Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 15 juni 2017

Subsidie voor FoodDelta Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 25.000 aan de Stichting FoodDelta Zeeland voor de uitvoering van drie concrete activiteiten in 2017. Het gaat om de Dutch Agrifood Week 2017 in Zeeland, new food en nieuwe ketens.

Zeeland gaat door met versterken van haar bestuurskracht

Zeeland is proeftuin Maak Verschil. De Zeeuwse overheden geven daarmee ondersteuning aan de actielijnen van het advies Balkenende en vergroten hun gezamenlijke bestuurskracht. Om de kosten daarvan te dekken vraagt de Provincie subsidie aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dinsdag 13 juni 2017

Start studie naar spoorontsluiting Kanaalzone

Vier partijen sluiten een overeenkomst om gezamenlijk en met steun van Europa de spoorontsluiting voor goederentreinen in de Kanaalzone van Terneuzen tot Gent te verbeteren. Daarvoor is eerst onderzoek nodig hoe met name de spoorinfrastructuur in het gebied kan worden verbeterd. Naast de Provincie Zeeland wordt de overeenkomst ondertekend door de Haven van Gent, de Gemeente Terneuzen en initiatiefnemer Zeeland Seaports. Partijen verwachten dat Europa medio juli dit jaar positief zal beschikken over de begin dit jaar ingediende subsidieaanvraag voor de studie.

Provincie Zeeland presenteert actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen

Gedeputeerde Van der Maas ondertekende op 8 december 2016 het Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) 2016-2020. De Provincie heeft haar ambities verder uitgewerkt in een actieplan. Speerpunten zijn het inkopen van biobased producten, stimuleren van circulariteit in inkopen en klimaatneutraal werken. In de bijlage is samenvattend uitgewerkt wat we al doen aan MVI, welke ambities er zijn en welke concrete acties er zullen worden ondernomen de komende jaren.

Definitieve beschikking Nazorgplan stortplaats Koegorspolder

Op 23 mei 2017 diende Stortplaats Koegorspolder B.V. (Indaver) zienswijzen in tegen het ontwerpbesluit Nazorgplan Stortplaats Koegorspolder. De zienswijzen zijn door het GS-college beantwoord en GS hebben een definitief besluit genomen over het Nazorgplan. Het definitieve besluit en de beschikking liggen zes weken ter inzage voor het eventueel indienen van bezwaar.

Provincie Zeeland stelt € 1.560.000 beschikbaar voor sloop en samenvoeging van woningen

De Provincie Zeeland heeft besloten € 1.560.000 beschikbaar te stellen voor projecten waarbij ongewenste particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of bloksgewijs gerenoveerd (met een minimum van drie). Subsidie is ook beschikbaar voor verdunning van wijken met sociale huurwoningen. Door de demografische ontwikkelingen zijn investeringen hard nodig de komende jaren om de Zeeuwse woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen worden gedaan met een digitaal aanvraagformulier van 19 juni 2017 tot en met 3 september 2017 via www.zeeland.nl/piw

Omgevingsbalans 2018

In het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 staat wat de Provincie wil bereiken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en water. Het plan gaat ook over economie, natuur, landschap en bijvoorbeeld archeologie. In het plan staat hoe Zeeland mooier en sterker kan worden gemaakt en welke projecten zullen worden uitgevoerd. In het plan staat ook dat aan het einde van de plantermijn moet worden bekeken welke doelen wel en niet zijn behaald, wat we daarvan kunnen leren en of mogelijk nieuwe doelen moeten worden gesteld. Daarvoor wordt een zogenaamde Omgevingsbalans opgesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 juni 2017.

Een greep uit de agenda: 

15 juni 2017

Harry van der Maas bezoekt de bijeenkomst verkeersveiligheid in Arnhem.

Han Polman installeert de heer Dijksterhuis, de burgemeester van Borsele.

Ben de Reu is aanwezig bij de Kick-off Growing a Green Future in Colijnsplaat.

Het GS-college is aanwezig bij de Zeelandborrel in de Tweede Kamer (Nieuwspoort) in Den Haag.

16 juni 2017

Jo-Annes de Bat woont de Opening Vernissage van de 24e Kunstschouw Westerschouwen, in Haamstede bij.

17 juni 2017

Ben de Reu opent de watersportdag van de Arne en is aanwezig bij de presentatie van het Platform Maritiem Erfgoed.

Carla Schönknecht doet mee aan de competitie ‘Maestro Light’ , een masterclass dirigeren in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

19 juni 2017

Harry van der Maas ondertekent de beheerovereenkomst Tractaatweg.