Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Cofinanciering project Oosterschelde Tidal Power

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Tocardo International bv namens een consortium van tien kennisinstellingen en bedrijven 15 % cofinancieringssubsidie ofwel €357.364 te verlenen voor het project Oosterschelde Tidal Power. Mits hun OP-Zuid aanvraag wordt toegekend en een budgetwijziging wordt goedgekeurd door Provinciale Staten. In het consortium zitten onder andere diverse Zeeuwse bedrijven en instellingen, zoals Istemewa Elektrotechniek, Van der Straaten, Hillebrand, ZMF en Imares.

Verzoek aan gemeente Sluis betreffende de zogenaamde bommenregeling

De Provincie gaat binnen de gemeente Sluis twee natuurgebieden inrichten: Wallen van Sluis (ongeveer vijftig hectare) en Strijdersgatpolder (ongeveer dertig hectare). Beide projecten zijn begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland. Binnen deze gebieden bestaat de kans op het aantreffen van niet-gesprongen explosieven. De Provincie vraagt de gemeente Sluis gebruik te maken van de zogenaamde bommenregeling. Dit houdt in dat de gemeente bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een verzoek kan indienen voor het geven van een bijdrage (uit het Gemeentefonds): een rijksbijdrage aan de kosten voor onderzoek naar en ruiming van niet gesprongen explosieven.

GS keuren Collectief Beheerplan Agrarisch Natuurbeheer 2016 (oud stelsel) goed

Op 1 januari 2016 is er een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De Provincie verleent voortaan subsidie hiervoor aan Poldernatuur Zeeland. Er zijn nog agrarische beheersubsidies die doorlopen onder het oude stelsel en om tot uitbetaling van deze subsidies over te kunnen gaan is er een Collectief beheerplan opgesteld door ZLTO. Dit plan is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. In het plan staat door wie, op welke plaats, voor welke oppervlakte en voor welk beheerpakket er agrarische beheersubsidie verkregen kan worden. Er zijn vier verschillende types agrarisch natuurbeheer: akkerranden, botanisch beheer, weidevogelbeheer en landschapselementen.

Begrotingswijziging Hotspot Breskens

Op 25 januari 2016 heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor het Viscentrum Breskens nietig verklaard. Hierdoor schuift de planning van de gebiedsontwikkeling op in de tijd. De door de Provincie gereserveerde bijdrage voor deze ontwikkeling wordt dan ook doorgeschoven van 2016 naar 2017.

Begrotingscirculaire 2017-2020

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een nieuwe begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeren GS de colleges van B&W, met het oog op de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2017-2020, over een aantal aandachtspunten met betrekking tot het financieel toezicht zoals dat door GS worden uitgeoefend. Naast een lijst met punten welke in interprovinciaal verband zijn opgesteld, is net als voorgaande jaren ook een passage gewijd aan het Deltadividend.

Vervolgproces externe spiegeling Zeeuwse openbaar bestuur

Gedeputeerde Staten willen deze zomer 2016 een besluit nemen over de vorm en inhoud van het vervolgproces voor een externe spiegeling van het Zeeuwse openbaar bestuur in relatie tot de maatschappelijke opgaven. Vanzelfsprekend in goed overleg met de gemeenten en waterschap. Hierin worden de resultaten en aanbevelingen van al lopende initiatieven meegenomen vanuit de Tafel van 15 samenwerkende overheden in Zeeland, de Commissie Structuurversterking en het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur.

Dienstverleningsovereenkomst 2016 tussen RUD Zeeland en Provincie gesloten

Sinds 1 januari 2014 neemt de Provincie Zeeland samen met de Zeeuwse gemeenten en het waterschap deel aan een gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Deze RUD voert alle milieugerelateerde taken uit waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. In de dienstverleningsovereenkomst voor het jaar 2016 worden de afspraken en verantwoordelijkheden over en weer vastgelegd.

Subsidie voor ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in 2016

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de begroting en het prestatieaanbod 2016 van ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Besluit op bezwaar

Naar aanleiding van bezwaar op het verstrekken van informatie in het kader van een Wob-verzoek hebben Gedeputeerde Staten besloten het bezwaar gegrond te verklaren en aanvullende informatie te verstrekken over de kosten van hardware en software over de jaren 2011 tot en met 2015.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 maart 2016.

Een greep uit de agenda: 

15 maart 2016

Het GS-college brengt een werkbezoek aan Brussel.

16 maart 2016

Het GS-college brengt een werkbezoek aan Brussel.

17 maart 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de netwerkbijeenkomst Samenwerking door Verbinding van Foodport Zeeland en Lekker Regionaal product in Kamperland.

Harry van der Maas heeft een ontbijtsessie 'Innovatie in de binnenvaart' bij DOK 41 in Vlissingen.

Han Polman woont de Dorpsfilm in Biggekerke bij.

Ben de Reu is aanwezig tijdens de seminar Grensoverschrijdende samenwerking in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

18 maart 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de jaarvergadering Visserijvereniging Bruinisse.

19 maart 2016

Han Polman en Ben de Reu gaan naar de uitvoering van de Matthäus Passion in Aardenburg.

Carla Schönknecht gaat naar het festival van de Militaire muziek in Soesterberg.