Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Inspraak Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland

In samenwerking met de wegbeheerders, bedrijven en belangenverenigingen in Zeeland heeft de Provincie Zeeland een nieuw Mobiliteitsplan opgesteld. Het plan bestaat uit een visie op de toekomst van het verkeer en vervoer in Zeeland en een concreet programma met activiteiten voor de komende jaren. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid staan centraal in dit plan. Bereikbaarheid voor alle verschillende gebruikers:

  • Voor de inwoners van Zeeland met aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen en verkeersveiligheid
  • Voor de recreanten en toeristen met mobiliteit gericht op het beleven van Zeeland
  • Voor het bedrijfsleven met aandacht voor goederenvervoer en woon-werkverkeer.

Voor alle gebruikers staat een betrouwbaar en veilig wegen- en openbaar vervoernetwerk aan de basis van de mobiliteit. Gedeputeerde Staten hebben het Ontwerp Mobiliteitsplan vastgesteld voor inspraak. Iedereen kan zijn/haar mening kenbaar maken. Het plan ligt ter inzage van woensdag 20 januari tot en met woensdag 2 maart 2016 in het provinciehuis en digitaal op www.zeeland.nl

GS reageren op brief Zeeuwse Muziek Bond

Gedeputeerde Staten informeren de Zeeuwse Muziek Bond over het tot stand komen van het provinciale cultuurbeleid 2017-2020. Dit doen ze naar aanleiding van een verzoek van deze organisatie om in de periode 2017-2020 een provinciale cultuursubsidie te mogen ontvangen.

Convenant personele samenwerking DOVA

De Provincie Zeeland neemt als openbaar vervoerautoriteit deel in DOVA: een landelijk Samenwerkingsverband van de veertien decentrale Openbaar Vervoer-autoriteiten. Gedeputeerde Staten ondertekenden een convenant, waarmee de financiële risico's voor DOVA-medewerkers, die voortvloeien uit hun detachering, worden afgedekt.

Exploitatiebijdrage 2016 busconcessie Zeeland

Connexxion geeft uitvoering aan de door de Provincie verleende concessie voor het openbaar busvervoer in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om in dat verband een exploitatiebijdrage voor 2016 van € 14.221.456 bij wijze van voorschot uit te betalen.

Subsidie voor beheer Goese Heggen in 2016

De Provincie Zeeland subsidieert het beheer van vijf hectare Goese Heggen voor het jaar 2016 met een bedrag van ruim € 7.000. De Gemeente Goes draagt dit bedrag ook bij. De Goese Heggen dragen bij aan een goed leefgebied voor internationale vogelsoorten op het platteland.

Subsidie voor MKB activiteiten door Switch

De Provincie Zeeland heeft besloten om Switch in 2016 te ondersteunen met een subsidie van ruim € 56.000. De activiteiten van Switch richten zich met name op het MKB. Met een speciaal programma voor MKB-ers biedt Switch ondernemers inzicht in hoe duurzame bedrijfsvoering en economische resultaten elkaar kunnen versterken. Het biedt bedrijven namelijk kansen om aandacht te hebben voor wat er in de keten gebeurd (werkomstandigheden, rol consument, milieu) en om een verdienmodel in te richten op het circulair maken van grondstoffen- en goederenkringlopen.

Hulp aan zieke vogels en zoogdieren

Het beleid van de Provincie Zeeland is erop gericht dat ze extra aandacht besteedt aan bedreigde dieren. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt gewonde, zieke en verzwakte dieren in de natuur op. Ze verzorgen ze, laten ze revalideren en zetten ze weer terug. Hiervoor ontvangt de Stichting €10.000 subsidie van de Provincie Zeeland. Naast het verzorgen van opvang geeft de Stichting voorlichting over de opvang.

Elf toeristische informatiepunten Noord-Beveland

Gemeente Noord-Beveland realiseert een netwerk van tien toeristische informatiepunten, die op interactieve wijze het verhaal vertellen over bezienswaardigheden op het eiland. De recentelijke invulling van het aquacultuurterrein in Colijnsplaat bracht de gemeente ertoe een elfde informatiepunt te realiseren. De Provincie verleent hiervoor een subsidie van € 5.000.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 januari 2016.

Een greep uit de agenda: 

20 januari 2016

Harry van der Maas bezoekt de Dag van de Politiek voor jongeren in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman ontvangt mevrouw Van den Heuvel, de Nederlandse ambassadeur in België, tijdens haar werkbezoek aan Zeeland. Harry van der Maas is hierbij aanwezig.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de publieksbijeenkomst Natuurvisie van de Provincie in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg.

21 januari 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de afscheidsreceptie van de heer Kamstra van de Rabobank in Goes.

Harry van der Maas ontvangt vrijwilligers van de buurtbus in het provinciehuis in Middelburg.

22 januari 2016

Ben de Reu is aanwezig bij de receptie van de Europese Unie en woont aansluitend het Concert bij van The Royal Orchestra in Brussel.

23 januari 2016

Harry van der Maas is jurylid bij 'Kern met Pit' in Kamperland.

24 januari 2016

Han Polman verzorgt het welkomstwoord tijdens de LionProms voor mensen met een fysieke beperking en speelt er een stuk op de piano in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

26 januari 2016

Harry van der Maas stelt de pendelbus naar het ADRZ in gebruik in Goes.