Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Aanwijzing Het Verdronken Land van Saefthinge als aardkundig monument

Het provinciebestuur heeft besloten het Verdronken Land van Saeftinghe aan te wijzen als aardkundig monument. Het Verdronken Land van Saeftinghe is een gebied met bijzondere aardkundige waarde, aangezien het een van de meest uitgestrekte brakwater schorren- en slikkengebieden van West-Europa is, waar de natuurlijke, aardkundige processen nog ongestoord verlopen. Door het gebied aan te wijzen als aardkundig monument wordt de bijzondere aardkundige waarde van dit gebied erkend en de bekendheid ervan vergroot. De statustoekenning vindt plaats op woensdag 20 april 2016 in Emmadorp.

Gedeputeerde Staten herbenoemen lid Raad van Toezicht SCEZ

Met ingang van 1 april 2016 herbenoemen Gedeputeerde Staten de heer H.G.L. Verheuvel AA als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland voor een periode van vier jaar. In de statuten van deze stichting is opgenomen dat elk jaar een deel van de leden van de Raad van Toezicht zijn zetel ter beschikking stelt volgens een vastgesteld rooster. Een lid is éénmaal herbenoembaar. In dezelfde statuten is opgenomen dat de leden van de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Geen subsidie voor 200 jaar stoomvaart in Zeeland

De Stichting Veere-Schotland heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de viering van 200 jaar stoomvaart in Zeeland. De Provincie Zeeland heeft dit subsidieverzoek afgewezen.

Kleine wijzigingen Natuurbeheerplan Zeeland

Gedeputeerde Staten worden gevraagd het Natuurbeheerplan Zeeland op twee kleine onderdelen te wijzigen, namelijk het wijzigen van:

  1. De ambities in beheerdoelen voor twee percelen (11 en 29 hectare) in de Yerseke Moer en eigendom van Het Zeeuwse Landschap: van "vochtig weidevogelgrasland" naar "zilt en overstromingsgrasland"
  2. De ambities in beheerdoelen voor twee percelen (4 en 36 hectare) in het Ganzenreservaat (Sinoutskerke) en eigendom van Natuurmonumenten van "vochtig weidevogelgrasland", respectievelijk "vochtig schraalland" naar "kruiden- en faunarijk grasland"

De wijzigingen zijn gewenst, omdat de huidige ambities in beheerdoelen voor de betreffende percelen niet wenselijk of niet reëel zijn. Zo komen de huidige ambities voor de percelen in de Yerseke Moer niet overeen met de Natura 2000-doelen, die vooral zijn gericht op zilte vegetaties. De huidige ambities voor de percelen in het Ganzenreservaat zijn niet haalbaar, omdat die zijn gericht op vochtige uitgangssituaties, terwijl beide percelen hoog en droog gelegen zijn en daarom nooit aan deze ambitie kunnen voldoen.

Provincie Zeeland verleent subsidie aan SER- Zeeland voor uitvoering werkplan 2016

De Provincie Zeeland verleent een subsidie aan de SER-Zeeland. De Sociaal Economische Raad Zeeland is een onafhankelijke stichting waarin de organisaties uit het Zeeuwse bedrijfsleven samenwerken. Zij heeft tot doel om de (provinciale) overheid te adviseren op sociaal-economisch terrein. Zij doet dit onder meer door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de speerpunten van de provinciale Economische Agenda, conferenties te organiseren etcetera. Onderwerpen waarover de SER adviseert zijn bijvoorbeeld Energie en Klimaat, Economie, Mobiliteit.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op maandag 25 april 2016.

Een greep uit de agenda: 

19 april 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de Rabobank verenigingsavond in Koudekerke.

20 april 2016

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Nedbase in Middelburg.

Han Polman is aanwezig tijdens de opening van het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer.

Ben de Reu kent de status toe aan het Verdronken Land van Saeftinghe als aardkundig monument in Emmadorp.

21 april 2016

Het GS-college is aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg.

22 april 2016

Jo-Annes de Bat geeft het startschot voor de EPZ Omloop van Borsele in ‘s Heerenhoek.

Harry van der Maas brengt een bezoek aan Floraliën Gent.

Han Polman gaat naar de Conferentie Four Freedoms Awards in het Vredespaleis in Den Haag. Verder opent hij de Noodkerk in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Ook installeert hij burgmeester A.R.B. van den Tillaar tijdens een buitengewone raadsvergadering op 22 april in het gemeentehuis van Vlissingen.

23 april 2016

Han Polman en Ben de Reu wonen de vernissage “Het Verbeelde Westen” bij in Den Haag.

Carla Schönknecht opent de expositie van camouflagekunstenaars bij Terra Maris In Oostkapelle.

25 april 2016

Harry van der Maas ontvangt oud-medewerkers van de Zeelandbrug in het provinciehuis in Middelburg.