Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 16 november 2017

Actualisatie convenant Grondzaken waterschap-Provincie

In 2013 is het convenant Grondzaken gesloten tussen het waterschap en de Provincie Zeeland en de toenmalige Dienst Landelijk Gebied. Door wijzigingen is het convenant toe aan een update. De doelstelling van het convenant is om de samenwerking op het gebied van grondzaken te bevorderen; onder meer door het (verder) optimaliseren van werkprocessen, delen van expertise en dit verder te ontwikkelen.

Provincie maakt subsidie voor herstructurering bedrijventerreinen Goes definitief

Bedrijventerreinen in Zeeland sluiten niet altijd goed aan op de vraag uit de markt. Het terrein ligt niet op de juiste plek, de wegen voldoen niet of er staan veel verouderde gebouwen. Gemeenten die daar wat aan doen, kunnen subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. In juli heeft het college besloten om drie projecten te subsidiëren. Voor het project in Goes was nog aanvullende informatie nodig. Deze is aangeleverd. De subsidie is daarom nu definitief toegekend.

Tussenrapportages RUD Zeeland

De RUD Zeeland heeft documenten naar de Provincie gestuurd over de tussentijdse stand van zaken (tot en met augustus) van de door haar in 2017 uit te voeren werkzaamheden. De meeste werkzaamheden liggen op schema. Onder andere door een toename van het aantal vergunningaanvragen door de aantrekkende economie en door het feit dat nog niet alle openstaande vacatures zijn ingevuld, komen sommige zaken onder druk te staan. De RUD is inmiddels ISO-gecertificeerd. In de jaarrapportage over het jaar 2017 zal de definitieve balans over het jaar 2017 worden opgemaakt.

Dinsdag 14 november 2017

Actualisatie leges en grondwaterheffingsverordening

Periodiek worden de Leges- en Grondwaterheffingsverordening geactualiseerd. Leges zijn vergoedingen voor kosten die de overheid maakt in de dienstverlening aan individuele burgers en het bedrijfsleven. De Legesverordening bestaat uit de verordening en de tarieventabel. Met de nieuwe Legesverordening gaat Zeeland in de pas lopen met andere provincies, die gemiddeld hogere en meer leges heffen. Vanaf 2018 worden leges geheven voor aanvragen die voorheen niet in rekening werden gebracht. Het gaat dan met name om leges op het gebied van natuur, zoals gebied- en soortenbescherming.

Provincie en gemeenten blijven samenwerken in regionale cultuurarrangementen

In de regionale cultuurarrangementen subsidiëren de Provincie en gemeenten gezamenlijk een aantal culturele activiteiten/producties/evenementen waar men het over eens is dat deze van regionaal belang zijn. De samenwerking wordt vastgelegd in drie regioconvenanten; voor Oosterschelderegio, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen. Gedeputeerde de Reu zal namens GS de convenanten ondertekenen.

ZeelandPas als digitale sleutel voor de 'camping'

De Provincie verleent VVV Zeeland een subsidie voor een pilot om de ZeelandPas in te zetten als digitale sleutel voor verblijfsaccommodaties. Dit project maakt onderdeel uit van de hogere ambitie om ondernemers in de vrije tijdssector gebruik te laten maken van IT gedreven innovaties. Doel hierbij is het behouden en vergroten van de concurrentiekracht van de sector. VVV Zeeland streeft vanuit deze ambitie naar meer functionaliteit, zoals toegangscontrole op de ZeelandPas. Om deze reden wordt ook onderzocht of de ZeelandPas in de toekomst anders moet gaan heten.

Subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland heeft uitbreiding van de subsidie aangevraagd voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor € 230.000 per jaar voor de komende vier jaar. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze subsidie te verlenen, mede gefinancierd door Europa. Met deze subsidie doet Poldernatuur Zeeland het volgende:

  • Verdere realisatie van de ambitie om twintig goede gebieden aan te leggen in heel Zeeland voor akkervogels: hiervoor heeft het Rijk € 100.000 extra Europees geld beschikbaar gesteld.
  • Beheer van landschapselementen en graslanden.
  • Beheer van waterranden in de gemeente Tholen, mede gefinancierd door waterschap Scheldestromen.

Provinciale reactie op ontwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 in Aagtekerke

De Provincie Zeeland brengt een zienswijze uit naar aanleiding van het ontwerp wijzigingsplan ‘Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke’. Het betreft het omzetten van een cultuurhistorisch waardevolle schuur tot twee wooneenheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veere’. Er is strijdigheid met het provinciale omgevingsplan en de provinciale Verordening Ruimte.

Statenvoorstel Startnota Beleidsnota natuurwetgeving

De Provincie gaat de wijze waarop zij uitvoering geeft aan taken en bevoegdheden op grond van de Wet natuurbescherming verder uitwerken. Dit wordt vastgelegd in de ‘Beleidsnota Natuurwetgeving’ die uiteindelijk door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Voor het vaststellen van beleidsnota's in PS zijn spelregels afgesproken. Eén daarvan is dat er een zogenaamde startnota wordt gemaakt waarin de onderwerpen, inhoud en tijdspad worden bepaald. Deze startnota is nu gereed en wordt aan PS aangeboden om vast te stellen.

Formele waarschuwing aan Van Citters Beheer

In de nacht van 19 op 20 september 2017 is bij Van Citters Beheer (VCB) /voormalig Thermphosterrein een brand geweest. Dit had VCB zo spoedig mogelijk bij de Provincie/RUD Zeeland moeten melden. Dit is vanwege een gewijzigde interne procedure te laat gebeurd. De procedure zal weer zodanig worden aangepast dat in het vervolg door VCB elk ongewoon voorval, net als voorheen, weer zo spoedig mogelijk bij de RUD zal worden gemeld. VCB heeft de brand adequaat en doeltreffend bestreden en de door VCB voorgestelde maatregelen zijn toereikend zijn om herhaling te voorkomen. Vanwege het niet tijdig melden van het ongewone voorval stuurt de Provincie echter wel een formele waarschuwing aan VCB.

Motie Toegankelijk Zeeland

Aan PS is toegezegd van alle wegbeheerders een planning voor het toegankelijk maken van alle halten toe te zenden. Het blijkt dat het te moeilijk is om een dergelijke planning te maken. PS wordt daarom toegezegd elk jaar achteraf een overzicht te geven van de voortgang.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 november 2017.

Een greep uit de agenda: 

16 november 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst van het werkleerbedrijf De Ambachten van Emergis in Middelburg.

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu gaan naar de bijeenkomst Zeeuwse Energietransitie in Nieuwdorp.

17 november 2017

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht gaan mee op werkbezoek van Provinciale Staten aan het havenbedrijf Gent.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Gemeentelijke Vervoerscentrale in Terneuzen.

18 november 2017

Carla Schönknecht neemt deel aan een forum tijdens de lezing van Prof. Herman Wijffels voor Stichting Red onze Polders in Terneuzen.

19 november 2017

Han Polman gaat naar de Internationale Herdenking Verkeersslachtoffers in Middelburg.

20 november 2017      

Harry van der Maas ondertekent het Manifest voor de Rechten van het Kind in de ZB in Middelburg.