Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 18 mei 2017

Subsidies beheer natuur en landschap 2017 verleend

Het GS-college heeft subsidies voor beheer van natuur en landschap aan zes natuurbeheerders verleend. Met deze subsidie kunnen deze beheerders in totaal 9.229 hectare natuurgebied beheren en kosteloos openstellen. Met de subsidieverlening is een bedrag gemoeid van € 3.289.599 per jaar.

Dinsdag 16 mei 2017

Gedeputeerde Staten stemmen in met beheerovereenkomst Tractaatweg

Vooruitlopend op de daadwerkelijke verbreding van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen hebben de betrokken wegbeheerders afspraken gemaakt over de toekomstige beheergrenzen. Iedere partij weet op grond van de gemaakte afspraken voor welke weggedeelten zij verantwoordelijk is. Meer informatie over het project is te vinden op www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/verbreding-tractaatweg-n62.

Werkplan ROVZ 2017 en Jaarverslag ROVZ 2016

GS bieden het Werkplan ROVZ 2017 en het Jaarverslag ROVZ 2016 ter kennisname aan de leden van Provinciale Staten aan.

GS stellen subsidie beschikbaar voor ontwikkeling nieuwe natuur en nazorgmaatregelen in bestaande natuurgebieden

GS bieden de mogelijkheid om met de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland subsidie aan te vragen voor een aantal gebieden binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Zeeland. Hierdoor kan ruim 10 hectare landbouwgrond worden ingericht tot natuurgebied met het oog op de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland en kunnen in 182 hectare bestaand natuurgebied nazorgmaatregelen worden getroffen ter verbetering van de natuurkwaliteit.

Kleine planwijzigingen Natuurbeheerplan Zeeland

GS hebben besloten het Natuurbeheerplan Zeeland op onderdelen te wijzigen, namelijk op de ambities in beheerdoelen voor zes percelen en het toevoegen van twee percelen aan het Natuurnetwerk Zeeland. De percelen zijn verdeeld over vier natuurgebieden: het Groote Gat in Zeeuws-Vlaanderen, het Bosje van Klompe in Sint-Philipsland, de Weel in de Heerepolder op Zuid-Beveland en de Kievitshoek en het Oude Veerseweg-gebied op Walcheren.

De Provincie subsidieert uitvoering projecten voor beschermde Zeeuwse diersoorten met € 111.670

De Provincie Zeeland kent subsidie toe voor het behoud van bedreigde en kwetsbare diersoorten. Het zijn projecten die bijdragen aan de bescherming van kenmerkende en kwetsbare Zeeuwse soorten, waarvoor we een internationale instandhoudingsdoelstelling hebben. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Stichting Het Zeeuwse Landschap voeren de projecten uit die vooral het broedgebied van kustbroedvogels en het leefgebied van vleermuizen, kamsalamander, steenuil en de Noordse woelmuis verbeteren of uitbreiden. Voor vleermuizen worden winterverblijven en voorzieningen voor kraamkolonies gerealiseerd. Voor de kamsalamander worden vijftien nieuwe biotopen aangelegd of bestaande leefgebieden hersteld in aansluiting op bestaand leefgebied. De steenuil lift hier op mee. Er wordt nauw samen gewerkt met particuliere eigenaren. Particuliere erven worden in overleg met de eigenaar geschikt gemaakt als leefgebied van de kamsalamander. Dit betekent niet alleen winst voor de soorten, maar ook een verrijking van het landschap voor inwoners en recreanten.

GS willen Natuurbeheerplan wijzigen

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp planwijziging natuurgebieden 2017 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. De planwijziging omvat de opname van enkele bestaande natuurgebieden, het schrappen van een nieuw natuurgebied aan de Cambrondijk gemeente Hulst, wijziging van beheertypen voor enkele natuurgebieden, waaronder duinzoom Renesse, nadere richtlijnen voor het openstellen van natuurgebieden en nadere bepalingen voor subsidies natuurbeheer voor verschillende categorieën bestaande en nieuwe natuurgebieden. De wijzigingen zijn van invloed op de subsidies natuur en landschapsbeheer met ingang van 2018.

Natuurgids voor de Bevelanden

De Provincie Zeeland draagt bij aan de samenstelling van een natuurbrochure van de Bevelanden. In deze groene gids worden de kenmerkende natuurgebieden van de Bevelanden gepresenteerd. Het initiatief draagt bij aan de vindbaarheid en de beleving van natuur in de buurt. De gids is een initiatief van de gemeente Kapelle in samenwerking met de natuurorganisaties en de Provincie Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 mei 2017.

Een greep uit de agenda: 

18 mei 2017

Jo-Annes de Bat legt een krans in Kapelle ter herdenking van de Franse gevallenen in de periode 1940-1945.

Ben de Reu gaat naar de Werkconferentie Atlas Leefomgeving in Rotterdam.

Carla Schönknecht gaat naar het Festival of Change van Nationale Parken van Wereldklasse in Groenekan.

19 mei 2017

Jo-Annes de Bat bezoekt de 35e SPIE Internationale Junioren Driedaagse in Axel en daarna is hij aanwezig bij de start van de Samenloop voor Hoop Walcheren op het Abdijplein in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij de vertoning van de documentaire Goes goes Asia in ‘t Beest in Goes.

20 mei 2017

Han Polman reikt de legpenning Ringrijden uit in Meliskerke.

22 mei 2017

Het GS-college krijgt het GS-college van Friesland op werkbezoek.

Jo-Annes de Bat zwaait de mensen uit voor de Slag op de Schelde in Yerseke.