Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor SportZeeland

De Provincie Zeeland investeert in sport & bewegen. SportZeeland ontvangt als spil in de regionale sportontwikkeling een subsidie van € 286.672.

Nieuw toetsingskader voor archeologisch onderzoek

Het GS-college heeft een nieuw toetsingskader vastgesteld om te bepalen wanneer archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden, voorafgaand aan de verlening van een Ontgrondingen- of Omgevingsvergunning.

Subsidie voor Nationaal Park Oosterschelde

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 188.495 aan Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit het bestedingenplan 2017. Nationaal Park Oosterschelde richt zich met deze activiteiten op het stimuleren van natuur- en milieueducatie en het bevorderen van natuurgerichte recreatie in het Oosterscheldegebied.

Provincie wil Nationaal Kustpact ondertekenen

Met het willen ondertekenen van het Nationaal Kustpact laat de Provincie zien dat ze erkent dat de kustzone unieke waarden en kwaliteiten bezit, waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. In het kustpact ligt vast dat nieuwe recreatieve ontwikkelingen rekening moeten houden met deze kwaliteiten en bij voorkeur ook moeten bijdragen aan een versterking van kwaliteit. Om hier in de praktijk handen en voeten aan te geven heeft de Provincie al samen met de andere overheden in Zeeland en belangenorganisaties een Zeeuwse Kustvisie gemaakt. Uit deze kustvisie wordt duidelijk waar en onder welke voorwaarden nieuwe recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn.

GS volgen de landelijk afspraken bij de indexering van de subsidies SVNL

De indexering op de beheersubsidies Staatsbosbeheer 2014-2019 is bepaald op 4,86%. De jaarvergoeding  Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 2016 van Staatsbosbeheer is vastgesteld op € 2.131.094,74. Het subsidieplafond natuurbeheer voor het verlengen van aflopende beschikkingen wordt opgehoogd met € 280.000. Daardoor kunnen alle aflopende subsidies natuurbeheer in 2017 worden verlengd.

Provincie onderzoekt mogelijkheid om mee te werken aan Zonnepark Ongereedweg

De gemeente Goes wil een vergunning verlenen voor de realisatie van een zonnepark aan de Ongereedweg, en omgeving, in 's-Heer Arendskerke. In een reactie geeft de Provincie Zeeland aan dat dit project momenteel niet past in het provinciale beleid. De Provincie werkt momenteel aan een voorstel om alsnog mee te kunnen werken.

Benoeming leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

In september 2016 hebben GS besloten tot het instellen van een maatschappelijke adviesraad faunaschade. De adviesraad is een gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming en het vervallen van het Faunafonds als zelfstandig bestuursorgaan. Nu de Wet natuurbescherming per 1 januari in werking is getreden, kan daarmee de adviesraad worden ingesteld en zijn de leden inmiddels benoemd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 februari 2017.

Een greep uit de agenda: 

15 februari 2017

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij SieTec in Terneuzen.

Ben de Reu is aanwezig bij de onthulling van de eerste oplaadpaal met Lichtmast van Zeeland in Terneuzen.

Harry van der Maas is aanwezig bij het gastcollege van de Canadese ambassadeur Hare Excellentie mevrouw S. Nölke aan Zeeland in het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht sluit aan bij de lunch met ambassadeur Nölke van Canada in de Abdij in Middelburg.

16 februari 2017

Harry van der Maas bezoekt de presentatie verkeersveiligheid door leerlingen van het Pontes Technasium in Goes.