Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Begroting 2017 VRZ door GS goedgekeurd

Wegens overschrijding van de inzendingstermijn van de begroting is de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) onder preventief toezicht geplaatst en behoeft de begroting 2017 de goedkeuring van GS. Omdat de op 15 december 2016 vastgestelde begroting 2017 structureel en reëel in evenwicht is, hebben GS besloten de begroting goed te keuren.

Provincie steunt herstructurering bedrijventerreinen in Poortvliet en Terneuzen

Bedrijventerreinen in Zeeland sluiten niet altijd goed aan op de vraag uit de markt. Het terrein ligt niet op de juiste plek, de wegen voldoen niet of er staan veel verouderde gebouwen. Gemeenten die daar wat aan doen, kunnen subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. De Provincie heeft zeven aanvragen ontvangen. Drie projecten voldoen aan alle voorwaarden voor subsidie. De Provincie ondersteunt de aankoop en sloop van bedrijfsgebouwen aan de Paasdijkweg in Poortvliet met een bijdrage van € 181.105. Aan verbetering van de infrastructuur op Handelspoort in Terneuzen draagt de Provincie € 147.913 bij. Op bedrijventerrein Terneuzen-Zuid is ruimte gereserveerd voor een groot oefencentrum. Dat is niet meer nodig, dus kan het terrein nu geschikt worden gemaakt voor gewone bedrijven. Om dat te ondersteunen betaalt de Provincie € 307.692 mee aan het project.

Scheepswerf Reimerswaal heeft problemen met toezicht en handhaving milieuvergunning

De directeur van de Scheepswerf Reimerswaal vindt dat de wijze waarop de RUD Zeeland toezicht en handhaving op zijn bedrijf uitvoert buitenproportioneel. Vooral als hierbij wordt betrokken dat de scheepswerf over vijf maanden is verhuisd. Voor de Provincie is er geen reden om de RUD Zeeland op een andere wijze toezicht en handhaving te laten uitvoeren.

Ondertekening Convenant Zeeuwse overheden BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé digitale grootschalige basiskaart van heel Nederland. In de Wet BGT krijgen provincies, samen met gemeenten, waterschappen, de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Defensie en Economische Zaken en ProRail- als bronhouder de verantwoordelijkheid voor de productie en onderlinge afstemming van de grootschalige topografie. Door de ondertekening van dit convenant willen we afspraken vastleggen om beheer en bijhouding van de BGT binnen Zeeland zo efficiënt mogelijk te regelen. Dit initiatief past prima in de insteek van de Tafel van 15 voor de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden.

Subsidie voor samenwerking Zeeuwse gemeenten

Het CZW Bureau voert een aantal taken uit voor de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van leefbaarheid en Wmo door de Zeeuwse gemeenten. De Provincie verleent voor 2017 op basis van een afgesloten convenant een subsidie van maximaal € 52.020.

Hulp aan zieke vogels en zoogdieren

Het beleid van de Provincie Zeeland is erop gericht dat ze extra aandacht besteedt aan bedreigde dieren. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt gewonde, zieke en verzwakte exemplaren van kwetsbare en bedreigde dieren uit de natuur op. Ze verzorgen ze, laten ze revalideren en zetten ze terug in de natuur. Hiervoor ontvangt de Stichting € 10.000 subsidie van de Provincie Zeeland. Naast het verzorgen van opvang geeft de Stichting voorlichting over de opvang.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 januari 2017.

Een greep uit de agenda: 

17 januari 2017

Jo-Annes de Bat en Han Polman gaan naar de Nieuwjaarsreceptie van ZM de Koning en HM de Koningin in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

18 januari 2017

Harry van der Maas bezoekt InfraTech in Rotterdam.

Ben de Reu is aanwezig bij het minisymposium Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen bij Dok 41 Vlissingen.

Carla Schönknecht houdt een welkomstwoord bij de presentatie van het project Ecohomy (100 % zelfvoorzienende woning) bij het CBK in Middelburg.

19 januari 2017

Ben de Reu is bij de première van de Zeeuwse versie van de film De Atlantikwall, De Verborgen Grens en de presentatie van het educatieproject in Huis Toorenvliet in Middelburg.

20 januari 2017

Jo-Annes de Bat fluit bij de voetbalwedstrijd PZC en Omroep Zeeland in Vlissingen.

Carla Schönknecht gaat naar de nieuwjaarsreceptie van de Haven van Gent bij het ICC in Gent.

21 januari 2017

Jo-Annes de Bat opent Supercross in Goes.