Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

2,2 Miljoen euro voor infrastructuur onderhouds-bedrijventerrein Terneuzen

Het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven is een belangrijke doelstelling voor de provincie Zeeland. Door een goed vestigingsklimaat wordt Zeeland aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven en blijven de hier gevestigde bedrijven investeren in een Zeeuwse toekomst. Het Maintenance Valuepark in Terneuzen is een mooi voorbeeld van versterking van de economische structuur van Zeeland, die interessant is voor nieuwe bedrijven en die investeringen uitlokt van bedrijven die al langer een vestiging in Zeeland hebben. Het Maintenance Valuepark richt zich op bedrijven die hoogwaardige diensten verlenen aan de procesindustrie. Partijen als Dow, Zeeland Seaports en Trinseo investeren fors in deze nieuwe ontwikkeling en ook de Provincie Zeeland draagt hieraan bij. De Provincie verleent € 2,2 miljoen subsidie voor de realisatie van de openbare infrastructuur op het Maintenance Valuepark in Terneuzen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst die de Provincie vorig jaar met ontwikkelaar Value Park Terneuzen (samenwerking van Dow en Zeeland Seaports) heeft gesloten.

Zeeland is gastheer van de jaarlijkse NFIA Masterclass

The Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en richt zich op buitenlandse investeerders. NFIA probeert wereldwijd ondernemingen met investeringsplannen in beeld te krijgen om Nederland als vestigingsgebied onder de aandacht te brengen. De organisatie haalt jaarlijks 150-175 projecten naar Nederland. Invest in Zeeland is, als onderdeel van onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls, partner van NFIA voor de provincie Zeeland. De Provincie Zeeland heeft besloten om medewerking te verlenen aan de organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst, waarbij NFIA medewerkers uit de hele wereld naar Nederland komen voor een Masterclass. Op 10 en 11 november 2016 zijn de NFIA medewerkers te gast in de Abdij in Middelburg. Een mooie gelegenheid om Zeeland internationaal onder de aandacht te brengen.

Financiële overeenkomst tussen Provincie en Rijkswaterstaat ovonde Ritthemsestraat-A58

Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat (RWS) hebben plannen om het kruispunt tussen de Ritthemsestraat (N662) en de A58 te gaan aanpakken. Door beide partijen wordt daar een financiële bijdrage aan geleverd. Omdat de Provincie als uitvoerende partij zal optreden, moet een overeenkomst tussen Provincie en RWS worden ondertekend, die de geldstroom van RWS naar de Provincie regelt. Gedeputeerde Staten keuren de overeenkomst goed voor ondertekening.

Plan Hulst voor grootschalige logistiek op bedrijventerrein Hogeweg 5

De gemeente Hulst ziet grote kansen voor het huisvesten van logistieke en e-commerce bedrijven op bedrijventerrein Hogeweg in Hulst. De Provincie ondersteunt de kansen die er liggen voor de gemeente. Daarbij vraagt de Provincie de gemeente om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de gemeente en in de regio in afstemming goed op elkaar te laten aansluiten. Het is niet de bedoeling dat er bedrijventerreinen verpauperen of onbenut blijven. De Provincie werkt mee aan de vestiging van exclusief logistieke bedrijven en vraagt de gemeente daarbij aandacht voor de verkeersafwikkeling te hebben.

Gedeputeerde Staten stellen ontwerp Natura 2000-beheerplannen vast

Gedeputeerde Staten (GS) stellen de ontwerp Natura 2000-beheerplannen Zwin & Kievittepolder en de De Drie kreken (plan voor de Natura 2000-gebieden Canisvliet, Vogelkreek en het Groote Gat Oostburg) vast. De Beheerplannen bieden richtlijnen en kaders voor natuurbeheer, natuur-bescherming en activiteiten in het Natura 2000-gebied. Deze beheerplannen hebben als doel, de beschermde natuur in de gebieden in stand te houden en te zorgen dat activiteiten en gebruik van het gebied nu en in de toekomst duurzaam worden ingezet. Ook geven GS de plannen vrij voor de inspraakprocedure.

Emergo Innovatie prijs 2016

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 11.975 euro voor het organiseren en uitreiken van de Emergo Innovatie prijs. De Emergo wordt 9 november op de Contacta 2016 uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Partners van de Emergo zijn: MKB Innovatietop 100, HZ, Kenniswerf | D0K41, BZW, Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland. Omroep Zeeland is mediapartner en verzorgt de Emergo publieksprijs. Vorig jaar won Provispo uit Terneuzen de Emergo prijs. Het bedrijf won de prijs met zijn 'Panofield camerasysteem', een manier om betere videoanalyses voor topcoaches en trainers mogelijk te maken.

Subsidie onafhankelijk streekkeurmerk Zeker Zeeuws

Het college van GS heeft besloten de stichting Zeker Zeeuws een subsidie toe te kennen voor haar werkzaamheden gedurende de tweede helft van 2016. De stichting beoogt het verder uitbouwen en versterken van het netwerk van Zeeuwse gecertificeerde bedrijven en de verdere positionering van Zeker Zeeuws Streekproduct zowel nationaal als internationaal.

Provincie Zeeland draagt bij aan project 'Op Weg naar Het Lagerhuis' 2016- 2017

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen er zo'n 200 scholen mee. Er worden in januari en februari 2017 vijftien voorrondes gespeeld verspreid door Nederland. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. De winnaars van de landelijke finale winnen een unieke prijs: zij brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York. De organisatie ligt in handen van Het Debatbureau en Stichting HOPE XXL. In januari of februari 2017 (nog nader te bepalen datum) wordt de voorronde in Zeeland georganiseerd in het Provinciehuis in Middelburg, waarbij de winnende school doorgaat naar de achtste finales in Hilversum.

Samenwerking voor vernieuwing detailhandel

Het bedrijfsleven en de overheden werken samen aan vernieuwing van de detailhandel en de aanpak van leegstand in winkelgebieden. Het ministerie van Economische Zaken en alle provincies hebben een 'Retaildeal' ondertekend waarin wordt afgesproken welke acties worden uitgevoerd. De Provincie Zeeland zet vooral in op meer samenwerking tussen gemeenten, uitwisseling van ervaringen met nieuwe vormen van detailhandel en het delen van succesvolle methoden om leegstand aan te pakken.

Bibob(beleid): aanpassing en uitbreiding

De overheidsdienstverlening dient buiten alle twijfel te zijn verheven. Dat betekent dat transacties, samenwerkingsverbanden of het verstrekken van beschikkingen de toets van de integriteit moeten kunnen doorstaan. Bedrijven die een vergunning of subsidie aanvragen of zich inschrijven voor een overheidsopdracht dienen geen crimineel verband of achtergrond te hebben. De Provincie kan die achtergrond toetsen. Als sprake is van een crimineel verleden, kan de vergunning, subsidie of opdracht worden geweigerd. Dat is waar het in de Wet Bibob om draait. Gelet op signalen van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuid-West en gezien een wijziging van de Wet Bibob die het mogelijk maakt ook vastgoedtransacties te toetsen, is er aanleiding om het huidige beleid tegen het licht te houden en aan te laten sluiten op bedoelde ontwikkelingen. Die aansluiting zal vertaald worden in een aanscherping en aanvulling van het al bestaande beleid van de Provincie door beleidsregels vast te stellen voor subsidies en vastgoedtransacties.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 oktober 2016.

Een greep uit de agenda: 

11 oktober 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de middag van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten over internet in het buitengebied.

Han Polman is aanwezig bij de Oefening MIRGEX in Oostende. Ook zijn minister van Veiligheid en Justitie van der Steur en de Belgische en Franse minister van Binnenlandse Zaken aanwezig.

12 oktober 2016

Het GS college gaat naar het Algemeen Overleg over Zeeland in Den Haag.

Jo-Annes de Bat gaat met minister Bussemaker op werkbezoek naar Vitroplus en naar Kracht on Tour in Goes, Wijkgebouw De Spinne.

Carla Schönknecht brengt een werkbezoek aan grenspark Kempenbroek in Weert wegens Natuur Pakket Westerschelde.

Harry van der Maas en Ben de Reu gaan naar de bijeenkomst BRZO-RUD in Nieuwdorp.

13 oktober 2016

Jo-Annes de Bat opent een nieuw bedrijfspand van Saman in Zierikzee. ’s Avonds is er een netwerkbijeenkomst van Zeeland werkt in Food in Wemeldinge.

Harry van der Maas opent het overleg Huis van de Techniek in Terneuzen.

Han Polman reikt de Goessche Diepfondsprijs uit in de burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg.

14 oktober 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Fridaynight Event van DAM-X aan de Brouwersdam.

Han Polman opent het nieuwe Gebouw Ter Weel in Goes.

15 oktober 2016

Ben de Reu is aanwezig bij de feestelijke onthulling van het kunstwerk met 17e eeuwse kanonnen op het Abdijplein.

17 oktober 2016

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht brengen een werkbezoek aan het Havenbedrijf Rotterdam.