Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Dinsdag 19 december 2017

Hulp aan zieke vogels en zoogdieren

Het beleid van de Provincie Zeeland is erop gericht dat ze extra aandacht besteedt aan bedreigde dieren. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt gewonde, zieke en verzwakte exemplaren van kwetsbare en bedreigde dieren uit de natuur op. Medewerkers van de Stichting verzorgen de dieren, laten ze revalideren en zetten ze terug uit in de natuur. Hiervoor ontvangt de Stichting in 2018 €10.000 subsidie van de Provincie Zeeland. Naast het verzorgen van opvang geeft de Stichting voorlichting over de opvang.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis- en Innovatienetwerk Centre of Expertise Water & Energy

Het kennis- en innovatienetwerk Centre of Expertise Water & Energy ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een (inter)nationale verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema energie uit wind en water binnen de sectoren Water & Energie en Havens & Logistiek. Het doel is om de onderlinge kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van de winning van energie uit wind en water te versterken. Op dit moment zijn 28 partijen, waaronder 20 ondernemers (onder andere Dong, Bepack, BOW Terminal, Schelde Exotech, Verbrugge en VDS Staal- en Machinebouw), betrokken bij het Centre of Expertise Water & Energy. Het Centre of Expertise Water & Energy kent drie pijlers: 1) Het opleiden van meer en beter gekwalificeerde professionals voor de arbeidsmarkt (MBO, HBO en WO), 2) Het versnellen van kennisvalorisatie en innovatie en; 3) Het versterken van de internationale ambitie in onderwijs en onderzoek.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis- en Innovatienetwerk de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie & Onderwijs

Het kennis- en innovatienetwerk de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie & Onderwijs ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen te versterken. Het netwerk vormt een verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema circulaire economie binnen de sectoren Havens & Logistiek, Toerisme en Water & Energie. Het doel is om de transitie naar een Zeeuwse circulaire economie te helpen versnellen door kennis, ambities en ervaringen te bundelen en partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden te verbinden. Kerndoel is om bedrijven te ondersteunen en begeleiden in hun transitie naar de circulaire economie en om leerlingen en studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Op dit moment zijn meer dan veertig partijen, waaronder dertig ondernemers (RDH, Delmeco, Emergis, Risseeuw, Dragon Plastics, Marsaki, Molecate, Vitro-plus, Goedheer-Huissoon, Roompot, ICL-IP en Sweco), betrokken bij de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie & Onderwijs. In living labs gaan studenten concreet aan de slag met praktijkopdrachten van bedrijven met als doel om de Zeeuwse kennisbasis te vergroten, praktische resultaten te realiseren bij ondernemers en verbindingen tussen ondernemers, onderwijs (en overheden) te versterken.

Zeeuws Investeringsfonds

De Provincie Zeeland investeert samen met het Rijk in de innovatiefondsen van de regionale ontwikkelmaatschappij Impuls Zeeland. Gezamenlijk worden stappen gezet deze fondsen onder te brengen bij het Investeringsfonds Zeeland. De totale waarde van het Investeringsfonds Zeeland loopt na investering door Provincie en Rijk op naar € 13,75 miljoen. Eén van de stappen is het aanpassen van de subsidiebeschikking voor het Zeeuws Investeringsfonds.

Subsidie voor Interreg project Werkinzicht

De Provincie Zeeland geeft € 36.000 subsidie aan het Interreg project Werkinzicht. In dit project wordt de grensoverschrijdende mobiliteit van de beroepsbevolking in Zuid-Nederland en Vlaanderen bevorderd door transparantie te bieden over de arbeidsmarkt in deze grensregio. Dit wordt gedaan met een innovatieve aanpak van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie voor verschillende stakeholders en doelgroepen. Hiermee kan de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal worden aangepakt. Het project loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2020.

Ontwerp vergunning Van Citters Beheer over aanpassing termijnen afvoer afvalstoffen

De Provincie heeft ambtshalve een wijziging van de milieuvergunning aan Van Citters Beheer vastgesteld. Dit betreft het vastleggen van de termijn waarbinnen de op het voormalige Thermphosterrein aanwezige afvalstoffen verwijderd moeten zijn. Verder zijn de voorschriften over bodemonderzoek ingetrokken, omdat deze van rechtswege zijn komen te vervallen. Dit omdat deze bepalingen in het door het Rijk vastgestelde Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Subsidie voor Stichting Biobased Delta

De Provincie Zeeland stimuleert en ontwikkelt samen met het bedrijfsleven en de provincies Brabant en Zuid-Holland de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Dat doen ze onder andere via de stichting Biobased Delta. De Provincie Zeeland verleent subsidie aan Biobased Delta in 2018. Biobased Delta voert daarvoor biobased programma's en projecten uit, draagt bij aan biobased lobby & acquisitie, samenwerking in Europese projecten, beursbezoek en communicatie. De werkzaamheden van Biobased Delta vinden plaats in nauwe samenwerking met bedrijven en de ontwikkelingsmaatschappijen NV Economische Impuls, Rewin, Innovation Quarter en BOM.

Provincie maakt afspraken bouw nieuwe recreatieappartementen Cadzand- Bad en Havengebied Breskens

De Provincie heeft samen met de gemeente Sluis en een aantal ontwikkelaars afspraken gemaakt over het realiseren van nieuwe (recreatie)appartementen in Cadzand-Bad en het Havengebied Breskens. Deze afspraken gaan vooral over het aantal te realiseren appartementen en de manier waarop deze gebruikt mogen worden. De afspraken gaan gelden voor een periode van twee jaar. Afgesproken is dat één derde van de te bouwen appartementen bedoeld voor recreatief gebruik ook echt verhuurd moeten worden. Daarnaast mogen er 270 appartementen gebouwd worden, waarbij de eigenaar zelf mag bepalen of hij wel/niet wil verhuren. In sommige appartementen kan zelfs gewoond worden. Er is ook afgesproken voor welke appartementen dit het geval kan zijn.

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Nota van Antwoord Omgevingsplan 2018

De Wet milieubeheer schrijft voor dat voor wettelijk verplichte plannen een milieueffectrapport (planMER) moet worden opgesteld. Het doel van het MER is om het milieubelang volwaardig te laten meewegen in besluitvorming van plannen en besluiten. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een eerste stap tot het opstellen van een planMER Omgevingsplan 2018. In de NRD wordt opgenomen welke milieuaspecten relevant zijn en op welk schaalniveau de milieuaspecten onderzocht moeten worden. De NRD heeft ter inzage gelegen en is nu definitief vastgesteld.

Subsidie Terra Maris voor beleving natuur en landschap

In 2018 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 301.798 voor het uitvoeren van haar museale- en natuurbelevingsactiviteiten. Terra Maris draagt met haar activiteiten bij aan het natuurbeleid van de Provincie Zeeland door:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden
  • Het verzorgen van attractieve (wissel)tentoonstellingen en een breed aanbod van activiteiten rond natuurbeleving
  • Het verbreden van het recreatief product.

Alle informatie over de activiteiten in en om Terra Maris zijn te vinden op hun website.

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2018 een subsidie van € 589.243 om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te onderhouden in de terreinen en bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden. Actualiteiten en publieksgerichte informatie worden gecommuniceerd in het tijdschrift van de stichting en op de website.

Subsidie voor buurtbusverenigingen

GS hebben subsidie verleend aan de Buurtbusverenigingen Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Walcheren, Zuid-Beveland, Waarde, Oost Zeeuws-Vlaanderen en West- en Midden Zeeuws-Vlaanderen. De buurtbussen dragen bij aan de realisering van ons provinciaal openbaar vervoerbeleid, dat een volledige dekking van het openbaar vervoer in de dorpskernen nastreeft.

Subsidie voor Film by the Sea

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan Film by the Sea voor het organiseren van een Educatieprogramma voor jongeren. Het Educatieprogramma maakt deel uit van het jaarprogramma 2017 van Four Freedoms door het jaar heen. Dit jaarprogramma bestaat uit verschillende activiteiten en evenementen waarin de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt, Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst, Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van Angst, centraal staan.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de tweede partiele herziening van het PAS-programma

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de partiele herziening van het Programma Aanpak Stikstof. Met deze herziening zijn de stikstofdepositiewaarden geactualiseerd in het rekenprogramma AERIUS M16L en zijn stikstofgevoelige leefgebieden toegevoegd. Deze actualisatie leidt niet tot veranderingen in Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 januari 2018.

Een greep uit de agenda: 

20 december 2017

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht gaan naar de afscheidsreceptie van Erik Duim, directeur DNWG, in Goes.

Han Polman gaat naar het afscheid van burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle in Kapelle.

21 december 2017

Jo-Annes de Bat gaat naar de Kerstlunch van OCG in Goes.

22 december 2017

Carla Schönknecht gaat op werkbezoek bij het Scheldekwartier in Vlissingen.

27 december 2017

Jo-Annes de Bat gaat naar de Eindejaarsbijeenkomst Zeeuwse Wielersector van de St. CyclEmotion in Heinkenszand.

28 december 2017

Jo-Annes de Bat geeft het startschot van de StrandRide fort he Roses op de Brouwersdam.

8 januari 2017

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij SWYCS in Middelburg.

Han Polman woont de Nieuwjaarsreceptie van de Stichting behoud Hoogaars bij.