Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Opschorten intrekkingsbesluit fosforproductie gerelateerde activiteiten Thermphosterrein

De bedoeling was om op 22 december 2016 klaar te zijn met de aan fosforproductie gerelateerde activiteiten op het Thermphosterrein. Daarvoor was een aanvraag tot intrekking van de betreffende omgevingsvergunning ingediend. Nu de aannemer heeft aangegeven dat die datum van 22 december niet haalbaar blijkt te zijn, zal het afgeven van het intrekkingsbesluit tot nader order worden opgeschort.

Verzoek om openbaarmaking informatie Hedwigepolder

Houthoff Buruma heeft aan de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) met de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om openbaarmaking van alle beschikbare informatie over de interne en externe kosten die de Staat heeft gemaakt in verband met de Hedwigepolder. EZ heeft het verzoek gedeeltelijk aan de Provincie Zeeland doorgezonden, omdat een deel van de gevraagde informatie bij de Provincie berust. Het Wob besluit voorziet in het aanleveren van de gevraagde informatie voor zover de Wob daartoe verplicht. Het besluit is binnen de daarvoor geldende termijnen genomen.

Reactie op brief veiligheid Westerscheldetunnel

Door een burger is een verzoek gedaan tot een onderzoek naar de veiligheid van de Westerscheldetunnel. GS hebben geen reden om te twijfelen aan de veiligheid, daar aan alle relevante wetgeving wordt voldaan. Ook zijn al wijzigingen doorgevoerd voor het voldoen aan toekomstige ontwikkelingen op gebied van wetgeving.

Openstellingsbesluit regeling ‘niet-productieve investeringen water’ voor het indienen van subsidieaanvragen

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water'. Deze maatregel is gericht op niet productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het opengestelde bedrag bedraagt in totaal € 800.000 aan Europese middelen. Aangezien de benodigde nationale publieke cofinanciering niet door de Provincie Zeeland in het openstellingsbesluit beschikbaar wordt gesteld, dient een aanvraag voorzien te zijn van een subsidie-intentie van een andere overheid.

Jachtrecht op provinciale gronden

Het hebben van een provinciale grondvoorraad vraagt om (tijdelijk) beheer en de hieraan verbonden rechten, zoals jacht. Daarom geeft de Provincie in principe aan de Wildbeheerseenheden (WBE's) de jachtcontracten uit. De jachtcontracten worden tegen marktconforme prijzen uitgegeven conform de wettelijke periode van minimaal zes jaar. De Provincie Zeeland heeft het tarief voor de uitgifte van jacht vastgesteld op € 10 per hectare per jaar.

Subsidie voor Alles Beweegt door Stichting Bewaerschole

De Bewaerschole in Burgh-Haamstede ontvangt € 5.000 subsidie van de Provincie voor de poëtische documentaire Alles Beweegt. In deze documentaire staat de zandsuppletie voor de Brouwersdam centraal. Dit proces neemt tien weken in beslag. Het vergroten van het strand van de Brouwersdam met zandsuppletie wordt met het maken van deze documentaire op een tot de verbeelding sprekende wijze en in nauwe samenwerking met de aannemer en de betrokken partijen voor een breed publiek beleefbaar gemaakt. Bruno Doedens voert dit met zijn Stichting Landschapstheater en Meer uit namens De Bewaerschole.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 november 2016.

Een greep uit de agenda: 

15 november 2016

Jo-Annes de Bat is ’s avonds voorzitter van het Jongerendebat CDJA en JOVD in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman herbeëdigt burgemeester Verhulst in zijn werkkamer in het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de informatieavond Zeeland Seaports in Nieuwdorp.

16 november 2016

Harry van der Maas ontvangt het certificaat Basisregistratie Grootschalige Topografie in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig op de Bestuurlijke Conferentie Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater in Den Haag en ondertekent de Intentieverklaring namens het Interprovinciaal Overleg (IPO).

17 november 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Nationale Netwerkdag POP 3 in Utrecht en ’s middags heeft hij IPO vergaderingen.

18 november 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij de feestelijke bijeenkomst hoogste punt WVO Zorg in Vlissingen.

21 november 2016

Carla Schönknecht is aanwezig bij de Conferentie Z4 bij Dok 41 in Vlissingen.