Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Herziening Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek

De provinciale "Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland" is herzien naar aanleiding van nieuwe inzichten en aangepaste landelijke regelgeving. GS stellen bovenop deze landelijke regeling extra eisen aan archeologisch onderzoek in Zeeland. Met het vaststellen van de herziene richtlijnen worden de oude richtlijnen ingetrokken. Er geldt een overgangstermijn van vier weken, waarin bedrijven en instellingen hun werkwijze moeten aanpassen.

9.500 euro voor talentenwedstrijd vmbo-leerlingen

Op 11 december 2014 vinden in Zeeland de voorrondes plaats van SkilIs Talents Nederland. Tijdens deze wedstrijd tonen vmbo-leerlingen hun vakkunsten. Dat doen ze in de techniek, in de zorg en ook op culinair gebied. De organisatie ontvangt hiervoor een subsidie van ruim 9.500 euro, omdat het college van Gedeputeerde Staten het belangrijk vindt dat leerlingen kunnen excelleren en dat (beroeps)onderwijs aansluit op de vraag van Zeeuwse topsectoren. Dat Zeeuwse vmbo-Ieerlingen excellent zijn in hun vak hebben ze in het verleden al vaak bewezen. In de laatste vijf jaar is het Zeeuwse team vier keer op de eerste plaats geëindigd.

Extra subsidie voor landbouwroute N290

De gemeente Hulst en de Provincie Zeeland hebben gezamenlijk besloten langs de N290 bij Hulst en Sint Jansteen een speciale route voor het landbouwverkeer aan te leggen. Hiermee wordt het doorgaande landbouwverkeer geweerd uit de kernen Hulst en Sint Jansteen. Aanleg van de landbouwroute is goed voor de doorstroming van het verkeer en voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Doordat het project duurder is geworden, verleent de Provincie naast de eerder toegezegde 300.000 euro, een extra subsidie van 50.000 euro.

Fietsnetwerk wordt nog beter

Zeeland is een fietsprovincie bij uitstek: fietsen op het snijvlak van land en water is een bijzondere ervaring. Met behulp van het knooppuntensysteem ontdekken toeristen de verschillende kanten van de provincie: ruige zeedijken en rustieke steden, dorpjes en boerderijwinkels. De Provincie Zeeland wil voorop blijven lopen als het gaat om het fietsproduct, daarom investeert zij in de herziening van het fietsnetwerk. Het Routebureau ontvangt hiervoor de komende jaren 200.000 euro. Opening van het vernieuwde netwerk is voorzien in het voorjaar van 2015.

Aandacht voor kwetsbare diersoorten

De Zeeuwse Werkgroep Soortenbeleid gaat vier projecten uitvoeren. Het gaat om projecten die bijdragen aan de bescherming van kenmerkende en kwetsbare Zeeuwse soorten en waarvoor een internationale instandhoudingsdoelstelling is. Zo wordt de broedbiotoop van kustbroedvogels (onder andere visdiefjes) en de bruine kiekendief vergroot. De kustbroedvogels krijgen een nieuw broedeiland: een al bestaand eiland wordt hersteld. De bruine kiekendief broedt steeds vaker op akkers. Om deze nesten te beschermen, wordt samengewerkt met agrariërs en de Werkgroep Roofvogels Zeeland. Verder komt er een minisymposium om Zeeland voor te bereiden op de komst van de bever en de otter. De projecten worden uitgevoerd op Walcheren, in de Bevelanden en in Zeeuws-Vlaanderen. Het totale bedrag voor de uitvoering bedraagt 32.650 euro. Stichting Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Zeeland voeren de projecten uit namens de werkgroep.

Jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling openbaar vervoer 2013

Jaarlijks worden de uitkomsten van klachtenafhandeling door de Provincie Zeeland en het Reizigersoverleg (OPOV) geïnventariseerd in een rapportage. De klachtenafhandeling vindt plaats door de vervoerders. Er wordt in de rapportage niet alleen gekeken naar klachten, maar ook naar klantentevredenheid en tarieven. De resultaten zijn over het geheel genomen positief. Er wordt samen met de vervoerders gekeken naar mogelijke verbeterpunten.

Aanpassing subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Met de decentralisatie van het natuurbeleid zijn de bevoegdheden van de Provincies op dit gebied toegenomen. Ten behoeve van een correcte en efficiënte uitvoering van de subsidieregelingen Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland en de verordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland worden enkele wijzigingen doorgevoerd. Het betreffen onder andere wijzigingen in de uitvoering door de Provincie, de actualisatie van de toelichting, de mogelijkheden voor collectief beheer en enkele wijzigingen in de subsidiebepalingen voor het agrarisch natuurbeheer in de index landschap en natuur.

Subsidie restauratie Hervormde kerk in IJzendijke

Het kerkbestuur van de Hervormde Kerk in IJzendijke heeft een extra voorschot gevraagd op de verleende subsidie voor de restauratie van het kerkgebouw, die inmiddels is afgerond. Gedeputeerde Staten hebben besloten een tweede voorschot te verlenen van 50.000 euro.

Regeling ambtelijke organisatie en instructie secretaris

De Provincie Zeeland heeft per 1 januari 2013 een nieuwe organisatiestructuur. Nu de werking van de nieuwe structuur is geëffectueerd, worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse ambtelijke functionarissen en gremia uiteengezet in een organisatieregeling en een instructie provinciesecretaris.

Invoering werkkostenregeling bij de Provincie

De werkkostenregeling wordt bij de Provincie Zeeland met ingang van 1 januari 2015 beleids- en kostenneutraal ingevoerd. De werkkostenregeling is een vereenvoudiging van de fiscale regelgeving met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Vanaf 1 januari 2011 konden werkgevers kiezen voor de werkkostenregeling of voor handhaving van het bestaande systeem van belastingheffing over personeelsvoorzieningen. Vanaf 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling toepassen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 oktober 2014.

Een greep uit de agenda: 

14 oktober 2014

Han Polman neemt het boek ‘Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog’ door Jan Zwemer en Allie Barth in ontvangst en opent, samen met burgemeester Verhulst, de tentoonstelling ‘De Bevelanden en de Eerste Wereldoorlog’ in Goes.

Ben de Reu bezoekt Gonewest voor een Academische zitting en de tentoonstelling Oorlog in Beeld - Brugge in Oorlog.

Carla Schönknecht maakt kennis met Maxime Verhagen van Bouwen Nederland in het provinciehuis in Middelburg

15 oktober 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de Eindconferentie Tendenzen zonder Grenzen in Gent en ’s middag gaat hij naar de Provincie- en Waterschapsmiddag van de PvdA.

16 oktober 2015

Ben de Reu brengt een werkbezoek aan Biobased Garden in Colijnsplaat en verricht daar de starthandeling.

18 oktober 2014

George van Heukelom opent de tentoonstelling Watersnoodramp op het Calvijncollege in Tholen.