Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Stuurgroep benoemt secretaris Campus Zeeland

Campus Zeeland wordt tot eind van dit jaar versterkt met een stuurgroep secretaris. Belangrijke taak van de secretaris is om tijdens de tweede helft van de verkenningsfase - die loopt tot eind 2016 - de kansrijkheid van de verschillende ambities van CZ inclusief de mogelijke financieringsbronnen op een rij te zetten. Op basis van dit ‘Masterplan Campus Zeeland!’ zullen de betrokken partijen bepalen welke bijdrage zij, zowel bestuurlijk, ambtelijk als financieel kunnen en willen leveren om CZ te realiseren. De secretaris houdt ‘als de ogen en oren van de stuurgroep’ contact met de kwartiermakers/trekkers van de diverse programmaonderdelen binnen CZ en het netwerk rondom CZ. In deze contacten heeft de stuurgroep secretaris een actieve rol als ‘critical friend en klankbord’ en stelt zich - waar nodig - proactief, initiërend, stimulerend op, waarbij hij steeds de kaders en opdrachten vanuit de Stuurgroep CZ in het oog houdt.

Aandachtspunten Vlaams-Nederlandse Delta voor topontmoeting Vlaanderen-Nederland

Op 7 november 2016 vindt een Vlaams-Nederlandse topontmoeting plaats. De Provincies verenigd in de Vlaams-Nederlandse Delta willen daarvoor een aantal aandachtspunten aandragen. Daarbij gaat het om:

  • havens, infrastructuur en het hinterland
  • slimme specialisaties, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt
  • industrie en buisleidingen
  • monitoring
  • grensoverschrijdende governance

Ondersteuning indiening Europees project over visserijgemeenschappen gemeente Middelburg

De Provincie Zeeland ondersteunt het initiatief van de gemeente Middelburg om met Europese subsidie de economische levensvatbaarheid van visserijgemeenschappen en haar cultureel erfgoed te behouden. Als het ingediende project met de naam CHERISH wordt goedgekeurd dan kan de gemeente Middelburg rekenen op € 540.000 aan Europese steun. Met dit bedrag wil Middelburg belanghebbenden uit de visserijsector helpen te innoveren en te verbreden richting andere economische sectoren zoals toerisme en gastronomie. Daarnaast wil het CHERISH project aanbevelingen doen aan gemeenten en Provincie om dit in te bedden in beleid.

Subsidie genodigdenbijeenkomst Havendagen Zierikzee

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 2.500 aan de stichting Havendagen Zierikzee voor de organisatie van een genodigdenbijeenkomst tijdens de havendagen Zierikzee op 27 augustus 2016.

Deltaplatform, bijdrage Campus Zeeland! en ondertekening intentieovereenkomst door Provincie

De Provincie heeft besloten om de intentieovereenkomst te ondertekenen om te komen tot de oprichting, instandhouding en ontwikkeling van het Delta Platform. Dit is een platform voor het faciliteren van integrale en innovatieve opleidingen van brede deltaprofessionals, van integrale en innovatieve multidisciplinaire deltakennis-ontwikkeling,- toepassing en innovatie door haar partners. De betrokken partners zijn, naast HZ en de Hogescholen Rotterdam en Van Hall Larenstein ook TU Delft, UU, WUR, Deltares, IMARES, NIOZ, RWS, Waterschappen en Provincies. Mede op advies van de stuurgroep Campus Zeeland! subsidieert de Provincie het Delta Platform met een bedrag van maximaal € 50.000 in de opstartfase.

Nieuwe Sluis Terneuzen kan verder met archeologisch onderzoek

Om vertraging in de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen te voorkomen, hebben Gedeputeerde Staten besloten in te stemmen met de werkwijze dat, op basis van het ambtelijk selectieadvies archeologie, alvast archeologische vervolgonderzoek wordt uitgevoerd.

Beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten hebben een handhavingsverzoek ontvangen. Hierin wordt de Provincie verzocht om handhavend op te treden tegen de gemeente Veere. De reden hiervoor is dat de gemeente Veere op verzoek de bestemming van vakantiewoningen op het Oosterpark in Oostkapelle verandert naar permanent wonen. Gedeputeerde Staten hebben eerder besloten om het handhavingsverzoek af te wijzen. Hiertegen is door de belanghebbende bezwaar gemaakt. De adviescommissie heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben besloten om dit advies te volgen.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Maagdenweg 1 in Aardenburg

De gemeente Sluis wil aan de Maagdenweg 1 in Aardenburg een nieuwe woning realiseren in ruil voor agrarische bebouwing die ter plekke wordt gesloopt. Het bestaande agrarische bouwvlak wordt verkleind om te voorkomen dat de gesloopte schuren opnieuw opgericht worden. Het beleid van de Provincie staat bouw van een woning in ruil van sloop van bebouwing toe maar wel onder de voorwaarde dat het agrarische bouwvlak volledig verdwijnt. Het plan van de gemeente voldoet hier niet aan.

Beslissing op bezwaar

Een burger heeft bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om niet handhavend op te treden in het kader van overtreding van de Landschapsverordening Zeeland 2001. Het handhavingsverzoek van de bezwaarde had betrekking op twintig borden. Uit nader onderzoek door GS, nadat de eerste hoorzitting van de provinciale adviescommissie had plaatsgevonden, is gebleken dat de feitelijke situatie ter plaatse niet in overeenstemming was met hetgeen in de Landschapsverordening is opgenomen. Dit in tegenstelling tot wat in het besluit van GS was aangegeven. Op grond hiervan is er reden het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren onder vergoeding van de door de bezwaarde gemaakte kosten voor juridische bijstand.

Begroting 2016 gemeente Middelburg

Voor de gemeente Middelburg is preventief begrotingstoezicht van kracht. Inmiddels heeft de gemeente herstel van begrotingsevenwicht aannemelijk gemaakt. Dit is aanleiding voor het college van GS om alsnog tot goedkeuring van de begroting 2016 over te gaan.

Begroting 2016 gemeente Vlissingen

In verband met de artikel 12-status van Vlissingen beschikt Vlissingen niet over een structureel en reëel sluitende begroting. Daarom hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten goedkeuring te onthouden aan de begroting voor 2016. Omdat de reguliere bedrijfsvoering en de uitvoering van bestaand beleid doorgang moeten vinden, hebben GS toestemming verleend voor het doen van de in de begroting 2016 geraamde uitgaven, met uitzondering van een aantal nader omschreven posten. Deze besluiten zijn afgestemd met de artikel 12-inspecteur van het Rijk.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 mei 2016.

Een greep uit de agenda: 

18 mei 2016

Han Polman, Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht brengen op uitnodiging van de gemeente Terneuzen een werkbezoek aan glastuingebied in Westdorpe.

19 mei 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Franse Herdenking in Kapelle.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen.

20 mei 2016

Jo-Annes de Bat opent het Middelburgs Abdijbierfestival in de Abdij (Wandelkerk).

Harry van der Maas bezoekt het afscheid van dean Barbara Oomen van de University College Roosevelt in Middelburg.

Han Polman opent het Nederlands Cartoonfestival in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg als voorzitter van de Roosevelt Foundation.

Ben de Reu sluit de restauratie van het kerkinterieur en de kerktoren van de Johannes de Doper kerk in ’s-Heer Abtskerke af.  ‘s Middags bezoekt hij het Bierfestival in de Abdij van Middelburg. Daarna maakt hij de winnaars van het Cartoonfestival in de Zeeuwse Bibliotheek bekend.

Carla Schönknecht opent het Nolleplein en bezoekt camping de Nolle in Vlissingen.

21 mei 2016

Han Polman geeft een inleiding op de vier vrijheden tijdens de Zomeracademie in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Ook reikt hij een legpenning uit aan de Zeeuwse Ringrijdersvereniging.

Ben de Reu is aanwezig bij de Dag van de Cardiologie in Studio A58 in Middelburg.

22 mei 2016

Jo-Annes de Bat geeft het startschot van de Morty Toertocht aan de Mortiere Boulevard Middelburg.