Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Pilotproject snel internet Cadzand-Bad start per 1 juli 2015

Begin juli wordt in Cadzand-Bad gestart met een pilot voor draadloos internet in het buitengebied. Beperkte beschikbaarheid van internet in het buitengebied van Zeeland is inmiddels een bekend probleem. Juist op adressen waar geen kabelaansluiting van Delta ligt, is de ADSL van KPN vanwege de afstanden tot de centrales vaak onvoldoende. Voor circa 12.000 bewoners en ondernemers in het Zeeuwse buitengebied is dit een steeds groter probleem. In juni 2014 heeft de Provincie samen met drie gemeenten, de ZLTO en de Recron een samenwerking opgestart om te onderzoeken wat technische en financieel haalbare breedbandoplossingen voor Zeeland kunnen zijn. De uitkomst is dat met draadloze technieken moderne en snelle verbindingen tot stand gebracht kunnen worden. Met deze pilot wordt getest of het ook echt werkt en of het een oplossing is voor de vele grotere campings en vakantieparken in Zeeland. Om deze reden doen er al meer dan dertig adressen mee. Onder wie drie grote campings en een caravanpark met meer dan honderd staanplaatsen, een tiental kleine campings, agrariërs en vele particulieren. De pilot stopt na zes maanden. Doel is dat de pilot daarna verder kan doorstarten als structurele dienst voor Cadzand-Bad en andere delen van Zeeland. Ook u kunt zich aanmelden als u binnen een straal van 6,5 kilometer woont van Cadzand-Bad.

Inhuur externen projectorganisatie N62 (Sloe- en Tractaatweg)

De huidige projectteams voor Sloeweg en Tractaatweg gaan samen in één projectorganisatie N62. Het team bestaat voor een groot deel uit bekende krachten; ontbrekende kennis en capaciteit wordt ingehuurd. Waar nodig, wijken Gedeputeerde Staten bij de inhuur af van het inkoopbeleid.

Mandaatverlening Project N62 (Sloe- en Tractaatweg)

Gedeputeerde Staten hebben eerder besloten om de heer T. Vrijdag te benoemen als projectdirecteur en budgethouder van het project N62 (Sloe- en Tractaatweg). Voor de uitoefening van een aantal taken wordt hij nu gemandateerd.

Tijdelijk stelsel subsidie kavelaanvaardingswerken

Tot 1 maart 2015 voerde Dienst Landelijk Gebied (DLG) de werkzaamheden voor het Kavelruilbureau Zeeland uit in opdracht en onder aansturing van de Provincie. Door de decentralisatie van DLG worden deze werkzaamheden door de Provincie doorgezet en uitgevoerd. Een onderdeel van deze werkzaamheden omvat subsidieverlening voor kavelaanvaardingswerken. Op dit moment kan hiervoor onder POP2 niet meer op een rechtmatige manier subsidie worden verstrekt en ontbreekt derhalve een grondslag voor provinciale subsidieverlening voor kavelaanvaardingswerken. In afwachting van het nieuwe kader onder POP3 wordt voor de tussenliggende periode een tijdelijke grondslag voor deze subsidieverlening gecreëerd onder de Asv/Asb op basis van de Landbouw de- minimisverordening.

Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016

De Provincie Zeeland voert in 2016 een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in om het beheer effectiever en efficiënter te maken. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor in de periode van 2016 tot en met 2021 jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar. Dit beheergeld wordt besteed aan het beheer van bijvoorbeeld akkerranden waar de patrijs en de veldleeuwerik van profiteren. Of het geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud van landschapselementen, zoals de Goese Heggen. De helft van dit bedrag komt via het Plattelandsontwikkelingsprogramma uit Europa.
In de periode van 1 tot 31 juli 2015 kan een Collectief (een samenwerkingsverband van grondeigenaren) een subsidieverzoek voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer indienen bij de Provincie Zeeland.

Subsidie uitvoering watersysteemonderzoek Markiezaatsmeer en Binnenschelde

Het Markiezaatsmeer en de Binnenschelde zijn wateren die vallen binnen het stroomgebied van de Schelde. Beide wateren zijn aangewezen als kaderrichtlijn wateren, zodat de waterkwaliteit eind 2027 op orde dient te zijn. Het Markiezaatsmeer is daarnaast Natura 2000 gebied en valt voor een deel binnen de provincie Zeeland. Gedurende een aantal jaren is er sprake van een onvoldoende waterkwaliteit vanwege brakke watercondities. Om als regio tijdig te kunnen voldoen aan de doelen voor beide Europese richtlijnen wordt een uitgebreid watersysteemonderzoek opgestart. Dit moet leiden tot toekomstige doelmatige te nemen maatregelen gekoppeld aan een gezamenlijk onderschreven toekomstbeeld.

Subsidie Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+)

De Provincie Zeeland stelt een subsidie van 15.000 euro beschikbaar voor de Zeeuwse samenwerking binnen de afvalwaterketen tussen gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf. Deze samenwerking heeft het bereiken van een bezuiniging van twaalf miljoen euro in 2020 als doel.

Voorzitterschap stuurgroep Monitoring

In februari 2015 hebben de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland opdracht gegeven aan de onderzoeksinstellingen Scoop, GGD Zeeland en Robuust voor de Zeeland Scan. De Zeeland Scan is gebaseerd op samenwerking tussen alle Zeeuwse overheden en deze drie onderzoeksinstellingen. De stuurgroep Monitoring geeft leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van de Zeeland Scan. De Provincie Zeeland heeft ingestemd met het verzoek van de gemeenten om de rol van voorzitter van de stuurgroep Monitoring op zich te nemen. Gedeputeerde Van Heukelom wordt door de Provincie afgevaardigd als voorzitter van deze stuurgroep.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 juni 2015.

Een greep uit de agenda: 

16 juni 2015

Commissaris van de Koning Han Polman bezoekt Amuse Film by the Sea.

Ben de Reu is aanwezig bij de Celebration of 5 Years Bio Base Europe Pilot Plant in Gent. Ook is hij aanwezig bij de Wielertalkshow ZLM met Humberto Tan in de Mythe in Goes.

17 juni 2015

Ben de Reu is een gedeelte aanwezig bij de proloog van de Ster ZLM Tour in Goes.

18 juni 2015

Carla Schönknecht houdt een presentatie bij het symposium “op de grens van Land en Water” in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

20 juni 2015

Han Polman is aanwezig bij de herstart van de Volvo Ocean Race in Scheveningen.

Ben de Reu is aanwezig bij Le Jour du Tour in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

21 juni 2015

Ben de Reu onthult het Deltafotopoint en verzorgt de huldiging van de winnaars van Tour de Delta op Neeltje Jans.

22 juni 2015

Carla Schönknecht houdt een toespraak bij de infobijeenkomst project Kop van Schouwen in Scharendijke.