Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Algemene Inkoopvoorwaarden bijgesteld

Aan de hand van bevindingen uit een interprovinciale evaluatie worden de Algemene  Inkoopvoorwaarden van de Provincie Zeeland bijgesteld. Iedere provincie hanteert dezelfde Algemene inkoopvoorwaarden. Die zijn nu in lijn met de nationale aanbestedingswet.

Geen vergoeding frictiekosten jeugdzorg

De Provincie gaat eventuele frictiekosten voor Bureau Jeugdzorg niet betalen. Mogelijk ontstaan frictiekosten door het niet integraal uitvoeren van de gemaakte afspraken tussen de dertien Zeeuwse gemeenten en Bureau Jeugdzorg Zeeland (Intervence). De Provincie adviseert de gemeenten samen met Bureau Jeugdzorg hiervoor verantwoording te dragen. Dit laat de Provincie weten aan de Task Force Jeugd. De Task Force Jeugd Zeeland is een samenwerkingsverband van de dertien Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. De Task Force richt zich op dit moment vooral op de transitie en transformatie van de jeugdzorg die vanaf januari overgaat van de Provincie naar de gemeenten.

Subsidieverzoek Viering Vlissings verzet afgewezen

De werkgroep Viering Vlissings verzet herdenkt op 6 april 2015 de bevrijding van Vlissingen van de Spaanse overheersing in 1572. De Werkgroep heeft hiervoor een subsidie bij de Provincie Zeeland aangevraagd. Het college van Gedeputeerde Staten wijst de subsidieaanvraag af omdat het initiatief niet past binnen de beleidsdoelen van de Nota provinciaal Cultuurbeleid 2013-2015.

Aanpassing afspraken Impuls Zeeland en Provincie

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) ontvangt een subsidie van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van onder andere acquisitiewerkzaamheden voor Zeeland. Een van de afspraken was om in 2014 zo'n 200 nieuwe arbeidsplaatsen in Zeeland te creëren. Deze afspraak is ruimschoots behaald. Impuls denkt dat streefcijfer zelfs te kunnen verdubbelen naar zo'n 400 nieuwe arbeidsplaatsen eind 2014. Een andere afspraak om 17 nieuwe bedrijven naar Zeeland te halen is niet gehaald. De Provincie Zeeland en Impuls hebben daarom hun afspraken aangepast naar 13 nieuwe bedrijven. Meer weten?

Geen actieve bestrijding Jacobskruiskruid

De Nederlandse Melkveehouder Vakbond heeft haar zorgen geuit over overlast van Jacobskruiskruid vanwege het gevaar daarvan voor de  diergezondheid. Gedeputeerde Staten gaan niet tot actieve bestrijding over en stellen geen provinciale verordening in. Dit vanwege de beperkte problematiek en de voor veehouders beschikbare mogelijkheden om groei, bloei en opname van Jacobskruiskruid door vee te voorkomen.

Afspraken met Connexxion over busvervoer

Vanaf 14 december 2014 is Connexxion de nieuwe busvervoerder in Zeeland. Juridische procedures hebben de implementatie van de nieuwe dienstregeling vertraagd. Met Connexxion zijn aanvullende afspraken gemaakt over de invoeringsdatum van de nieuwe dienstregeling (1 maart 2015) en de meerkosten van de opgelopen vertraging. Deze heeft het College vastgelegd in een aanvulling op de concessiebeschikking.

College stemt in met voortgangsrapportage SCOOP

In opdracht van de Provincie brengt SCOOP maatschappelijke trends en ontwikkelingen in kaart.  Daarnaast voert de organisatie diverse sociaal-culturele projecten uit. Als prestatiebewijs biedt SCOOP de Provincie twee keer per jaar een voortgangsrapportage aan. Het college heeft de meest recente voortgangsrapportage goedgekeurd; hierin staat welke resultaten SCOOP heeft behaald tot 1 september 2014. In die periode produceerde SCOOP onder meer de Staat van Zeeland en de Economische Atlas. Ook beheert Scoop de Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor. Deze maakt onderdeel uit van het Zeeuws Planbureau, dat in april van start is gegaan. Het Planbureau is hét kenniscentrum voor gemeentelijke en provinciale beleidsontwikkeling.

93.750 euro voor Wet maatschappelijke ondersteuning

Het CZW Bureau (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio) voert een aantal taken uit voor de  gezamenlijke beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de Zeeuwse gemeenten.  De Provincie verleent aan het CZW bureau voor 2015 een subsidie van maximaal 93.750 euro. Dit is minder dan de subsidie in 2014. De Provincie verlaagt als gevolg van de kerntakendiscussie de jaarlijkse subsidie stapsgewijs.

Voorstel: minder geborgde zetels in waterschapsbestuur

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen een statenvoorstel voor te bereiden om het aantal zogeheten geborgde zetels in het waterschapsbestuur terug te brengen van 9 naar 7. Dat kan door een wijziging van het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen. Door het Waterschap, de ZLTO en een landbouwer zijn zienswijzen ingediend tegen het dit voorgenomen besluit. GS hebben de zienswijzen meegewogen en geen aanleiding gezien om het voorgenomen besluit, dat is uitgewerkt in een statenvoorstel, te wijzigen.

De Waterschapswet bepaalt dat er verschillende soorten leden zijn in het algemeen bestuur van een waterschap. Er zijn vertegenwoordigers van de categorie ingezetenen en geborgden. Ingezetenen worden bij waterschapsverkiezingen rechtstreeks gekozen. Geborgden worden benoemd door belangenorganisaties en vertegenwoordigen specifieke categorieën belanghebbenden zoals landbouwers, bedrijven en beheerders van natuurgebieden. Het statenvoorstel wordt vrijdag 13 februari in Provinciale Staten behandeld.

Tussentijdse herziening omgevingsplan

Het provinciale beleid voor water, ruimte, natuur en milieu ligt vast in het  Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Na twee jaar werken met het omgevingsplan is duidelijk dat een aantal onderdelen vraagt om bijsturing, verduidelijking of uitwerking. Deze thema's zijn zo urgent dat ze niet kunnen wachten op een volgend omgevingsplan. De Provincie bereidt daarom een tussentijdse herziening voor.

Uitvoeringsprogramma cultuur 2015 vastgesteld

Gedeputeerde Staten stellen ieder jaar een Uitvoeringsprogramma cultuur vast en evalueren de voortgang aan het eind van het jaar. In het programma worden de concrete structurele en incidentele culturele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. Het Uitvoeringsprogramma cultuur voor 2015 en de Realisatie Uitvoeringsprogramma 2014 zijn nu vastgesteld door het college.

Kapelle, Middelburg en Vlissingen onder preventief begrotingstoezicht

Gedeputeerde Staten zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begrotingen voor 2015 van de gemeenten Kapelle, Middelburg en Vlissingen niet structureel sluiten en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laten zien, zijn die gemeenten onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit betekent dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS.

100.000 euro voor maritieme veiligheid

Gedeputeerde Staten verlenen de Veiligheidsregio Zeeland een subsidie van 100.000 euro voor maritieme veiligheid. Het project organiseert een aantal expert trainingen en een tweedaagse oefening op zee, waarbij de inzet van MIRG-teams (Maritime Incident Respons Group) uit Zeeland, België en Engeland wordt voorbereid en uitgevoerd in 2015 en 2016. Het project begint pas als ook de Europese Commissie subsidie verleent.

Startnotitie cultuurbeleid 2017-2020

Bij verlenging  van de huidige cultuurnotaperiode van 2013-2015 naar 2013-2016 hebben Provinciale Staten ook ingestemd om nog in de huidige college- en  statenperiode een Startnotitie provinciaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 op  te stellen. De startnotitie wordt behandeld in Provinciale Staten op  13 februari 2015.

340.000 euro voor stimulering MKB topsectoren

Zeeland zet zich samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en het ministerie van Economische Zaken in voor een betere samenwerking richting het MKB in de topsectoren. De topsectoren zijn de sectoren waarin Nederland wil excelleren, zoals agri en food, energie en chemie. Het doel hierbij is om het innovatie instrumentarium van zowel het Rijk als de regio en de dienstverlening zo toegankelijk, transparant en efficiënt mogelijk te maken. Zowel Europa (OP Zuid) en het Rijk stellen hiervoor miljoenen beschikbaar. De Provincie draagt 340.000 euro bij.

Wijzigingsregeling SKNL

Ten behoeve van het vergroten van de flexibiliteit van het instrumentarium voor de subsidiëring van kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap wordt een wijziging in de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) Zeeland doorgevoerd. Het betreft een mogelijkheid om in bijzondere gevallen van enkele bepalingen te kunnen afwijken.

Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016

In 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer door boeren ingrijpend gewijzigd. Het beheer zal worden geconcentreerd in de meest kansrijke gebieden voor akker- en weidevogels: de zogenaamde kerngebieden. De ligging van deze kerngebieden wordt door de Provincie bepaald in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Het Ontwerp Natuurbeheerplan is in overleg met de agrarische natuurverenigingen in Zeeland voorbereid en op 16 december 2014 door Gedeputeerde Staten vastgesteld voor inspraak en advies.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van deze antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 januari 2015.

Een greep uit de agenda: 

15 december 2014

Carla Schönknecht was aanwezig bij het laatste bestuurlijk overleg Zeeweringen. Het overleg is opgeheven.

17 december 2014

Carla Schönknecht spreekt bij de architectentafel van het CBK aan de Balans in Middelburg.

18 december 2014

Ben de Reu is om 13.30 uur aanwezig bij Serious Request in Westkapelle.

Carla Schönknecht sluit de DJ’s van Serious Request op in het Glazen Huis in Westkapelle.

20 december 2014

Han Polman opent 's avonds het Kerstconcert Koren zonder Kaf in Axel en speelt zelf ook een stuk mee.