Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. In verband met het Koninklijk Streekbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen op dinsdag 19 mei 2015 vergaderde GS op maandagmorgen 18 mei 2015. Zij nam de volgende besluiten.

Continuering uitbreiding dienstregeling OV tot 30 augustus 2015

In maart 2015 stemden Gedeputeerde Staten in met extra busritten om knelpunten in de nieuwe dienstregeling voor het openbaar busvervoer op te lossen. Dit betrof de periode van 1 maart tot en met 12 juli 2015. Gedeputeerde staten hebben nu besloten deze uitbreiding op de dienstregeling te continueren tot 30 augustus 2015. Deze verlenging is exclusief de scholierenlijnen, die niet rijden tijdens de schoolvakanties. Voor de periode vanaf 30 augustus 2015 wordt een nieuwe dienstregeling voorbereid, waarin de extra ritten zoveel mogelijk worden verwerkt.

Stand van zaken overeenkomsten Marinierskazerne Vlissingen

Provincie Zeeland en het ministerie van Defensie zijn geruime tijd bezig met de voorbereiding van de formele overeenkomsten die tussen beide partijen gesloten gaan worden in verband met de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne naar Vlissingen. Op een groot aantal punten is inmiddels overeenstemming bereikt. Over een aantal zaken is het overleg nog gaande. Op 16 april 2015 is in een bestuurlijk overleg met minister Hennis-Plasschaert aangedrongen op een spoedige besluitvorming. Op basis van dat overleg verwacht de Provincie voor 1 juli 2015 tot ondertekening van de overeenkomsten te kunnen komen.

Maatschappelijke dialoog transitie Iandbouw

Het initiatief tot een maatschappelijk gesprek over de landbouwtransitie zet in op het betrekken van de maatschappij bij de landbouwsector. Om meer begrip voor elkaar te krijgen en het zo voor agrarische ondernemers makkelijker te maken hun omgeving te betrekken bij de bedrijfsvoering. Het organiseren van een theatervoorstelling over het leven van Sicco Mansholt, de grondlegger van het huidige Europese landbouwbeleid, is een aanknopingspunt om de transitie van de landbouw naar meer duurzaamheid te bespreken. Met het oog op het belang van de huidige maatschappelijke discussie over de positie van de landbouwsector verlenen Gedeputeerde Staten een subsidie van 5225 euro aan dit initiatief.

Subsidiebeschikkingen natuurbeheer monitoring SNL

In 2015 worden enkele nieuw ingerichte natuurgebieden in beheer genomen door terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren. De Provincie stelt hiervoor beheersubsidie beschikbaar. Dat is nodig om onder andere de nieuwe gebieden te onderhouden, in goede staat te houden, open te stellen voor bezoekers, flora en fauna te volgen en hierover te rapporteren aan de Provincie. De subsidieaanvragen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap zijn goedgekeurd. Hiermee is een bedrag gemoeid van 72.687,49 euro per jaar.

Benoeming nieuwe leden Programmaraad Omroep Zeeland

Op voordracht van de Raad van Toezicht van Stichting Omroep Zeeland benoemen Gedeputeerde Staten acht nieuwe leden in de Programmaraad van Omroep Zeeland. Deze raad, het zogenaamde Programmabeleid Bepalend Orgaan, ziet samen met de hoofdredacteur van Omroep Zeeland toe op het media-aanbod beleid van Omroep Zeeland. De raad dient een afspiegeling te zijn van de Zeeuwse samenleving met vertegenwoordigers van in Zeeland voorkomende maatschappelijke, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Budgetsubsidie 2012 Danshuis Station Zuid

De Stichting Danshuis Station Zuid in Tilburg is aan het eind van het jaar 2012 opgeheven vanwege een bezuinigingsmaatregel van het rijk. Om deze reden is het onmogelijk voor de Provincie Zeeland om nog over een rekening en verantwoording van de verleende budgetsubsidie over het jaar 2012 te beschikken.

Verlengingsverzoek Liberation Route

Het gaat hierbij om een subsidie voor het project Liberation Route/Bevrijdingsroute van de Tweede Wereldoorlog. Het project heeft betrekking op POI's ( Point of Interest) met audiovisuele ondersteuning. Op iedere plaats wordt verwezen naar musea en andere met de route verbonden plaatsen. De Liberation Route Europe/Zeeland wordt opgenomen in fietsroutes en andere regionale en toeristische middelen. Op de locatie (POI) wordt een drager geplaatst waar het verhaal kan worden bekeken en beluisterd. De verhalen zijn gericht op de bevrijding van de provincie Zeeland in het algemeen en de 'Slag om de Schelde' in het bijzonder. Vanwege Iangdurige besprekingen met de gemeente over de plaatsing van de panelen is het project vertraagd. Met een verruiming van twee weken kan het project tijdig worden afgerond. Dat wil zeggen vóór 4 mei (dodenherdenking) en 5 mei (bevrijdingsdag).

Voorontwerp Inpassingsplan Zuid-West 380 kV West

Door het ministerie van Economische Zaken is het voorontwerp inpassingsplan voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West West tussen Borssele en Rilland toegestuurd. Samen met de gemeenten Reimerswaal, Kapelle en Borsele is een reactie opgesteld. Deze wordt aan het ministerie toegestuurd.

POP II-subsidie Iandbouwroute Hulst beschikbaar

De Provincie stelt de door haar ontvangen Europese subsidie beschikbaar aan de gemeente Hulst voor het project "Landbouwroute Hulst'. De gemeente heeft een weg speciaal voor landbouwverkeer aangelegd tussen de Verrekijker en het bedrijventerrein Hogeweg in Hulst. De aanleg is eind oktober 2014 gestart en voor 1 april 2015 gerealiseerd Het doorgaande landbouwverkeer hoeft hierdoor niet meer door St. Jansteen en Huist te rijden en dat maakt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): "Europa investeert in zijn platteland"

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 mei 2015.

Een greep uit de agenda: 

19 mei 2015

Enkele leden van het GS-college zijn aanwezig bij het Koninklijk Streekbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen en de opening van de Sluiskiltunnel.

20 mei 2015

George van Heukelom heeft een Meet & Greet met de prijswinnaars van een puzzel die eenmalig door de Statenfractie werd uitgegeven.

21 mei 2015

Han Polman legt een krans bij de Franse Herdenking in Kapelle.

22 mei 2015

George van Heukelom is aanwezig bij de ondertekening van de overdracht Sluiskiltunnel.

Han Polman ontvangt de European String Teachers Association in het provinciehuis met aansluitend een bezoek aan het concert van jazz violist Tim Kliphuis in de Oostkerk in Middelburg.

23 mei 2015

Han Polman reikt de zilveren legpenning uit aan het kampioensdrietal van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging in Kapelle.