Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 september 2017

Koppeling ‘vrijetijdseconomie’ aan thema’s uit Lokale Ontwikkelingsstrategie Zeeuws-Vlaanderen

De Lokale Actiegroep (LAG) Zeeuws-Vlaanderen, een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties heeft een ontwikkelingsvisie geschreven voor het gebied. Deze Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is door het college van Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld. Op verzoek van de LAG hebben GS besloten 'vrijetijdseconomie' te koppelen aan de drie thema's van de LOS. Deze drie thema's zijn: Producten uit Zeeuws-Vlaanderen, Lerend werken en Zorg voor de streek.

Subsidie voor project Op weg naar Het Lagerhuis seizoen 2017-2018

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen er zo'n tweehonderd scholen mee. Er worden in januari en februari 2018 vijftien voorrondes gespeeld verspreid door Nederland. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. De winnaars van de landelijke finale winnen een unieke prijs: zij brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York. De organisatie ligt in handen van Het Debatbureau en Stichting HOPE XXL. Op 30 januari 2018 wordt de voorronde in Zeeland georganiseerd in het provinciehuis in Middelburg, waarbij de winnende school doorgaat naar de voorrondes in Hilversum.

Subsidie voor pont Sluiskil

Gedeputeerde Staten hebben een businessplan ontvangen van de Stichting tot behoud pont Sluiskil. Op basis daarvan kennen zij voor 2018 en 2019 een stimuleringsbijdrage toe van maximaal € 15.000 per jaar.

Dinsdag 12 september 2017

Rapport onderzoek financieel toezicht

GS hebben kennis genomen van het door de Rekenkamer Zeeland uitgebrachte (positieve) rapport over het onderzoek naar het functioneren van het financieel toezicht door de Provincie op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap. Het eerder door GS geleverde bestuurlijk commentaar op het conceptrapport is integraal in het rapport opgenomen. GS hebben daarin al aangeven op welke wijze de aanbevelingen worden aangegrepen om het financieel toezicht verder te verbeteren.

GS stellen concept startnota Beleidsnota natuurwetgeving vast

De Provincie gaat de wijze waarop zij uitvoering geeft aan taken en bevoegdheden op grond van de Wet natuurbescherming verder uitwerken. Dit wordt vastgelegd in de Beleidsnota natuurwetgeving die uiteindelijk door Provinciale Staten (PS) wordt vastgesteld. Voor het vaststellen van beleidsnota's in PS zijn spelregels afgesproken. Eén daarvan is dat er een zogenaamde startnota wordt gemaakt waarin de onderwerpen, inhoud en tijdspad worden bepaald. Deze startnota is nu in concept gereed en wordt, alvorens deze naar PS gaat om vast te stellen, eerst met een aantal maatschappelijke organisaties besproken.

Voorwaarden voor natuursubsidies Zeeland gewijzigd

De bepalingen voor natuursubsidies worden op enkele punten gewijzigd. Onder andere wordt een nieuwe subsidie voor het openstellen van natuurgebieden ingevoerd, wordt de meldingstermijn voor wijzigingen in de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer bepaald op veertien dagen en worden de subsidiebepalingen voor cultuurhistorische bossen en bossen met productie gewijzigd. De wijzigingen zijn van belang voor de subsidies (agrarisch) natuurbeheer in 2018.

Zelfstandigheid van mensen met dementie vergroten door meer kennis

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan Economische Impuls Zeeland, HZ en ZB van maximaal € 40.050 voor de periode september 2017 tot en met augustus 2019 voor het project Dementievriendelijk Zeeland fase 2, Dementie is een belangrijk thema, ook voor Zeeland. Het aantal mensen met dementie groeit en steeds meer mensen met dementie blijven ook langer thuis wonen. Met dit project wil de Provincie de samenwerking, de kennis en het ontwikkelen van de juiste ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving stimuleren. Met als doel dat deze mensen beter en langer zelfstandig kunnen blijven wonen en een zo acceptabel mogelijk leven kunnen leiden.

Provincie Zeeland gaat digitaal ondertekenen

Documenten die door of namens GS moeten worden ondertekend, worden vanaf begin september 2017 voorzien van een digitale handtekening in plaats van een zogenaamde "natte handtekening". Daardoor hoeven documenten niet meer te worden uitgeprint, getekend en opnieuw te worden gescand. Bovendien kunnen de documenten tijd- en plaatsonafhankelijk worden getekend. Dit verbetert de kwaliteit van de digitale stukken (wat digitaal is blijft digitaal) en maakt het proces efficiënter. De poststukken zullen voorlopig overigens voor een belangrijk deel nog op papier worden verzonden, maar daar waar mogelijk wil de Provincie digitaal gaan verzenden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 september 2017.

Een greep uit de agenda: 

14 september 2017

Het GS-college is aanwezig tijdens de Oesterpartij in de Abdij in Middelburg.

Jo-Annes de Bat gaat naar het 15-jarig jubileum van Marsaki in Goes.

Han Polman is aanwezig bij het afscheid van waarnemend burgemeester van Reimerswaal, de heer Piet Zoon, in Kruiningen.

Ben de Reu gaat naar Award Ceremony Film by the Sea in Cinecity in Vlissingen.

16 september 2017

Jo-Annes de Bat geeft het startschot bij 17e editie van het Veerse Meer SloepenRace in Kortgene.

Han Polman en Ben de Reu wonen de uitreiking bij van de Sylvia Kristel Award in Vlissingen.

18 september 2017

Ben de Reu is aanwezig bij de eerste steenlegging van het nieuwe hoofdkantoor van DOW Benelux in Terneuzen.