Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Cofinanciering Grensinformatiepunt arbeidsmarkt Vlaanderen – Nederland

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten zijn voor de vraag van de Zeeuwse werkgevers, is het van belang dat er geen belemmering is of wordt ervaren om aan de andere kant van de grens te werken. Het Interreg-project 'Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland' omvat activiteiten als: optimale informatievoorziening, het signaleren en mogelijk oplossen van belemmerende regels/cultuur/verschillen in bijvoorbeeld diplomawaardering en het uitvoeren van activiteiten. Naast de Provincie Zeeland en de SVB zijn diverse andere partijen bij de financiering en uitvoering van het project betrokken zoals de provincies rondom de Vlaams-Nederlandse grens, werknemersorganisaties aan beide zijden van de grens, VDAB en het UVW. De Provincie Zeeland stelt in totaal € 60.000 beschikbaar voor het driejarige project.

Provinciale reactie op ontwerp-omgevingsvergunning appartementengebouw Wielingen in Cadzand-Bad

De gemeente Sluis wil een vergunning verlenen voor de bouw van een appartementengebouw aan de Groene Wielingen 14 in Cadzand-Bad. De Provincie heeft een reactie gegeven op de ontwerp vergunning waarin de gemeente er op wordt gewezen er zorg voor te dragen dat de appartementen ook daadwerkelijk recreatief gebruikt gaan worden.

GS reageren op brief van ZLTO Terneuzen over natuurontwikkeling Braakman

ZLTO Terneuzen heeft op 23 mei 2016 een brief aan GS gestuurd en daarin aangegeven het te betreuren dat goede cultuurgrond verloren gaat door de natuurontwikkeling Braakman Zuid. Daarbij vreest zij dat het onderhouden van de terreinen wederom ter discussie kan staan. ZLTO verzoekt om haar overwegingen in de toekomst mee te nemen bij natuurontwikkeling. In de brief van het GS-college wordt het provinciale natuurbeleid inclusief de uitgangspunten uiteengezet en verwezen naar keuzes ten aanzien van beheer en overlast die door Provinciale Staten worden gemaakt in het kader van de Natuurvisie.

Rekenkamer onderzoekt vrijkomende agrarische bebouwing in Zeeland

Zeeland krijgt in de komende jaren te maken met een grote hoeveelheid aan vrijkomende agrarische bebouwing. Een oppervlakte die overeenkomt met zo'n 560 voetbalvelden zal zijn agrarische functie verliezen. Dit blijkt uit een onderzoek van de provinciale rekenkamer. Dit maakt dat de Provincie na moet denken over het beleid dat ze heeft geformuleerd ten aanzien van het gebruik, herbestemming en sanering van agrarische bebouwing. De provinciale rekenkamer verwacht dat de Provincie dit de komende tijd, in overleg met de agrarische sector en gemeenten, opnieuw bekijkt en komt tot integrale oplossingen. Hiervoor doet zij aanbevelingen. Gedeputeerde Staten zullen hier in opdracht van Provinciale Staten nader uitwerking aan geven.

Zeeland Digitaal

Vanaf 1 juli 2016 krijgen alle medewerkers van de Provincie hun post alleen nog maar digitaal. De poststukken worden in een digitaal archief opgeslagen. Om formeel te kunnen stoppen met het vormen van papieren archieven, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan en is een besluit tot vervanging nodig. Om te voorkomen dat er nu dubbel gearchiveerd wordt (zowel op papier als digitaal), is besloten om voorafgaand aan het formele besluit tot vervanging alvast digitaal te gaan archiveren. Totdat het vervangingsbesluit genomen is wordt voor een vereenvoudigde aanpak voor de papieren archivering gekozen.

Borgstelling voor lening Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland voert het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zeeland uit. Om dit effectief en efficiënt te doen sluit Poldernatuur Zeeland een lening af bij BNG Bank, waarvoor Provincie Zeeland garant staat.

Gewijzigde subsidievaststelling project 'De Zeeuwse Huiskamer'

De N.V. Economische Impuls Zeeland heeft bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de subsidie ten behoeve van het project 'De Zeeuwse huiskamer'. De N.V. Economische Impuls Zeeland heeft na overleg de ontbrekende gegevens aangeleverd, waardoor de subsidie gewijzigd vastgesteld wordt. De gewijzigde vaststelling resulteert in een nabetaling van € 23.401.

Wijzigen rechtspositionele regelgeving door inwerkingtreding Wet Huis voor Klokkenluiders

Door de inwerkingtreding van de Wet Huis voor Klokkenluiders per 1 juli 2016 wordt de bestaande Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren als uitvoeringsregeling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) ingetrokken, en wordt deze regeling ongewijzigd vastgesteld als lokale regeling ter uitvoering van de Ambtenarenwet. De Regeling procedure en bescherming vermoedens van een misstand wordt gewijzigd en opgenomen als bijlage in de CAP. De wijzigingen houden verband met de bescherming van de melder tegen benadeling als gevolg van zijn melding.

Jaarverslag 2015 dienstverleningsovereenkomst Zeeuws Archief

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Jaarverslag 2015 dienstverleningsovereenkomst Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief beheert en ontsluit volgens afspraak de archieven van de Provincie Zeeland en doet hiervan jaarlijks verslag.

Rapport bevindingen inventarisatie vennootschapsbelastingplicht

Op basis van de door Deloitte uitgevoerde inventarisatie is het verdedigbaar dat de Provincie geen activiteiten verricht die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 juli 2016.

Een greep uit de agenda: 

12 juli 2016     

Het GS-college brengt een werkbezoek aan DOK 41 in Vlissingen.

13 juli 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij de opening van het vogeleiland Schelphoek.

16 juli 2016

Jo-Annes de Bat is ’s morgens aanwezig bij de 55e Visserijdagen in Bruinisse.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de opening van een Zeeuwse Knoert in Wolphaartsdijk.

17 juli 2016

Ben de Reu is aanwezig bij City of Dance in Middelburg.