Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 18 januari 2018

Tweede ronde kadernota

Na een eerste bespreking op 15 december vorig jaar, is de kadernota aangepast. De resultaten van de eerste ronde in Provinciale Staten en extra overleg met de Zeeuwse gemeenten hebben geleid tot een aangepaste kadernota voor het Omgevingsplan 2018. In de kadernota wordt voor een aantal onderwerpen een nieuwe beleidsrichting voorgesteld. Het gaat onder andere over recreatie, omgaan met klimaatverandering, opwekking van duurzame energie, veranderingen in de landbouw en versterking van de voorzieningen in de steden. Na bespreking in Provinciale Staten worden de keuzes uit de kadernota verder uitgewerkt in een eerste versie van het Omgevingsplan 2018, die in april 2018 beschikbaar komt.

Minister heeft Provinciale begroting 2018 beoordeeld

Jaarlijks toetst de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begroting van de Provincie. De minister is in haar toezichtsbrief voor 2018 van oordeel dat de provincie onder de lichtste (repressieve) vorm van toezicht blijft vallen. Dit betekent, onder andere, dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan haar hoeven te worden voorgelegd.

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling: Wind op Zee

Het Rijk draagt gezamenlijk met de Provincie Zeeland € 450.000 bij vanuit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling aan de realisatie van het MBO Deltalab van Scalda als versnelling op het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee. De Provincie verleent € 400.000 cofinanciering aan de RIF-aanvraag voor de periode 2018-2021. Vanaf 2019 start de bouw van het windpark Borssele. De verwachting is dat er daardoor honderden nieuwe banen voor de komende twintig jaar worden gecreëerd. Voor een groot deel zijn dit specifieke technische banen gericht op het beheer en onderhoud van de installaties. Scalda heeft een op deze sector afgestemd opleidingsprogramma ontwikkeld. De noodzakelijke beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen voor offshore wind in Zeeland, pleit voor de komst van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee. Het koppelen van onderwijs aan de werkpraktijk en vice versa, kan een bredere groep studenten laten kennismaken met de wereld van offshore wind, hen beter voorbereiden op een toekomst hierin en bedrijven helpen om te voorzien in oplossingen voor actuele vraagstukken en projecten.

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling - Tidal Technology Center Grevelingendam

Het Rijk draagt gezamenlijk met de Provincie Zeeland vanuit het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling € 2,5 miljoen bij aan de realisatie van het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD). In 2018 start de bouw van het TTC-GD bij de Flakkeese Spuisluis. Getijdenenergie ontwikkeld zich in een rap tempo tot commerciële toepasbare technologie. In Nederland zijn al diverse turbine ontwikkelaars actief. Het ontbreekt hen momenteel nog aan de faciliteiten om hun technologieën volledig door te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Het TTC-GD is een faciliteit die voorziet in deze behoefte door testgoten en andere faciliteiten te bieden om innovatieve technologieën verder te brengen en export klaar te maken. Het Center heeft als doel het faciliteren en verder ontwikkelen van de getijdenenergiesector in de wereld. Het zal bedrijvigheid aantrekken van turbineontwikkelaars, onderzoek- en onderwijsinstellingen. Deze ontwikkeling past uitstekend in de Zeeuwse Delta en het Center past dus uitstekend in onze Provincie.

Dinsdag 16 januari 2018

Subsidie voor proef met gecombineerde teelt van zagers en oesters

Zagerkwekerij Delta Farms uit Colijnsplaat ontvangt een financiële bijdrage van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van een proefproject waarbij het afvalwater van de zagerkweek wordt benut als voedsel voor oesters. De oesters die op deze manier gekweekt worden, zouden binnen twaalf tot achttien maanden consumptiegeschikt moeten zijn.

Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland BV

Als aandeelhouder van de Gemeentelijke Vervoerscentrale BV (GVC) stemt de Provincie in met toetreding van de gemeente Goeree-Overflakkee als nieuwe aandeelhouder en een aanpassing van de statuten. Dit is nodig om de bestuurlijke besluitvorming binnen de GVC slagvaardig te houden.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland, duidelijk zichtbaar en bereikbaar

De Stichting Landschapsbeheer Zeeland verzorgt natuur- en landschapsonderhoud in Zeeland bij met name particulieren en agrarische ondernemers. De Provincie Zeeland stelt € 18.700 beschikbaar aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) om haar organisatie digitaal bereikbaar en op eigentijdse wijze zichtbaar te maken en te houden voor de maatschappij. Eenmalig investeren in het op peil brengen van de beschikbare ICT middelen en daaraan gekoppelde vernieuwing van de website zorgt ervoor dat de Stichting haar doelstellingen, waarmee ze onder andere bijdraagt aan de Natuurvisie Zeeland 2016-2022 en het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018, kan blijven verwezenlijken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 januari 2018.

Een greep uit de agenda: 

18 januari 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de werksessie Arbeidsmarkt met het Zeeuws bedrijfsleven in de Filmzaal van de Abdij in Middelburg. 

Harry van der Maas gaat op werkbezoek bij OBS De Vliete in Wissenkerke en Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee.

Han Polman gaat op gemeentebezoek naar Kapelle.

Ben de Reu reikt de prijs uit aan de winnaars van de Zeeuwse voorrondes Skills Talents in het Scalda, Prison Island, in Middelburg.     

19 januari 2018

Ben de Reu gaat naar de Nieuwjaarsreceptie North Sea Port in Gent. Ook houdt hij een welkomstwoord voor de directie Rabobank Zeeland in de Voorhal van de Abdij in Middelburg.

Carla Schönknecht wordt geïnterviewd tijdens de nieuwjaarsreceptie van North Sea Port in Gent.

22 januari 2018

Ben de Reu gaat naar het International Congres project OCE in Brussel.