Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Zes uitvoeringsprojecten ter bescherming kwetsbare dieren

De Zeeuwse Werkgroep Soortenbeleid gaat zes projecten uitvoeren. Het zijn projecten die bijdragen aan de bescherming van kenmerkende en kwetsbare Zeeuwse soorten, waarvoor we een internationale instandhoudingsdoelstelling hebben. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Zeeland voeren namens de werkgroep projecten uit die het leefgebied van weidevogels, de steenuil, de kamsalamander en kustbroedvogels verbeteren of uitbreiden. Voor vleermuizen worden winterverblijven hersteld en nieuw gerealiseerd. Ook wordt een overzicht gemaakt van bunkers op Walcheren en in West Zeeuws-Vlaanderen, zodat inzichtelijk wordt welke bunkers voor overwinterende vleermuizen geschikt zijn of geschikt kunnen worden gemaakt. Voor de projecten voor de kamsalamander en de steenuil wordt samengewerkt met particuliere eigenaren. Particuliere erven worden in overleg met de eigenaar geschikt gemaakt als leefgebied van de kamsalamander of de steenuil. Dit betekent niet alleen winst voor de soorten, maar ook een verrijking van het landschap voor inwoners en recreanten. Met de projecten is een bedrag gemoeid van € 95.231.

Prestatieovereenkomst maatregelen Natura2000 gebied Zepeduinen

In 2014 zijn in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof werkzaamheden uitgevoerd in het Natura2000 gebied Kop van Schouwen: het project Zepeduinen. In verband met de administratieve afhandeling is het nodig dat de eerdere afspraken worden vervangen door de nieuwe prestatieovereenkomst.

Monitoring project "Slimmer omgaan met zand op Schouwen"

Het project "Slimmer omgaan met zand op Schouwen" koppelt innovatieve maatregelen voor kustveiligheid aan de belangen van natuur, recreatie en economie in de Kop van Schouwen en de Brouwersdam. In september 2015 starten de werkzaamheden op beide locaties. Om de effecten van deze maatregelen te kunnen volgen is een monitoringsprogramma gemaakt. Het uitvoeren van hoogtemetingen is een onderdeel van dit programma. Shore Monitoring & Research krijgt opdracht om deze hoogtemetingen uit te voeren.

Enquête rondom gebrekkig GSM bereik in Zeeland

GSM dekking in Zeeland is de laatste twee jaar op diverse locaties slecht. Uit gesprekken in de zomer van 2014 met de drie landelijke providers bleek dat er investeringen gepland stonden voor Zeeland. Het 4G netwerk zou uitgerold worden, wat tevens tot verbeteringen zou leiden van het 2G en 3G netwerk. Met KPN is afgesproken om, zodra de investeringen in het voorjaar van 2015 zijn afgerond, samen een enquête in Zeeland op te zetten met als doel te onderzoeken of de investeringen ook echt tot verbeteringen voor de Zeeuwse ondernemers en inwoners hebben geleid. In de enquête wordt tevens voorzien in de mogelijkheid om klachten met mobiel bereik te melden. De enquête wordt online georganiseerd en was bereikbaar via www.zeeland.nl. De uitkomsten worden besproken met de providers. Alle Zeeuwen worden opgeroepen hun ervaringen en nog bestaande knelpunten met het mobiele netwerk te delen via deze enquête.

Subsidie voor nulmeting wandelen in Zeeland

Wandelen is een populaire activiteit in Zeeland. De Provincie Zeeland heeft in samenwerking met Routebureau Zeeland (V\/V) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, het initiatief genomen tot de realisatie van een Wandelnetwerk. Inwoners en toeristen kunnen in Zeeland gebruik maken van dit netwerk. De beleving van natuur, landschap en cultuurhistorie spelen in dit netwerk een belangrijke rol. Tussen 2006 en 2014 is ruim 2100 kilometer aan wandelplezier gerealiseerd in Zeeland. Het netwerk is op orde. Doel van het onderzoek waaraan subsidie wordt verstrekt, is het achterhalen van motieven van de (potentiële) doelgroep wandelaars, zowel inwoners als toeristen. Op die manier dat de vermarkting en de promotie ervan gerichter tot stand kunnen worden gebracht.

Biobased inkopen: Next Steps

De Provincie Zeeland wil de biobased economy stimuleren door meer biobased producten in te kopen. Daarvoor is in 2014 het project "Biobased inkopen: hoe en waarom?" gestart. De resultaten van het project zijn goed ontvangen. Zowel door de overheden als door de ondernemers is feedback gegeven. Om als overheden het biobased inkopen verder te stimuleren, is het gewenst dat er méér biobased producten worden aangeboden en dat het inkoopproces binnen de Provincie wordt geborgd. De Provincie Zeeland stelt hiervoor € 22.000 beschikbaar onder de titel 'Next steps biobased inkopen'. Tebodin, een technisch internationaal georiënteerd adviesbureau dat zich richt op biobased en C2C  producten en productcertificering, voert dit onderzoek uit.

GS stellen drie natuurontwikkelingsplannen vast

Gedeputeerde Staten hebben drie natuurontwikkelingsplannen vastgesteld voor gronden grenzend aan de bestaande natuurgebieden Deesche Watergang bij Kattendijke en Grote Putting bij Hengstdijk en voor een deel van de voormalige vestingwerken rond Sluis. In de plannen zijn de natuurdoelen en de inrichtingsmaatregelen voor deze nieuwe natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) opgenomen. De plannen voor de Deesche Watergang en Grote Putting worden dit jaar uitgevoerd. In 2016 start de uitvoering van de Wallen van Sluis.

Aanpassing prestatieafspraken rondom subsidie stedelijke vernieuwing in gemeente Noord-Beveland

De Provincie heeft in het verleden voor de stedelijke vernieuwing in de gemeente Noord-Beveland subsidie verleend voor de verplaatsing van garage en landbouwmechanisatiebedrijf Van Gilst in Colijnsplaat, sanering en her-invulling van het oude perceel. De afronding van dit project is gewijzigd door veranderende marktomstandigheden. Om de subsidies af te kunnen sluiten gaat de Provincie in op het verzoek van de gemeente om de afgesproken doelen aan te passen.

Bestuurlijke reactie evaluatie Convenant Bevolkingsdaling 'Koersvast voor Zeeland'

Het college laat minister Blok (BKZ) in een brief weten dat de aanbevelingen uit de eindevaluatie van het convenant bevolkingsdaling 'Koersvast voor Zeeland' worden meegegeven aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Het nieuwe college kan deze dan betrekken bij de besluitvorming rond de 'Samenwerkingsagenda Krimp', die het Rijk met de Provincie Zeeland wil afsluiten.

Opheffen Kredietunie Zeeland

Kredietunie Zeeland heeft zijn activiteiten stopgezet. Een jaar geleden werd de Kredietunie Zeeland opgericht door bijdragen vanuit het bedrijfsleven, de gemeenten en de Provincie Zeeland. Door het op gang komen van de reguliere kredietverstrekking aan het MKB door financiële instellingen was er nauwelijks vraag naar kredieten bij de Kredietunie Zeeland.

Basisvisie Recreatie Toervaart Nederland

De Provincie Zeeland wordt gevraagd om mee te doen aan het behouden en ontwikkelen van de recreatieve vaarmogelijkheden in Nederland. Door deel te nemen aan deze landelijke afspraken zorgen de gezamenlijke Provincies en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ervoor dat de doorgaande vaarroutes verder ontwikkeld worden. Dit is goed voor de watersport in Zeeland. Zeker omdat Zeeland zo ook over het water goed bereikbaar blijft. Het betreffen afspraken voor een periode van vijf jaar waarvoor een jaarlijkse bijdrage van € 2.800 wordt gevraagd.

Reactie Ontwerp Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

Met het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt een volgende belangrijke stap gezet. De voorkeursvariant uit het OTB maakt duidelijk hoe het toekomstige sluizencomplex eruit zal gaan zien. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten de nieuwe sluis heeft en welke aanvullende maatregelen het project vergt. Gezien het belang van het project voor het beperken van de wachttijden voor binnenvaart en zeevaart, vergroting van de betrouwbaarheid van het sluizencomplex en de schaalvergroting voor de zeevaart, wordt het belang van het project en de voorkeursvariant onderschreven. Daarbij zijn in de reactie van de Provincie een aantal aandachtspunten voor het vervolg benoemd.

Opheffen preventief begrotingstoezicht gemeente Kapelle

De begroting 2015 van de gemeente Kapelle is eind 2014 door Gedeputeerde Staten (GS) onder preventief toezicht geplaatst. Omdat met de vaststelling van de kadernota 2016 - 2019 voldoende zekerheid is ontstaan voor een sluitende meerjarenraming, hebben GS besloten het preventieve begrotingstoezicht voor de rest van 2015 op te heffen.

Geen zienswijze "1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere"

De gemeenteraad van Veere heeft onlangs het bestemmingsplan"1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere" vastgesteld. Tijdens de bestemmingsplanprocedure heeft de Provincie geen zienswijze ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. De Stichting Vrije Recreatie verzoekt de Provincie om alsnog een zienswijze uit te brengen. De Provincie is van mening dat hiertoe geen reden is, omdat in het bestemmingsplan geen provinciale belangen worden geschaad.

Beslissing op bezwaarschrift inzake het bezwaar van Stichting Vrije Recreatie

De gemeenteraad van de gemeente Veere heeft onlangs het bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere" vastgesteld. Tijdens de bestemmingsplanprocedure heeft de provincie geen zienswijze ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hiertegen maakt de Stichting Vrije Recreatie bezwaar. Tegen het besluit om geen zienswijze in te brengen is geen bezwaar mogelijk. Daarom is besloten om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Meerjarige financiële afspraken dienstverleningsovereenkomst RUD Zeeland

De RUD Zeeland wil verplichtingen aan kunnen gaan voor meerdere jaren. Bijvoorbeeld voor het doen van Iuchtmetingen en het uitvoeren van controles op indirecte lozingen. De Provincie stelt nu ieder jaar een budget aan de RUD beschikbaar voor het doen van materiële uitgaven. Kostentechnisch en qua werkbelasting is het voor de RUD aantrekkelijk om meerjarige contracten aan te gaan. De Provincie gaat hiermee akkoord, mits voor de betreffende uitgaven reeds meerjarige budgetten in de provinciale begroting zijn opgenomen. Dit wordt door de Provincie meegenomen in de jaarlijks te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de RUD.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 september 2015.

Een greep uit de agenda: 

14 juli 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de viering van de 14e juli op de Franse Ambassade in Den Haag.

15 juli 2015 

Jo-Annes de Bat spreekt bij het Kick-off project Zomerondernemer Zeeland in Goes en praat over Jong Ondernemerschap en de Zeeuwse Economie.

Commissaris van de Koning Han Polman ontvangt de vrijwilligers van de kruidentuin in de Abdij. Ook is hij aanwezig bij de bijeenkomst T-tip op het provinciehuis.

17 juli 2015

Han Polman opent de Culturele week in Aardenburg.

Ben de Reu is aanwezig bij de opening van de Culturele week in Aardenburg.

Carla Schönknecht houdt een speech en schildert een deel van de bunker Abeele af aan de Nieuwe Vlissingseweg-Abeelseweg in Middelburg.

22 juli 2015

Han Polman reikt de bekers uit tijdens het Ringfestijn Schellach.

26 juli 2015

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij de finish van de Tour de France in Parijs.