het vervangen van een tank. De aanleiding voor de wijziging is dat er geen productieactiviteiten meer zijn en daardoor een ander gebruik wenselijk is. Het betreffen milieu neutrale veranderingen van vergunde activiteiten. Omdat er vanuit regelgeving geen belemmering is om de wijzigingen toe te staan, heeft de Provincie besloten om de gevraagde vergunning te verlenen.

Subsidie voor Nehalennia Beschermvrouwe van Nationaal Park Oosterschelde

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 3.000 aan Activiteiten Organisatie TREC voor het uitvoeren van het project 'Nehalennia, Beschermvrouwe van Nationaal Park Oosterschelde'. Tijdens de Week van de Oosterschelde, van 2 tot en met  9 september 2017, zal in Colijnsplaat nabij de Nehalenniatempel ruim aandacht geschonken worden aan Nehalennia en de Romeinse plaats Ganuenta, die nabij Colijnsplaat lag. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het kernthema 11 uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland om de archeologie en resultaten van archeologisch onderzoek bij een breder publiek bekend te maken.

Subsidie voor beheer van natuur en landschap 2017 verleend

Het GS-college heeft subsidie verleend voor beheer van natuur en landschap aan Vereniging Natuurbeheer Groot Eiland. Met deze subsidie kan de aanvrager in totaal 235,32 hectare natuurgebied beheren en kosteloos openstellen. Met de subsidieverlening is een bedrag gemoeid van € 105.393,30 per jaar.

Verdaging beslissing begrotingswijziging Middelburg

Voor het jaar 2017 staat de gemeente Middelburg onder preventief toezicht. Het preventief toezicht houdt in dat begrotingswijzigingen de goedkeuring van Gedeputeerde staten behoeven. In de 3e begrotingswijziging van de gemeente Middelburg wordt de exploitatieopzet van Essenvelt herzien. Nu de Walcherse gemeenten hebben aangegeven nog niet tot regionale woningmarktafspraken te kunnen komen hebben GS besloten de beslissing t.a.v. van de 3e begrotingswijziging met 13 weken te verdagen.

Dinsdag 11 juli 2017

Maatwerk voor project snel internet in Noord-Beveland

De Energie Coöperatie Noord-Beveland (ECNB) realiseerde in het voorjaar 2016 een project om snel internet beschikbaar te maken in het buitengebied van Noord-Beveland. Dit was het eerste vast-draadloos netwerk in Zeeland dat met een vraagbundelingsproject is gebouwd. Het netwerk is in de zomer van 2016 gerealiseerd. Met de gebruikte techniek kunnen niet alle geïnteresseerde adressen aangesloten worden als gevolg van een te zwak signaal. De ECNB heeft een plan van aanpak opgesteld om ook deze moeilijk aansluitbare adressen te kunnen aansluiten. De Provincie steunt dit project met een bijdrage van € 16.200 als invulling op onze ambitie dat alle adressen in het Zeeuwse buitengebied een snelle internet verbinding moeten kunnen afnemen.

Langste Mosseltafel

Het GS-college verleent een bijdrage van € 7.500 aan het Nederlands Mosselbureau voor de organisatie van het publieksevenement ‘De Langste Mosseltafel van België’ op zondag 24 september 2017. Dit evenement maakt deel uit van het Zeelandplein dat als doel heeft Vlaamse consumenten bekend te maken met de Zeeuwse streekproducten.

Innovatieprijs Emergo 2017

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 12.000 aan de Stichting Kenniswerf Zeeland voor het organiseren en uitreiken van de Emergo Innovatie prijs. De Emergo wordt 8 november op de Contacta 2017 uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Partners van de Emergo zijn: MKB Innovatietop 100, HZ, Kenniswerf | D0K41, BZW, Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland. Omroep Zeeland is mediapartner en verzorgt de Emergo publieksprijs. Vorig jaar werd Bever innovations uit Zierikzee met haar slimme verlichtings-oplossingen winnaar van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2016.

Subsidie voor Beach Tour Zeeland 2017

Met 650 kilometer aan kustlijn en het water rondom is Zeeland Land in Zee. De Beach Tour Zeeland haakt in op de uniciteit van Zeeland. Met de vorming van de Beach Tour Zeeland willen de partners meer halen uit bestaande strandsportevenementen in Zeeland. De Provincie Zeeland ondersteunt die ambitie vanuit haar kernsportbeleid.

Aanpassing richtlijnen voor archeologisch onderzoek

De provinciale "Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland" is herzien naar aanleiding van de overgang van een vergunningstelsel voor het doen van archeologisch onderzoek naar een certificeringsstelsel hiervoor per 1 juli 2017 op grond van de Erfgoedwet. Met het vaststellen van de herziene richtlijnen worden de oude richtlijnen ingetrokken. Er geldt een overgangstermijn van vier weken, waarin bedrijven en instellingen hun werkwijze aanpassen.

Zeeuwse Connectie ontwikkelt Platform Werk en Stage

De Zeeuwse Connectie gaat een Zeeuws Platform Werk en Stage ontwikkelen. Hiervoor heeft de Stichting een subsidie ontvangen van de Provincie Zeeland. Het platform wordt een centrale Zeeuwse website met vacatures (op MBO, HBO & WO niveau) voor werkzoekenden, opdrachten voor zelfstandigen en stageplaatsen voor jongeren. De website krijgt optimale mogelijkheden om te selecteren en filteren op opleidingsniveau, ervaring, regio en branche. Het initiatief is onderdeel van een totaal concept van de Zeeland Connectie, waarbij de kracht van het netwerk wordt ingezet om vraag en aanbod op allerlei thema's aan elkaar te verbinden. Het doel van het platform is het aantal vertrekkende hoger opgeleiden terugdringen en meer aanwas van buiten Zeeland realiseren door optimale online vindbaarheid van beschikbaar werk te faciliteren.

Aanbesteding beheertool openbaar vervoer

Connexxion geeft in Zeeland uitvoering aan de busconcessie. In de afgegeven concessie staan allerlei eisen waaraan het busvervoer moet voldoen. Zoals eisen over voertuigen en personeel, de uitvoeringskwaliteit (rituitval, aankomst- en vertrekpunctualiteit en aansluitingen), reisinformatie en sociale veiligheid. Om in één oogopslag te kunnen zien hoe de kwaliteit van de dienstuitvoering is en hoe die zich ontwikkelt, is een monitoringstool openbaar vervoer noodzakelijk. GS hebben besloten tot de aanbesteding van deze monitoringstool voor de periode 2017-2020.

Gedeputeerde Staten dragen bij aan Zeeuws Oranjefonds

Gedeputeerde Staten zijn bereid bij te dragen aan een Zeeuws fonds verbonden aan het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds werft geld om grote en kleine initiatieven in het maatschappelijke en het welzijnsdomein te starten of te vergroten en zo sociale verbanden te versterken. Het bijzondere is dat de gehele opbrengst van de collecte ten goede komt aan de provincie waarin het wordt geworven.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 juli 2017.

Een greep uit de agenda: 

13 juli 2017

Jo-Annes de Bat reikt de versieringsprijzen uit (kostuum en mooiste combi ruiter/paard) tijdens de  Folkloristische Dag in Middelburg. ’s Avonds is hij aanwezig bij de Podiumceremonie van de BeNe Ladies Tour.

Harry van der Maas ondertekent de overeenkomst met het Zeeuws Archief in Middelburg.

Ben de Reu gaat naar de hoorzitting Vlaams Parlement in Brussel. Daarna heeft hij een gesprek met Agnes Jongerius in Brussel. ’s Avonds gaat hij naar de Relatiebijeenkomst van het Industrieel Museum in Sas van Gent.

14 juli 2017

Ben de Reu gaat naar de opening van de Façade in Middelburg.

15 juli 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de 56e Visserijdagen in Bruinisse.

Ben de Reu doet mee aan de Fietstocht Muziekpodium Walcheren met de start in Middelburg.