Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Openstellingsbesluit POP-3: Jonge Boeren regeling 

De Jonge Boeren regeling stimuleert jonge landbouwers tot en met veertig jaar om fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het gaat daarbij voornamelijk om de aanschaf van moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming. Het is dit jaar voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies wordt opengesteld. Voorheen gebeurde dit door het ministerie van Economische Zaken. Het maximaal beschikbare budget voor aanvragen in deze openstelling bedraagt € 763.220, waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkelingen (ELFPO) komt en de andere helft door Provincie Zeeland wordt bijgedragen.

EGTS Linieland van Waas en Hulst werkingsbijdrage 2016-2019

De Provincie Zeeland participeert sinds 2011 in de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst. Gedeputeerde Staten hebben de intentie om de samenwerking en daarmee haar jaarlijkse bijdrage voor de komende jaren te continueren. De EGTS richt zich op lokaal niveau op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie en wonen en leefbaarheid. Ook zal de EGTS een rol spelen in de realisatie van een grenspark Groot-Saefthinge.

Advies over artikel 12-rapport 2015 Vlissingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd hem te adviseren. Hij wil advies over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2015 te ontvangen op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet (Fvw). GS hebben op basis van het artikel 12-rapport van de rijksinspecteurs een positief advies uitgebracht.

Het Zeeuwse Landschap krijgt subsidie

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2016 een subsidie van € 657.473,- om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te realiseren in de terreinen, bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden en excursies te verzorgen. Actualiteiten en publieksgerichte informatie worden gecommuniceerd in het tijdschrift van de stichting en op hun website.

Voortzetting onderzoeksproject Go-Fresh II

De Provincie Zeeland verleent, mede namens andere overheden, opdracht aan enkele kennisinstellingen onder leiding van Deltares voor het vervolg van het onderzoek naar ondergrondse zoetwateropslag. Het onderzoek met de naam Go-Fresh II wordt op drie verschillende plaatsen in Zeeland uitgevoerd: in Ovezande, Serooskerke (W) en Kerkwerve. Naast de technische kennis over de opslag als activiteit, omvat het onderzoek ook een economische doorrekening en een kennisverspreidingsonderdeel. Het project vormt de kern van de verkenning van de gezamenlijke overheden naar de mogelijkheden om de regionale zoetwatervoorziening robuuster te maken tegen de achtergrond van klimaatverandering en de daarmee samenhangende verzilting.

Ondertekening GS-stukken bij afwezigheid commissaris van de Koning

Bij afwezigheid van de commissaris van de Koning (CdK) worden uitgaande GS-stukken (brieven) namens de CdK ondertekend door een lid van Gedeputeerde Staten volgens de vervangings-regeling die bij de benoeming van de GS-leden is vastgesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 maart 2016.

Een greep uit de agenda: 

16 februari 2016

Jo-Annes de Bat is gastspreker bij ZLTO afdeling Oost-Zuid Beveland.

Harry van der Maas is jurylid bij Op weg naar het Lagerhuis in het provinciehuis in Middelburg.

18 februari 2016

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Vopak in Nieuwdorp.

19 februari 2016

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan het bedrijf Delta Mossel in Yerseke.

Carla Schönknecht opent het vernieuwde VVV-inspiratiepunt in Domburg.

29 februari 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst ‘zerobased’ begroten voor inwoners in het provinciehuis in Middelburg