Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

50.000 euro voor Blueport Oosterschelde

In 2010 zijn door het toenmalige ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (LNV) vijf regionale Blue Ports in Nederland opgericht met als doel om het innovatievermogen en ondernemerschap van de visserijsector te verstevigen. In Zeeland is Blueport Oosterschelde opgericht voor de schelpdiersector. Het ministerie van LNV heeft bij de instelling van Blueport Oosterschelde een financiële ondersteuning tot 2014 toegekend. De Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken verlenen allebei een subsidie van 25.000 euro aan Blueport Oosterschelde. Met deze subsidie wordt het werkprogramma van Blueport Oosterschelde in 2014 uitgevoerd. In het werkprogramma staat dat er gewerkt wordt aan: de ontwikkeling van nieuwe productiegebieden voor schelpdiercultuur, het beheer van verwilderde oesters en de bevordering van de kwaliteit in de schelpdierketen.

Brief aan kabinet negatieve effecten accijnsmaatregel voor grensregio's

Op 31 januari 2014 hebben Provinciale Staten de motie effecten accijnsverhoging aangenomen. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om per brief het kabinet op te roepen de effecten van de accijnsverhoging voor Zeeland en andere regio's in februari te evalueren nu de accijnsopbrengsten voor januari bekend zijn. Ook wordt in de brief aan het kabinet gevraagd om, indien er sprake is van forse negatieve effecten, snel maatregelen te nemen om deze forse negatieve effecten tegen te gaan.

Subsidie proef binnendijkse teelt van zeewier

Dutch Seaweed Harvest krijgt van de Provincie 5.000 euro voor de proefteelt van binnendijks zeewier. De proef vindt plaats in een kweekvijver bij Colijnsplaat. De teelt van zeewier staat momenteel volop in de belangstelling. Zowel vanuit de consumentenmarkt als vanuit andere toepassingsmogelijkheden (farmaceutische en cosmetische industrie) is er een toenemende vraag. Vorig jaar is er door de Provincie ook een proef gefinancierd, waarbij in de Jacobahaven van Kamperland zeewier wordt geteeld aan longlines, hangend in het water. Mocht de proef van Dutch Seaweed Harvest slagen, dan is het bedrijf van plan zich in Zeeland te vestigen in het Kustlaboratorium in Burgh.

Provincie brengt risico’s aardgasbussen in kaart

De onderzoeksraad voor veiligheid heeft advies uitgebracht naar aanleiding van een brand met een aardgasbus in Wassenaar. Hier traden tijdens een brand de veiligheidsventielen in werking om een explosie te voorkomen. Het gas wat vrijkwam via de ventielen zorgde voor horizontale steekvlammen.

De Provincie heeft het advies van de onderzoeksraad toegestuurd gekregen, omdat er in Zeeland ook aardgasbussen rijden. Een aanbeveling is om de risico's van aardgasbussen in kaart te brengen en maatregelen te treffen om deze risico's te beperken. Hieraan wordt in Zeeland uitvoering gegeven. De huidige busvervoerder in Zeeland is bekend met de risico's van aardgasbussen. Het programma van eisen voor de nieuwe busconcessie verplicht de toekomstige vervoerder om een risico-inventarisatie uit te voeren.

GS handhaven inwonersklasse 4 voor Sluis

Het aantal inwoners van een gemeente bepaalt de hoogte van het salaris van gemeentebestuurders. De gemeente Sluis heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd de huidige inwonersklasse 4 (24.001 - 40.000 inwoners) te handhaven. Als gevolg van de demografische krimp hoort de gemeente Sluis eigenlijk thuis in klasse 3 (14.001- 24.000 inwoners). Voor de gemeente Sluis betekent klasse 3 een lager salaris van de desbetreffende bestuurders. Dit kan een drempel opwerpen bij het zoeken naar bestuurders. In verband met de uitdagingen op de korte en de langere termijn en de hiermee verband houdende eisen aan de bestuurders in de gemeente, heeft Sluis haar vraag aan GS gemotiveerd. In de Rechtspositiebesluiten van burgemeesters, wethouders en raadsleden is geregeld dat GS, op grond van bijzondere omstandigheden en door de gemeenteraad te horen, een gemeente voor een bepaald tijdvak in een hogere klasse kunnen plaatsen dan waartoe deze behoort. De gemeente Sluis is zo'n gemeente en GS stemmen dan ook in de inwonersklasse 4 te handhaven voor de nieuwe raadsperiode 2014-2018.

Afspraken over recreatieverdeelweg derde fase

De Provincie is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van de Recreatieverdeelweg derde fase. Afspraken hierover moeten in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie, de gemeente Schouwen-Duiveland en waterschap Scheldestromen worden vastgelegd.
De Provincie Zeeland wilt dat de gemeente een besluit neemt over de verdeling van de meerkosten, toekomstig beheer en onderhoud. Als de overeenkomst niet voor 31 maart 2014 wordt aangepast en ondertekend, verschuift de aanleg van de weg van 2015 naar 2016. De Recreatieverdeelweg is een nieuwe weg tussen Renesse en Scharendijke. De aanleg van de weg bestaat uit drie fases. De eerste fase (Burgh Haamstede - Renesse) is in 2003 in gebruik genomen. Voor het aanleggen van de tweede fase zijn de werkzaamheden net weer gestart. De aanleg van derde fase is van Rijksweg N57 naar Scharendijke.

Overzicht activiteiten Strategic Board naar Provinciale Staten

De Strategic Board is een netwerkorganisatie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland. Omdat de Strategic Board subsidie ontvangt van de Provincie, stuurt het college een overzicht van concrete activiteiten van de stichting toe aan Provinciale Staten. In 2013 heeft de Strategic Board onder meer een Koepelvisie geschreven en het Urgentieprogramma 2014-2016 voorbereid. Het komende jaar werken de partners verder aan versterking van de topclusters Biobased, Logistiek en Maintenance. Bijvoorbeeld door lobbyactiviteiten en het leggen van een koppeling tussen het regionale MKB met grote industriële bedrijven. Verder worden de verbindingen met Vlaamse partners versterkt.

Minder onder toezichtstellingen jeugdzorg

In 2011 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie Bureau Jeugdzorg Zeeland een subsidie gegeven om te zoeken naar vernieuwing in werkmethoden, met als doel het aantal ondertoezichtstellingen en de duur van deze ondertoezichtstellingen te verminderen. Dit project is nu afgelopen en Bureau Jeugdzorg heeft positieve resultaten behaald. Een van de uitkomsten is dat het aantal ondertoezichtstellingen (OTS) fors is gedaald.

Ruim veertien miljoen euro voor Zeeuwse cultuur in 2014

In de provinciale cultuurnota 2013-2015 is aangegeven dat in deze periode ieder jaar een Uitvoeringsprogramma cultuur zal worden opgesteld. In dit programma worden de concrete structurele en incidentele culturele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. In het programma 2014 is aandacht voor bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, cultuur educatie, de kunsten (waaronder culturele evenementen en festivals) en samenhang en afstemming met de gemeentelijke cultuurprogramma's. In totaal is er in 2014 ruim veertien miljoen euro beschikbaar voor het cultuurbeleid. Het Uitvoeringsprogramma is op 11 februari 2014 door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Kenniswerf krijgt restant toegezegd provinciaal geld

De Kenniswerf in Vlissingen krijgt in één keer het restant van het door de Provincie beschikbaar gestelde geld. Vorig jaar kreeg de Kenniswerf al een voorschot. De middelen zijn bestemd voor de verdere versterking van de samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven, intermediaire organisaties en overheden in het gebied. Het stimuleren van een Kenniscampus is een van de ambities van het huidige college binnen het economisch beleid.

Robuust watersysteem Zeeuws-Vlaanderen

Het concept 'robuust watersysteem Zeeuws Vlaanderen' richt zich op het kwalitatief en kwantitatief afstemmen van watervraag en -aanbod. De volgende stap is het samen formuleren van ambities en het maken van afspraken over de werkwijze en acties. Het is een initiatief vanuit de regio. Aan het initiatief doen onder andere mee: DOW-Benelux, Evides, waterschap Scheldestromen, Gemeente Terneuzen, Zeeland Seaports, ZLTO, Grontmij, RWS, Staatsbosbeheer en HZ. De Provincie ondersteunt dit initiatief.

Toezegging over Four Freedoms Awards

Het bestuur van de Roosevelt Stichting wil de bekendheid en externe gerichtheid van de Four Freedoms vergroten. Onderdeel daarvan is het laagdrempeliger maken van de ceremonie en het betrekken van jongeren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 25 februari 2014.

Een greep uit de agenda: 

Woensdag 19 februari 2014:

CdK Han Polman brengt een werkbezoek aan Super Maritime in Nieuwdorp.

Donderdag 20 februari 2014:

Kees van Beveren sluit de miniconferentie Dutch Blueport af in IJmuiden.

CdK Han Polman brengt een werkbezoek aan Zeeland Refinery in Nieuwdorp.

Vrijdag 21 februari 2014:

Carla Schönknecht is aanwezig bij de presentatie van het onderzoek “Macht in Zeeland" (de 25 invloedrijkste Zeeuwen) door de PZC in samenwerking met de University College Roosevelt (UCR) bij de UCR.