De Provincie stemt in met de Programmatische Aanpak Stikstof en de gemaakte afspraken

De Provincie Zeeland stemt in met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de nadere afspraken tussen de Ministeries van EZ, I&M en provincies. Hierdoor kan de PAS inwerking treden op 1 juli 2015, waardoor er economische ontwikkelruimte bestaat, ook voor Zeeland. Afgesproken is dat tegelijkertijd wordt gewerkt aan een geactualiseerd programma op basis van een nieuwe versie rekenmethode, waarbij dit programma op 15 december 2015 gereed moet zijn. Voor de Provincie Zeeland gelden daarbij aanvullende provinciale beleidsregels, die zijn afgestemd met de landbouw en wordt het beleid voor zogenaamde interimmers uitgewerkt. Interimmers zijn bedrijven die in de loop van de tijd zijn uitgebreid, maar waarbij geen Nbwet vergunning is aangevraagd.

Subsidie 2015 Transferiumvervoer Renesse

De Provincie Zeeland verleent jaarlijks een subsidie aan de gemeente Schouwen-Duiveland ter ondersteuning van het Transferiumvervoer Renesse. Voor 2015 bedraagt de subsidie 90.482 euro. De gemeente is hiervoor opdrachtgever. Deze vorm van openbaar vervoer vermindert in de Westhoek van Schouwen-Duiveland de druk van het autoverkeer door toeristen gratis te vervoeren vanaf het Transferium bij Renesse naar hun strandbestemming aan de kust.

Artikel 12 Vlissingen

In verband met de artikel 12-status van Vlissingen beschikt Vlissingen niet over een structureel en reëel sluitende begroting en hebben Gedeputeerde Staten (GS) daarom besloten goedkeuring te onthouden aan de begroting voor 2015. Omdat de reguliere bedrijfsvoering en de uitvoering van bestaand beleid doorgang moet vinden, hebben GS toestemming verleend voor het doen van de in de begroting 2015 geraamde uitgaven, met uitzondering van een aantal nader omschreven posten. Deze besluiten zijn afgestemd met de artikel 12-inspecteur van het Rijk. Provinciale Staten zijn per brief geïnformeerd over de voortgang van het artikel 12-proces.

Openstelling Sluiskiltunnel: NV Westerscheldetunnel is tunnelbeheerder

Op 23 mei 2015 wordt de Sluiskiltunnel (SKT) opengesteld. Met ingang van die datum wordt de NV Westerscheldetunnel (NV WST) door de Provincie Zeeland aangewezen als materieel tunnelbeheerder. De NV WST verzorgt het Beheer en Onderhoud en het Verkeers- en incidentmanagement (V&I) van de SKT voor de Provincie voor een periode van in ieder geval tien jaar. Het door de BV KKS met de aannemer gesloten onderhoudscontract wordt overgenomen/voortgezet voor een periode van twee jaar.  De Provincie kan dit met acht jaar verlengen door uitoefening van een optie.

Wereldkampioenschap Feedervissen 2015

Van 6 tot en met 12 juli 2015 organiseert Sportvisserij Nederland het Wereldkampioenschap Feedervissen. Het is een sterk aan populariteit winnende vorm van sportvisserij, waarbij wordt gevist met een voerkorf boven de vishaak. Deelnemers aan dit evenement komen uit circa dertig landen. Gevist wordt in het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De organisatie rekent op 15.000 á 20.000 bezoekers.

Rapport kostenverdeling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het openbaar maken van het rapport uit 2014 van de bemiddelaars rondom de vaststelling van de kostenverdeling van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland over de Zeeuwse gemeenten.

WK Kustvissen junioren 2015

Van 17 tot en met 22 oktober 2015 organiseert Sportvisserij Nederland het Wereldkampioenschap Kustvissen voor Junioren. Er wordt in twee leeftijdscategorieën gevist: tot 17 jaar en van 17 tot en met 21 jaar. Hieraan zullen naar verwachting zes respectievelijk acht landen deelnemen. Per dag wordt vier uur gevist van 10.30 uur tot 14.30 uur op verschillende stranden in de gemeente Veere. Het evenement is door het publiek te bezoeken. Het aantal bezoekers wordt geschat op 5.000 á 8.000.

Beslissing op bezwaarschrift Stichting de Faunabescherming

Bij brief van 9 januari 2015 heeft Stichting de Faunabescherming aan Gedeputeerde Staten (GS) verzocht om een kopie van een ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en faunawet voor het doden van damherten op de Haringvreter. Bij brief van 3 februari 2015 hebben GS de Stichting de Faunabescherming medegedeeld dat de op de Haringvreter levende damherten gehouden dieren zijn. Daarom is er geen ontheffing ex artikel 68, eerste lid van de Flora- en faunawet nodig. Het tegen deze brief door de Stichting ingediende bezwaarschrift hebben wij niet-ontvankelijk verklaard omdat tegen de brief geen bezwaar en beroep open staat.

Over natuursubsidie in de Grevelingen

De vereniging Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland stelt per brief aan Zuid-Holland en Zeeland dat de inzet van de SNL-gelden (subsidie natuur en landschapsgelden) voor de Grevelingen niet juist gebeurt. De Provincie Zeeland stelt dat de SNL-regeling correct wordt uitgevoerd. Daarnaast maakt de vereniging zich grote zorgen over de natuur en Iandschapswaarden van de Grevelingen in relatie tot de omvangrijke recreatieve bouwprojecten. De Provincie onderschrijft het belang van een goede balans tussen rode en groene ontwikkelingen in het Natura 2000 gebied de Grevelingen en neemt de bezorgdheid van de vereniging Natuur en Vogelwacht serieus.

Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) nu ondergebracht bij BIJ12

Vanwege de opheffing Dienst Landelijk Gebied wordt de door de Provincies ingestelde Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) nu ondergebracht bij BIJ12: het uitvoeringsorgaan van de Provincies.

Financiële afspraken haltetaxi

Met de nieuwe dienstregeling voor het openbaar busvervoer per 1 maart 2015 is het busvervoer op bepaalde momenten en trajecten komen te vervallen. Beleidsuitgangspunt is dat de haltetaxi dan een mobiliteitsgarantie biedt. De haltetaxi startte per deze datum en is ondergebracht bij het gemeentelijk Wmo-vervoer. De ritplanning gebeurt door de gemeentelijke vervoercentrale Zeeland (GVC). De afspraken met gemeenten over de financiering van de haltetaxi worden vastgelegd door Gedeputeerde Staten.

Zienswijze 'Regionale mestopslag Kamperland' gemeente Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland wil meewerken aan het realiseren van een mestopslag ten behoeve van één agrariër op een perceel aan de Schaapskooiweg. Het plan is op enkele onderdelen in strijd met provinciaal beleid. In een reactie verzoekt de Provincie de gemeente om het plan aan te passen.

Beantwoording vragen kosten zetels GS en PS en CvdK

Gezelschap Gildehuizen stelde vragen in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dat deed ze over de kosten van de zetels van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord.

Verlenging aanlevertermijn Businessplan BBE TC

Stichting Bio Base Europe Training Center (BBE TC) is bezig met het maken van een nieuw businessplan. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de stichting hiervoor uitstel te verlenen tot en met 1 juli 2015, opdat de directeur een goed onderbouwd businessplan met de daarbij behorende toezeggingen voor de periode 2015-2018 kan opleveren.

Gewijzigde Integrale kostensubsidievaststelling 2013 VVN Zeeland

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zeeland, heeft bezwaar gemaakt tegen de subsidievaststelling van 5 januari 2015. Na de beoordeling van dit bezwaarschrift is besloten de subsidie gewijzigd vast te stellen op 74.935 euro.

Verklaring Omtrent het gedrag als aanstellingseis

Het integriteitsbeleid van de Provincie Zeeland is geactualiseerd. Nieuw daarin is de aanstellingseis voor alle nieuwe medewerkers, dat zij een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een nieuwe medewerker in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Gedeputeerde Staten stellen deze wijziging vast.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 april 2015.

Een greep uit de agenda: 

14 april 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de opening van het filmfestival Zeeuws-Vlaanderen in CineCity Terneuzen.

16 april 2015

Kees van Beveren verricht samen met burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht en Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant de eerste steek van de Brabantse Wal Asperge in Huijbergen.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de ontvangst van de bestuurssecretaresses van de Zeeuwse gemeenten tijdens de secretaressemiddag in Middelburg.
Ook geeft zij een presentatie over de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Zeeland in het provinciehuis. 's Avonds is zij aanwezig bij het Multraship Captains dinner in Porgy en Bess in Terneuzen.

17 april 2015

George van Heukelom heropent de verbouwde Johanneskerk in Nieuwerkerk.

18 april 2015

Kees van Beveren is aanwezig bij de officiële opening van het Historisch Educatief Centrum (“Het oude brandspuithuis”) in Serooskerke (W).

Han Polman opent het Muziekfestival van de Zeeuwse Muziekschool en speelt ‘Hier aan de Kust' van BLØF op de piano.