Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Opheffen B.V. Kanaalkruising Sluiskil

Voor het aanleggen van de Sluiskiltunnel met de toeleidende wegen heeft de Provincie de B.V. Kanaalkruising Sluiskil (KKS) opgericht. Het project is inmiddels succesvol binnen de beschikbare tijd en budget afgerond. De Provincie heeft in haar rol als enige aandeelhouder besloten de B.V. KKS op te heffen.

Beslissing op bezwaar Cargill B.V. tegen lasten onder dwangsom

Cargill B.V. heeft bezwaar ingediend tegen twee door Gedeputeerde Staten (GS) opgelegde lasten onder dwangsom. De lasten waren opgelegd wegens het overtreden van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999. De lasten hadden betrekking op de wijze van opslag van de gevaarlijke stof ISO propanol (IPA). Cargill heeft aangevoerd dat GS op basis van de Landelijke Handhavingsstrategie BRZO 1999 niet bevoegd waren om handhavend op te treden. De eventuele effecten van een zwaar ongeval ten gevolge van het lekken van IPA kunnen volgens Cargill niet tot buiten de inrichting reiken. Cargill heeft wel tijdig uitvoering gegeven aan de lasten onder dwangsom. Uit nader onderzoek door GS, na ontvangst van een advies van de provinciale adviescommissie bezwaarschriften, is gebleken dat niet aantoonbaar is dat de effecten van een zwaar ongeval ten gevolge van het lekken van IPA tot buiten de inrichting reiken in tegenstelling tot wat in het besluit van GS was aangegeven. Op grond hiervan is er reden het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de lasten onder dwangsom in te trekken onder vergoeding van door Cargill gemaakte kosten voor juridische bijstand.

Reactie GS op brief vereniging Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

De vereniging Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland herhaalt in haar brief aan de Provincies Zuid-Holland en Zeeland, dat de inzet van de SNL-gelden (subsidie natuur en landschapsgelden) voor de Grevelingen niet juist gebeurt en dat natuursubsidie wordt besteed aan andere doeleinden. De Provincie Zeeland stelt echter dat de SNL-regeling volgens de vastgestelde regeling wordt uitgevoerd. De Provincie onderschrijft het belang van een goede balans tussen recreatieve en natuur ontwikkelingen in het Natura 2000 gebied in de Grevelingen en neemt de bezorgdheid van de vereniging Natuur en Vogelwacht serieus. De Coalitie Delta Natuurlijk heeft mede daarom een structurele plaats gekregen in de organisatie van het schap.

Provincie trekt subsidie in voor een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone

De Provincie heeft besloten een subsidie voor een restwarmtekoppeling in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen in te trekken. De initiatiefnemer BIO2E voldoet niet aan de voorwaarde om informatie te verstrekken over de financiering van de restwarmtekoppeling en de te realiseren biomassacentrale.

Voortzetting samenwerking Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) fungeert als uitvoeringsorganisatie en als door de Europese Unie gecertificeerd betaalorgaan. RVO.nl doet dit voor Zeeland als backoffice voor het Plattelands Ontwikkelings- programma 2007-2013 (POP-2). De uitfinanciering van dit programma duurt nog tot en met 2015. Voor het uitvoeren van de aan RVO.nl toebedeelde taken, krijgt de Provincie jaarlijks een offerte. De Provincie Zeeland gaat akkoord met de offerte van 2015 en hiermee wordt de samenwerking voortgezet.

Verlengingsverzoek Instandhouding Verenigingsgebouw de Arne

Het project 'Instandhouding verenigingsgebouw De Arne' in Arnemuiden is onder meer met behulp van een bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma POP2 succesvol uitgevoerd. Gedurende de uitvoering van het project is er nieuw meubilair besteld. De levering van dit meubilair was vertraagd, waardoor de einddatum helaas is overschreden. De subsidieaanvrager Stichting verenigingsgebouw de Arne trof daarbij geen blaam. Gelet hierop dreigt de stichting echter een substantieel deel van de toegekende subsidie mis te lopen. Om dit te voorkomen, heeft de stichting op grond van redelijkheid en billijkheid het college van Gedeputeerde Staten verzocht de uitvoeringstermijn van het project te verruimen tot 15 april 2015. Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland stemt hiermee in.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 november 2015.

Een greep uit de agenda: 

17 november 2015

Het GS-college brengt werkbezoeken aan de gemeenten Vlissingen en Sluis.

18 november 2015

Harry van der Maas en Carla Schönknecht nemen een wens uit de wensboom van Arduin in het Provinciehuis in Middelburg.

Harry van der Maas ontvangt gedeputeerde Bea Schouten uit Gelderland.

Carla Schönknecht spreekt tijdens de Toeristische Ontmoetingsdag in de Grevelingen Experience op de Brouwersdam.

19 november 2015

Harry van der Maas opent het VMBO-debat van Jouw Zeeland in Middelburg.

20 november 2015

Jo-Annes de Bat is als jurylid aanwezig bij de prijsuitreiking van Ondernemers Club Goes in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

23 november 2015

Harry van der Maas opent het LAKS Scholierencongres in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij het Symposium 200 jaar decoratiestelsel (Kanselarij) in Soesterberg.