Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen, deze week op maandagmorgen, over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 20 juli 2017

Samenwerking bij aanpak ondermijning in Zeeuwse zeehavens

Provincie Zeeland heeft de intentieverklaring 'Samenwerken aan integere en weerbare zeehavens Zeeland en West-Brabant' ondertekend. Met de ondertekening voegt de Provincie zich in het rijtje partners die de urgentie van de ondermijningsproblematiek binnen de Zeeuwse en Brabantse zeehavens onderschrijft en steun uitspreekt aan de integrale samenwerking in de aanpak van de (georganiseerde) criminele ondermijning.

Voortgangsrapportage eerste en tweede kwartaal 2017 Campus Zeeland

Het realiseren van de doelstellingen van Campus Zeeland in 2017 verloopt volgens planning. Zo is de eerste fase van het Bèta College succesvol gestart in samenwerking met HZ en UCR en met steun van de commissie structuurversterking zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het JRC.
Verder zijn er zes Kennis- en Innovatienetwerken van start gegaan en is de Zeeuwse
onderwijsinfrastructuur versterkt door ondersteuning van het Centrum Toptechniek in Terneuzen en de transitie van het Roosevelt Study Center naar een toekomstbestendig Roosevelt Institute for Americain Studies. De aandacht in de tweede helft van het jaar zal zich met name gaan richten op het verder concretiseren en uitvoeren van de eerste fase van het Bèta College, het faciliteren vannieuwe netwerken en ondersteuning van de onderwijsinfrastructuur.

Provincie Zeeland maakt Provinciaal Jeugddebat 2017 in het provinciehuis mogelijk

De Nationale Jeugdraad organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren komen tijdens deze debatten in aanraking met provinciale politiek. Met hun deelname krijgen zij ook de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede kamer in Den Haag. Het provinciaal Jeugddebat maakt een belangrijk onderdeel uit van de debatleerlijn binnen het jongerenparticipatiebeleid Jouw Zeeland van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 3.000. De activiteit zal op 14 november 2017 plaatsvinden. In 2016 deden er veertig Zeeuwse scholieren aan mee.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis- en Innovatienetwerk eHeaIth

Het Kennis- en Innovatienetwerk eHeaIth ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief binnen de zorgsector, met als doel om kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van zorg en technologie mogelijk te maken. Op dit moment zijn twaalf partijen waaronder zeven ondernemers (onder andere SVRZ, Emergis, 't Gors en 1 minuut Zorginnovaties), betrokken bij eHeaIth. De Provincie Zeeland stelt hiervoor € 10.000 beschikbaar. Om de Zeeuwse kennis en innovatie infrastructuur te versterken is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector één of enkele robuuste netwerken zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan kennisuitwisseling, innovatie en/of de invulling van nieuwe opleidingen. Door die netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan nu) gebruik maken van beschikbare Europese middelen (zoals OP Zuid, Interreg). Het realiseren van deze kennis- en innovatienetwerken is één van de doelstellingen van Campus Zeeland.

Afwijzing toestemming voor foodtruck

Een partij heeft gevraagd om vanaf de parallelweg langs de Oesterdam (N659) voedsel te mogen verkopen. Gelet op de functie en inrichting van de parallelweg kunnen wij deze toestemming niet verlenen.

Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2017

Elk jaar moet de regionale uitvoeringsdienst Zeeland een handhavingsprogramma opstellen en vast laten stellen door GS en ter kennisname versturen aan PS. In het programma staan de activiteiten van toezicht en handhaving vermeld.

Subsidie voor STER-ZLM Tour proloog Westkapelle

GS verlenen subsidie van €25.000 aan Stichting Wielerbelang Schijndel als organisator van de STER-ZLM Tour voor het organiseren van de proloog in Westkapelle. Deze Tour is een jaarlijkse vijfdaagse wielerwedstrijd op het hoogste niveau, welke verreden wordt in het zuiden van Nederland (Zeeland-Brabant-Limburg) en de Belgische Ardennen. Lange tijd was niet duidelijk of het evenement wel in Zeeland zou kunnen gaan plaatsvinden. De STER-ZLM Tour heeft inmiddels plaatsgevonden en wel in de gemeenten Veere en Tholen. Ter versterking van het imago van Zeeland als fiets-provincie zijn evenementen en aansprekende sporters belangrijk. De wielersport is daarom al 5 jaar een speerpunt van het provinciale sportbeleid. De STER-ZLM Tour voldoet aan de criteria vanuit de subsidieregeling voor sportevenementen.  

Subsidie voor tentoonstelling archeologische vondsten uit ‘De Nieuwe Bierkaai’

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 4.650 aan de gemeente Hulst voor het organiseren van een tentoonstelling over de resultaten van het archeologisch onderzoek, gedaan tijdens het project ‘De Nieuwe Bierkaai’ in Hulst. Daarbij zullen ook de resultaten getoond worden van het door de Provincie Zeeland gefinancierde onderzoek aan de 13eeeuwse scheepsresten, die bij dit project gevonden zijn. De tentoonstelling zal te zien zijn van 25 augustus tot en met 15 oktober 2017 in Hulst.

Openstelling subsidieaanvragen voor restauratie rijksmonumenten

Subsidies in het kader van hoofdstuk 5 van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013 voor restauraties van rijksmonumenten in 2018 kunnen worden aangevraagd van 16 oktober 2017 tot en met 30 november 2017. Het voor 2018 maximaal te verlenen subsidiebedrag bedraagt € 1.375.200.

Milieueffectrapportage voor de Omgevingsvisie

De Provincie Zeeland maakt een Omgevingsvisie die opvolger wordt van het huidige Omgevingsplan. In deze Omgevingsvisie worden meer onderwerpen meegenomen. Onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wanneer er vanuit de overheid een plan wordt opgesteld is het noodzakelijk om een M.e.r. procedure te volgen. Een M.e.r. is een procedure met als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Besloten is om met het opstellen van de Omgevingsvisie een M.e.r. procedure te starten.

Intrekken subsidieverlening functieverandering en inrichting Moermond fase III

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieverlening voor functieverandering en inrichting en voor het uitvoeren van herstelmaatregelen in het gebied Moermond fase III in te trekken, omdat de activiteiten niet zijn uitgevoerd en niet is voldaan aan de subsidieverplichtingen. 

GS mandateren portefeuillehouder PAS tot besluiten over indienen Schriftelijke Opmerkingen prejudiciële vragen PAS

De Raad van State heeft prejudiciële vragen over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bij het Europees Hof van Justitie gesteld. De PAS-partners, Rijk en provincies en verweerders gezamenlijk, zullen binnen deze procedure zogenoemde Schriftelijke Opmerkingen over die vragen indienen. Omdat dit moment in de zomerperiode kan vallen, is gedeputeerde Hester Maij (Overijssel), portefeuillehouder PAS in IPO verband, gemachtigd om voor de Provincie Zeeland over deze Schriftelijke Opmerkingen te besluiten.

Dinsdag 17 juli 2017

Snel internet voor het hele buitengebied in Zeeland

In alle Zeeuwse gemeenten is nu zicht op snel internet in het buitengebied. Negen Zeeuwse gemeenten openen samen met de Provincie Zeeland een subsidieregeling om adreseigenaren tegemoet te komen in de aansluitkosten voor een snelle internetverbinding. In de gemeente Sluis en Schouwen is de regeling al geopend. De internetaansluiting dient een verbinding van minimaal 30 MB/s te garanderen. Doel van de regeling is dat er voldoende adressen zich laten aansluiten om een netwerk in het buitengebied te realiseren en te exploiteren dat financieel-economisch rendabel is. Elke adreseigenaar in het Zeeuwse buitengebied met een snelheid lager dan 30MB/S kan bij zijn of haar gemeente € 200 subsidie aanvragen. Met de nu beschikbare subsidie komen 1.981 adressen in aanmerking voor een aansluitsubsidie. Meer informatie over de vraagbundeling en de status van de projecten is te vinden op www.heelzeelandbreedband.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend aanmelden om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen, zoals de start van de bouw van netwerken en data van informatie bijeenkomsten.

Bijdrage aan het Delta Region Network

De Provincie Zeeland verleent een bijdrage van € 25.000 aan Rewin voor de organisatie van de activiteiten van het Delta Region Network. Het Delta Region Network is een netwerkorganisatie en heeft als doel om vanuit de sterke Zeeuwse economische clusters bovenregionale samenwerking te organiseren, lobby ten behoeve van de delta regio en zet in op kennisdeling binnen de delta regio.

Subsidie 2017 aan SER-Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie aan de Sociaal Economische Raad Zeeland. De SER-Zeeland is een onafhankelijke stichting waarin organisaties uit het Zeeuwse bedrijfsleven samenwerken. Zij heeft tot doel om de (provinciale) overheid te adviseren op sociaal-economisch terrein. Zij doet dit onder meer door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de speerpunten van de provinciale Economische Agenda, conferenties te organiseren et cetera. Onderwerpen waarover de SER adviseert zijn bijvoorbeeld Energie en Klimaat, Economie, Mobiliteit.

Tijdelijk mandaatbesluit Gedeputeerde Staten voor het zomerreces van 2017

Gedeputeerde Staten (GS) hebben van 22 juli 2017 t/m 18 augustus 2017 zomerreces. In deze periode staan er geen reguliere GS-vergaderingen op de planning. Aan het afdelingshoofd Ruimte of diens plaatsvervanger wordt voor de duur van het zomerreces door GS mandaat verleend tot het geven van een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 zesde lid juncto artikel 4.2 eerste lid Wro en voor het indienen van een zienswijze op grond van artikel 3.8, eerste lid onder d Wro.

Zeeland actief in kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling

Afgelopen jaren heeft de Provincie Zeeland ingezet op duurzame ontwikkeling vertaald naar een inzet op de gebieden circulaire economie en biobased economy. Dit resulteerde (mede) in een maatschappelijke opgave 'circulaire economie en energietransitie' zoals is opgenomen in de economische agenda 2017-2021. Deze programmalijn bouwen we uit, waarbij we nu ook partijen zoals maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en Zeeuwse gemeenten betrekken. Daarnaast gaan we de jeugd betrekken bij programma's die zich richten op gezonde voeding en 'gezond leren eten'. Samenwerking op het gebied van 'food', natuureducatie en 'Zeeland als een gezonde regio' ligt voor de hand.

Provincie steunt herstructurering bedrijventerreinen in Goes, Sluis en Veere

Bedrijventerreinen in Zeeland sluiten niet altijd goed aan op de vraag uit de markt. Het terrein ligt niet op de juiste plek, de wegen voldoen niet of er staan veel verouderde gebouwen. Gemeenten die daar wat aan doen, kunnen subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. De provincie heeft zeven aanvragen ontvangen. De drie beste projecten krijgen subsidie: Goes, Herprofilering van de Ketelhaven in Goes. Sluis, Transformatie en herprofilering op terreinen in Breskens, Schoondijke en Oostburg. Veere, Revitalisering bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke.

Instemming ontwerpbesluit Wet natuurbescherming beroepsvisserij Krammer-Volkerak

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 17 juli 2017 ingestemd op grond van artikel 1.3 derde en vierde lid van de Wet natuurbescherming met het ontwerpbesluit op grond van 2.7 tweede lid ten aanzien van de beroepsvisserij in het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 augustus 2017.

Een greep uit de agenda: 

21 juli 2017

Ben de Reu gaat op werkbezoek bij GoedLeven in Clinge.

17 augustus 2017

Jo-Annes de Bat reikt de prijs uit aan de Zeeuws Kampioen Ringrijden, de Koninklijke Beker en de Provinciale Beker, tijdens de Folkloristische dag op het Molenwater in Middelburg.