Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Resultaten twee milieu-inspecties op Thermphosterrein

Op 22 juni 2016 voerde de RUD Zeeland een milieu-inspectie uit op het Thermphosterrein. Op 19 juli 2016 heeft de RUD, samen met de Veiligheidsregio en de Inspectie sociale zaken, op hetzelfde terrein nog een Brzo inspectie uitgevoerd. De inspectierapporten zijn naar de vergunninghouder gestuurd. Daaropvolgend leggen Gedeputeerde Staten van Citters Beheer BV (VCB) nu een last onder dwangsom op om VCB te dwingen de geconstateerde overtreding ongedaan te maken.

Subsidie voor restauratie vier rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks middelen beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Voor de restauratie van vier rijksmonumenten in 2017 wordt in totaal ruim 1,3 miljoen euro subsidie verleend. Het gaat om de boerderij Sint Pieterspolder in Kruiningen, de Westerkerk in Goes, de Maria Hemelvaartskerk of Cuyperskerk in Sas van Gent en deSpoorbaan Goes-Borsele. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk.

Ontwikkeling innovatie garnalen sorteermethode

Verduurzaming van visserij-activiteiten is een belangrijk item als het gaat om de realisering van een toekomstbestendige visserijsector. Ook binnen de garnalenvisserij is vermindering van bijvangst een belangrijk aandachtspunt. Kramer Machines uit Colijnsplaat en visserijbedrijf Caljouw uit Arnemuiden zijn van plan hiervoor een systeem te ontwikkelen. Hiervoor verleent het GS-college een subsidie van € 10.250.

Investering in nieuwe voorzieningen voor Zeeland als vijfsterren fietsprovincie

Fietsen is een populaire activiteit voor zowel onze inwoners als voor onze toeristische gasten. Daarom heeft de Provincie de laatste jaren geïnvesteerd in voorzieningen voor de recreatieve fietser. Voorbeelden zijn het fietsknooppuntensysteem, wieler- en ATB routes en het "rondje pondje" netwerk (sinds juli 2016 Zeeuwse Pontjes). Om het voorzieningen niveau verder te optimaliseren hebben Gedeputeerde Staten besloten een subsidie van € 218.000 te verlenen aan VVV Zeeland. De voorzieningen zullen erop gericht zijn om de ontsluitingsmogelijkheden en belevingswaarde van het Zeeuwse landschap te vergroten. Het project is zodanig in gericht, dat er alleen voorzieningen gerealiseerd kunnen worden als er naast de Provincie minimaal een andere overheid of marktpartij in een voorziening participeert. Concreet worden in 2017 en 2018 een aantal fiets-opstappunten (gericht op dagtoeristen), inspiratiesteigers binnen het netwerk van de Zeeuwse pontjes, oplaadpunten voor e-bikes in de openbare ruimte en overzichtspanelen op de fietsknooppunten gerealiseerd. Deze voorzieningen dragen bij aan de ambitie van de Provincie Zeeland om een 5-sterren fietsprovincie te worden en te blijven.

Online leeromgeving Waardevol Innoveren

De Provincie Zeeland verleent € 26.650 subsidie aan de Smart Services Boulevard (als onderdeel van de HZ University of Applied Sciences) voor het ontwikkelen van een online leeromgeving Waardevol Innoveren. Deze cursus versterkt het innovatievermogen bij Zeeuwse MKB-bedrijven, waardoor de waarde van innovatie binnen hun projecten kan worden vergroot. Ook wordt zo de onderwijs- en kennisinfrastructuur in Zeeland versterkt.

Laadpalen overgedragen van stichting ElaadNL naar Allego

In overleg met de Provincie Zeeland zijn er door stichting ElaadNL laadpunten bij provinciale parkeerplaatsen geplaatst. Omdat stichting ElaadNL zich gaat richten op kennisontwikkeling en innovatie in plaats van beheer, onderhoud en exploitatie van de laadpalen, is zij niet langer de aangewezen partij om deze taken uit te voeren. In overleg met de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) is Allego als andere partij gevonden om dit te gaan doen.

Subsidie buurtbussen 2017

GS hebben voor 2017 € 90.000 subsidie verleend aan de buurtbusverenigingen die in Zeeland verantwoordelijk zijn voor het rijden van de buurtbuslijnen. De buurtbusverenigingen en hun vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het openbaar vervoer in Zeeland. De subsidie is bedoeld voor het dekken van reiskosten van de vrijwilligers en administratieve lasten van de verenigingen.

Subsidie aan HZ en Impuls voor INCASE Zeeland

Het project INCASE Zeeland ontvangt een provinciale subsidie van € 53.338. In INCASE Zeeland werken HZ en Impuls de komende jaren samen om nieuwe technologie toe te passen, waardoor Zeeuwen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarmee wordt bijgedragen aan de leefbaarheid in Zeeland. HZ University of Applied Sciences (HZ) en N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) zetten in totaal € 53.338  aan eigen financiële middelen in. De financiering vanuit Interreg is € 160.014 voor dit project.

Handreiking risicobeheersing natuurbranden: hoe geeft Zeeland hier gevolg aan

In een brief aan de Kring van Commissarissen geeft de Provincie antwoord op de vraag hoe Zeeland gevolg geeft aan de Handreiking risicobeheersing natuurbranden. Daarnaast geven wij aan welke aandachtspunten relevant zijn voor de provincie.

Provincie Zeeland en Impuls passen afspraken aan

De Provincie en Impuls hebben de jaarlijkse prestatieafspraken aangepast. De strategie van Invest in Zeeland (als onderdeel van Impuls) is erop gericht om bij acquisitie kritischer op omvang en kwaliteit van investeringsprojecten te zijn.

Mandatering Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Provincie Zeeland past de geldende mandaatbesluiten die betrekking hebben op besluiten en handelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) namens de Provincie neemt en verricht aan, in die zin dat het nieuwe mandaatbesluit aansluit bij de mandaatstructuur van RvO. Dit bevordert de rechtszekerheid.

Subsidie voor duikwrak Bergse Diepsluis

De Provincie Zeeland geeft € 5.000 subsidie aan de Nederlandse Onderwatersport Bond voor het realiseren van een duikwrak bij duikplaats Bergse Diepsluis in de gemeente Tholen. In mei 2017 wordt op 15 meter diepte bij duikplaats Bergse Diepsluis een stalen schip van 18 meter lengte met de functie 'duikwrak' afgezonken. Dit schip is toegankelijk voor sportduikers. Een duikwrak vergroot de unieke onderwaterbeleving van Zeeland.

Subsidie voor project Leve(n)de Bodem

Een duurzame bodem die in topconditie is, is de basis voor een economisch sterk en gezonde agrarische sector. Hoe krijg je de bodem in topconditie en hoe houd je hem op duurzame wijze in die conditie? Er is al heel veel onderzoek naar gedaan, maar veel van de resultaten zijn niet begrijpelijk en concreet genoeg om in de dagelijkse praktijk van het bedrijf toe te passen. Dat moet anders en kan ook anders. Nederlandse en Belgische partijen bundelen daarom hun krachten om dit aan te pakken en hebben daarvoor een project opgestart voor een periode van vier jaar (2016 t/m 2019). Het project heet Leve(n)de Bodem met als doel het overbrengen van bodemkennis, zodat de agrariër zijn bodem in topconditie kan brengen en houden. In Zeeland worden deze activiteiten gecoördineerd door het Agro&Food Kennis en Innovatiecentrum de Rusthoeve in Colijnsplaat. De Provincie Zeeland onderschrijft het belang van een sterke agrarische sector en een goede en gezonde bodem. De Provincie Zeeland stelt om die reden een subsidie beschikbaar voor het Interreg project Leve(n)de Bodem aan de Stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve.

Beantwoording vragen ZPG evaluatie Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Zeeuws Particulier Grondbezit (ZPG) heeft schriftelijk vragen gesteld naar aanleiding van de evaluatie van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. In beantwoording van deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen.

Wijziging bijlage 1 Aanwijzing valwild in het kader van artikel 67 Flora en Faunawet

In het kader van een door Gedeputeerde Staten van Zeeland afgegeven aanwijzing ex. artikel 67 Flora en Faunawet in 2015 heeft op verzoek van de Faunabeheereenheid Zeeland een aanpassing van gemachtigde personen plaatsgevonden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 december 2016.

Een greep uit de agenda: 

13 december 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar het afscheid van Henk Hoogerland in Goes.

Han Polman gaat naar het symposium ‘Rol van de Benelux in een veranderend Europa’ in Brussel.

14 december 2016

Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas, Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan naar de bijeenkomst van de Tafel van 15 (Raden en Staten en Commissie Balkenende) in aanwezigheid van Jan Peter Balkenende in Goes.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de Zeeuwse Havenreceptie in Middelburg.

15 december 2016 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de lunch met de Finse ambassadeur en gaat ’s avonds naar de eindejaarsbijeenkomst van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Harry van der Maas bezoekt de landelijke tafel over het toekomstbeeld Openbaar Vervoer in Den Haag.

16 december 2016

Ben de Reu is aanwezig bij het Relatiesymposium Zeeland Onbeperkt in Middelburg.

19 december 2016       

Harry van der Maas bezoekt de informatieavond rondweg in Oud-Vossemeer.

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu nemen deel aan de Eindejaarsquiz van Omroep Zeeland in het provinciehuis in Middelburg.