Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

De Provincie Zeeland stemt samen met het ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord Brabant en Limburg in met de gezamenlijke subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Nederland. Voor een bedrag van 9.000.000 euro in 2015. MKB'ers in Zeeland kunnen door deze regeling een subsidiebijdrage ontvangen voor:

  • innovatie advies ter voorbereiding voor de ontwikkeling van nieuwe producten (kennisvouchers)
  • haalbaarheidsonderzoeken in het kader van de ontwikkeling van innovatieve producten
  • samenwerkingsprojecten tussen MKB'ers om gezamenlijke nieuwe producten te realiseren.

De uitvoering van de regeling gebeurt door Impuls Zeeland in samenwerking met Stimulus. De subsidieregeling gaat op 19 mei 2015 open.

Afwikkeling liquidatie Bestuursacademie Zuid-Nederland

De Provincie Zeeland was deelnemer aan de Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland. Op 23 maart 2002 werd een liquidatieregeling opgesteld als gevolg van de opheffing van de Bestuursacademie. In de afgelopen dertien jaar heeft de vereffeningscommissie de boedel afgewikkeld. Inmiddels is aan alle verplichtingen voldaan en kan tot liquidatie worden overgegaan. Uit de liquidatiebalans blijkt dat na aftrek van alle kosten en verplichtingen aan de Provincie Zeeland een bedrag van 4.542,70 kan worden terugbetaald. De Provincie Zeeland verzoekt de vereffeningscommissie het bedrag waar de Provincie Zeeland recht op heeft, terug te storten op het bankrekeningnummer van de Provincie Zeeland. Het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

Ontheffingen voor doden en vangen van brandganzen

Eind 2014 besloten Gedeputeerde Staten om het Faunabeheerplan Zeeland 2015 tot en met 2019 onderdeel brandgans gedeeltelijk goed te keuren en de gevraagde ontheffingen gedeeltelijk te verlenen. De Faunabeheereenheid (FBE) was het daar niet mee eens en bracht een zienswijze in. Met inachtneming van deze zienswijze is een definitief besluit genomen. Vanaf 1 mei mag in een aantal gebieden in Zeeland de stand van de zomerpopulatie brandganzen worden beperkt door afschot en vangen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Zeeuws Ganzenakkoord.

Subsidie Strategic Board Delta Region 2015

De Provincie Zeeland subsidieert de Strategic Board Delta Region in 2015 met een bedrag van 75.000 euro. De Strategic Board richt zich in 2015 onder meer op het nationaal en internationaal positioneren van de Delta Regio als top kennisregio op de speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance.

Monument verdronken vissers Arnemuiden

Arnemuiden is één van de weinige vissersplaatsen in Nederland die nog geen visserijmonument heeft. Bewoners van Arnemuiden namen het initiatief om een gedenkplaats voor verdwenen en omgekomen vissers in te richten. De Provincie Zeeland verleent hieraan een bijdrage van 5.000 euro.

Subsidie voor programma Green Leadership

Met het trainingsprogramma voor Green Leadership leidt Switch vijftien á twintig Zeeuwse jongeren op die een rolmodel vervullen en een ambassadeursfunctie hebben op het gebied van de overgang naar een duurzame en volhoudbare economie en maatschappij. Deze jongeren worden de duurzame leiders van de Zeeuwse toekomst met de betrokkenheid van Yara en DOW. De Provincie Zeeland verleent voor dit programma een subsidie van 15.000 euro.

Wob-verzoek MOB over Nbw-vergunningen 2005-2015

Mobilisation for the Environment (MOB) heeft alle provincies op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om een overzicht van alle door ons tussen 2005 en 2015 verleende natuurbeschermingswetvergunningen aan haar toe te zenden. Verder verzoekt zij de provincies om een toezending van een volledige lijst van bedrijven die onder het zogenaamde generaal pardon vallen. Een dergelijk overzicht en een lijst met bedrijven die onder het generaal pardon vallen, zijn niet beschikbaar en kunnen daarom niet aan de MOB worden toegezonden.

Scoop-ZB vragen om voorschot provinciale subsidie 2015

In afwachting van het definitief samengaan van Scoop-Zeeuwse Bibliotheek in de Kenniswerk-plaats Zeeland hebben beide organisaties aan de Provincie verzocht om bevoorschotting van de provinciale subsidie 2015. Gedeputeerde Staten stemden in met dit verzoek.

Wijziging in Collectieve Arbeidsvoorwaarden- regeling Provincies

De Provincies hebben in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden overeen- stemming bereikt over de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Dit is het gevolg van wijzigingen in de Wet arbeid en zorg alsmede van naamveranderingen bij vakorganisaties. De Provincie moet de overeengekomen wijzigingen formeel vaststellen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op maandag 18 mei 2015.

Een greep uit de agenda: 

12 mei 2015

Commissaris van de Koning Han Polman installeert en beëdigt de nieuwe burgemeester van Noord-Beveland in Wissekerke. Hij bezoekt 's avonds de gemeenteraad van de gemeente Sluis.

13 mei 2015

Han Polman brengt een werkbezoek aan Arduin.

15 mei 2015

Han Polman woont het openlucht theaterspektakel Het Geheim 2.0 bij vanwege de viering 600 jaar Oud-Vossemeer.

16 mei 2015

Han Polman woont het mini symposium Varend Erfgoed van Stichting Behoud Hoogaars bij op de historische scheepswerf in Arnemuiden.

Ben de Reu geeft het startschot bij de spinningmarathon op het kanaal tussen Vlissingen en Middelburg.