Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Zeeland bereidt pilot 'maak verschil' verder voor

De commissie Balkenende adviseert positief over een pilot bestuurlijke vernieuwing in Zeeland. Om als pilot te worden aangewezen, moet snel een volgende stap gezet worden. GS stellen daarom voor om met de Z4 als koplopers, in het bijzonder met burgemeester Verhulst van Goes, snel een pitch voor te bereiden. De vier voorstellen die hieruit voortkomen, worden gepresenteerd tijdens het symposium 'Maak Verschil' op 30 juni 2016.

Provincie steunt duurzaam watergebruik industrie

De Provincie Zeeland co-financiert Dow, Yara en Evides bij het INTERREG-project Improved met € 56.250 op de totale projectkosten van € 4,6 miljoen. Het project Improved onderzoekt of het mogelijk is om uit brak water en afvalwater proceswater van de gewenste kwaliteit voor de industrie te maken. Hiervoor bouwt en test Improved bij Dow, Yara en BASF een gemakkelijk verplaatsbare onderzoeksinstallatie. Als het onderzoek slaagt, wordt de industrie meer zelfvoorzienend in haar proceswater en vermindert de vraag naar zoet oppervlaktewater en grondwater, dat steeds schaarser wordt. Dit biedt een duurzame en innovatieve oplossing voor de toekomst. De Provincie Zeeland werkt aan een transitie naar een circulaire economie en stimuleert innovatie in en tussen sectoren.

Provincie is akkoord met de buslijn Dortmund – Domburg

De Provincie Zeeland heeft een aanvraag ontvangen van Flixbus voor het rijden van een busdienstregeling tussen Domburg en Dortmund. De Provincie gaat hiermee voor het Zeeuwse traject akkoord, maar stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moeten bijvoorbeeld de eigenaren van de halten nog toestemming geven. Ook mag er binnen Zeeland geen onderling vervoer plaatsvinden, zodat er geen concurrentie met de huidige busvervoerder Connexxion is.

Spring maar achterop!

Zeeland en de fiets zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen kent de provincie een rijke wielerhistorie, het landschap en de kustlijn nodigen uit om er op uit te trekken en Zeeland met de fiets te ontdekken. Voor veel fietsers is Zeeland zelfs de meest favoriete fietsprovincie van Nederland. Omroep Zeeland en de VVV gaan samen 13 nieuwe fietsroutes ontwikkelen op basis van het fietsknooppuntensysteem. Deze fietstochten worden gefietst door bekende Zeeuwen, die vertellen wat het landschap en fietsen voor hen betekent. Dit wordt gefilmd en vertaald naar een aansprekend kort programma van 5 minuten, dat kijkers uitdaagt om deze fietsroute zelf te gaan rijden en de getoonde schoonheid zelf te ervaren. De reeks programma's wordt via Omroep Zeeland televisie uitgezonden en komt beschikbaar via de websites en facebookpagina's van VVV Zeeland en Omroep Zeeland. De Provincie Zeeland verleent een subsidie aan Omroep Zeeland om dit project mede mogelijk te maken.

Provincie stemt in met omgevingsvergunning bouw melkgeitenstal in Rilland

De gemeente Reimerswaal heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een melkgeitenstal aan de Damesweg 4 in Rilland. De Provincie is het eens met de gemeente dat het om een grondgebonden agrarisch bedrijf gaat. Daarmee gaat de Provincie akkoord met de verleende vergunning.

Openstellingsbesluit POP-3, maatregel Niet-productieve investeringen water, internationale doelen

De geplande openstelling van het Europese subsidieprogramma voor Plattelandsontwikkeling POP-3 voor de Regeling voor "Niet-productieve investeringen water, internationale doelen" is op 12 april 2016 ingetrokken in verband met de aangescherpte regelgeving van de Europese Commissie op het gebied van selectiecriteria. Tijdens de vergadering van het Comité van Toezicht op 24 juni 2016 worden de selectiecriteria aan het Comité voorgelegd. Daarmee is voldaan aan de aangescherpte regelgeving en kan de regeling opnieuw opengesteld worden per 27 juni 2016.

Beslissing op bezwaar

Een burger heeft bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) betreffende de afwijzing van zijn verzoek om toepassing van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen over het niet tijdig afdoen van zijn aanvraag op grond van de Wet openbaarheid van bestuur tot verstrekking van een rapport (geluidsmetingen). Het bezwaarschrift is behandeld door de provinciale adviescommissie bezwaarschriften. De commissie is van oordeel dat het bezwaar ongegrond moet worden verklaard. GS nemen het oordeel van de commissie over, waarbij ze wel de ongegrondverklaring anders motiveren.

Uitstel voor jaarrekening Westerschelde Ferry B.V.

De Westerschelde Ferry B.V. krijgt uitstel om een door de accountant goedgekeurde jaarrekening te overleggen. Het blijkt dat, nu voor het eerst een volledige controle door de accountant wordt uitgevoerd, de beantwoording van de vragen van de accountant meer voeten in aarde heeft dan vooraf ingeschat.

Gedeputeerde Staten hechten waarde aan goed nabuurschap met de zuiderburen

Een goede afstemming en samenwerking met de Vlaamse provincies is belangrijk voor Zeeland. Alleen door krachten te bundelen kunnen we groeien aan de grens. Gedeputeerde Staten ontmoetten recent de deputaties van de provincies Antwerpen en West Vlaanderen. Om kennis te maken en van gedachten te wisselen over grensoverschrijdende thema's als economie, arbeidsmarkt, onderwijs, veiligheid en duurzaamheid en de mogelijkheden om hiervoor gezamenlijk projecten te ontwikkelen voor Europese subsidieprogramma's zoals INTERREG Vlaanderen Nederland en INTERREG Twee Zeeën.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 juni 2016.

Een greep uit de agenda: 

14 juni 2016

Het GS-college gaat op werkbezoek naar de Provincie West-Vlaanderen. De wekelijkse GS-vergadering vindt plaats in Knokke.

15 juni 2016

Jo-Annes de Bat woont ’s avonds het VIP programma bij van de proloog STER-ZLM Tour in Goes.

Ben de Reu spreekt bij de manifestatie erkenning Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

16 juni 2016

Jo-Annes de Bat opent het Nieuwe Techniekhuis in Goes.

Carla Schönknecht overhandigt het eerste vaatje haring aan de hoogste bieder tijdens de Haringparty in Vlissingen.

17 juni 2016

Carla Schönknecht slaat de eerste paal voor de nieuwe locatie van de scheepswerf Reimerswaal aan de Kalootdwarskade in de Quarleshaven Vlissingen-Oost. Jo-Annes de Bat is hier ook bij aanwezig.

18 juni 2016

Het GS-college doet mee aan Schout en Schepenenrace op Tholen.

Jo-Annes de Bat is 's avonds aanwezig bij Colours by the Sea in Vlissingen.

Ben de Reu is aanwezig bij de slotavond van ZeelandJazz op het Abdijplein in Middelburg.

20 juni 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij de themabijeenkomst Oosterschelde in het provinciehuis in Middelburg. Zij houdt ook een speech tijdens de informatiebijeenkomst met Provinciale Staten en raadsleden over toeristische cijfers in de filmzaal in het provinciehuis.